Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce „Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020” opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. w Warszawie na zlecenie Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Podstawą stworzenia Programu jest „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020”, stanowiąca bazę do opracowania szczegółowych programów wojewódzkich istotnych z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju regionu.

Praca nad Programem trwała ponad pół roku i przebiegała w kilku etapach. Opracowanie, które Państwu prezentujemy złożone jest z dwóch części. Pierwszą stanowi raport z diagnozy potencjału turystycznego Województwa Łódzkiego opracowany według autorskiej metodologii PART S.A. pod nazwą Audyt Turystyczny. W drugiej części Programu opisano strategiczne kierunki działania, obszary priorytetowe, system ewaluacji, monitoringu, źródła finansowania Programu oraz harmonogram działań koniecznych do realizacji w regionie.

Do współpracy przy tworzeniu Programu, oprócz głównego Wykonawcy, Zarząd Województwa Łódzkiego zaprosił kilkunastu ekspertów, w tym przedstawicieli środowisk naukowych i organizacji turystycznych. Naszą intencją było stworzenie opracowania zawierającego diagnozę potrzeb regionu w zakresie turystyki, a jednocześnie zainicjowanie prac nad opracowaniem kompleksowej oferty turystycznej Łódzkiego. Na ich podstawie prowadzone będą działania wzmacniające rolę turystyki jako istotnego czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. „Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020” będzie również pomocny przy pozyskiwaniu celowych środków na finansowanie projektów turystycznych z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013.

Życzę Państwu ciekawej lektury i mam nadzieję, że będzie ona bogatym źródłem informacji o potencjale turystycznym regionu łódzkiego oraz inspiracją do kreowania spójnych rozwiązań w obszarze turystyki, wpływających na tożsamość i wizerunek naszego regionu.

Łódź, czerwiec 2008 r.

Marszałek Województwa Łódzkiego
Włodzimierz Fisiak

Program rozwoju turystyki - cz 1 (format .pdf, ~ 4 MB)
Program rozwoju turystyki - cz 2  (format .pdf, ~ 3 MB)
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  20.12.2012 - 15:35
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 06.11.2013 - 10:25