Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2000

1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, zgodnie z którą województwo łódzkie w swoich nowych granicach stało się jednym z 16 nowych województw. Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa samorządowi regionalnemu zostały przypisane nowe zadania i kompetencje, wśród których wymieniono obowiązek opracowania strategii rozwoju województwa, określającej cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej w danym regionie.
Pierwsza Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego została przyjęta uchwałą nr XXIII/286/2000 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2000 r.
Strategia rozwoju jako ogólna wizja miała charakter długookresowy bez ściśle określonego horyzontu czasowego. Przedstawiała uwarunkowania oraz określała podstawowe cele i kierunki rozwoju województwa łódzkiego. Była podstawą do opracowania szczegółowych programów rozwoju poszczególnych dziedzin (np. infrastruktury technicznej, rozwoju kultury, nauki, polityki ekologicznej, itp.), strategicznych z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju całego województwa.


Do pobrania:
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2000