Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Termin posiedzenia: 30 października  2018 roku (wtorek), godz. 11.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 8.8.);
b) zmiany Uchwały Nr XLI/518/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przekazania skargi Ekotekno Sp. z o.o. do sądu administracyjnego na Uchwałę Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2013-2028 oraz udzielenia pełnomocnictwa (Druk Nr 8.3);
c) zmiany Uchwały Nr XLII/520/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania skargi Eko System Leszek Felsztyński do sądu administracyjnego na Uchwałę
Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028 oraz udzielenia pełnomocnictwa (Druk Nr 8.4.);
d) zmiany uchwały Nr XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku zmienionej uchwałą Nr LIV/676/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Druk Nr 8.7.).
3. Informacja Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska na temat szkód łowieckich.
4. Informacja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego na temat stanu organizacyjnego parków i ich działalności.
5. Informacja o stanie wdrażania PROW 2014-2020 – Zadania realizowane w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
6. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 19 września 2018 roku (środa), godz. 13.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2.Zaopiniowanie projektów uchwał sprawie :
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (Druk Nr 8.8);
a) przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, (Druk Nr 8.6);
b) uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019, (Druk Nr 8.5).
3. Informacja Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska na temat promocji rolnictwa w województwie łódzkim.
4.Spotkanie z łódzką siecią LGD.
5. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 22 sierpnia 2018 roku (środa), godz. 10.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2.Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 10.7.),
b) w sprawie przystąpienia Województwa Łódzkiego do Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE (Druk Nr 10.4.),
c) w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonowania Łodzi”(Druk Nr 9).
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia; 10 lipca 2018 roku (wtorek), godz. 14.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 5.2),
b) zmiany uchwały Nr XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028
(Druk Nr 5.1),
2. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 11 czerwca 2018 roku (poniedziałek), godz. 9.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
Tematyka posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja na temat postępowania administracyjnego prowadzonego przed Marszałkiem Województwa Łódzkiego z wniosku Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę (instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne), zlokalizowanej
w Łodzi, przy ulicy Swojskiej oraz ulicy Zbąszyńskiej – Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr LII/930/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostki wojskowej w Teodorach (Druk Nr 11.6),
b) przekazania skargi Pana Jarosława Bartosika na Uchwałę Nr XLVII/614/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego ( Druk Nr 11.13).
4. Informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa Spółkom Wodnym
w 2017 roku (Druk Nr 9); Andrzej Woźniak z-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
5. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 29 maja 2018 roku (wtorek), godz. 11.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2017 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2017 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2017 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu: 24 maja 2018 roku (czwartek), godz. 9.30 (Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A., ul. Budy 4, Hala A)

Tematyka posiedzenia:
Część I – godz.9:30
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg krajowych w województwie łódzkim, po których przejeżdża ponad 6 mln pojazdów rocznie (Druk Nr 6.1.);
b) w sprawie odmowy utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi, na odcinku od granicy miasta Łodzi do ronda im. Majora Alfreda Michała Biłyka – skrzyżowania ulicy Zgierskiej z Aleją Włókniarzy i Aleją Sikorskiego (Druk Nr 6.2.).
3. Sprawy różne i wniesione.
Część II  – godz. 10:00
Wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa Kraju Związkowego Styria w Austrii.
1. Prezentacja dorobku Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa’ S.A.- Cezary Kołota - Prezes Zarządu Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa’ S.A.
2. Prezentacja działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Jerzy Kuzański - Dyrektor Biura IRWŁ.
3. Dyskusja.

Termin posiedzenia: 18 kwietnia 2018 roku (środa), godz. 14.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) i zbliżania się choroby do granic Województwa Łódzkiego (Druk 14.1.);
b) w sprawie  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 14.9.);
3. Informacja o stanie prac nad Uchwałą w sprawie trybu przyznawania dotacji celowej dla spółek wodnych – Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
4. „Skutki zmian w Prawie Wodnym”- Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
5. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 21 lutego 2018 roku (środa), godz. 12.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (Druk Nr 8.3.);
b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 4 (Druk Nr 8.7.);
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Poddębicach przy ul. Targowej 10 (Druk Nr 8.8.);
d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1 (Druk Nr 8.9.);
e) w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa w formie budżetu obywatelskiego (Druk Nr 8.10);
3. Informacja o bieżącej sytuacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia; 13 grudnia 2017 roku (środa), godz. 10.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 za lata 2014-2016, (Druk Nr 7) – Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
3. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2018.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 5 grudnia 2017 roku (wtorek), godz. 11.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
Otwarcie posiedzenia komisji.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok.
Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia; 22 listopada 2017 roku (środa), godz. 11.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 7.22.);
b) w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (Druk Nr 7.1.);
c) w sprawieprzekazania skargi Wojewody Łódzkiego do sądu administracyjnego na Uchwałę nr XL/500/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 7.17.);
d) w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi (Druk Nr 7.20.);
3. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim za rok 2016.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 18 października 2017 roku (środa), godz. 13.00(sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
Tematyka posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Druk Nr 8.5.);
b) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 8.6.)
c) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 8.10).
3. Sprawy różne i wniesione.Termin posiedzenia: 29 sierpnia 2017 roku (wtorek), godz. 10.30  (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przekazania skargi Eko System Leszek Felsztyński do sądu administracyjnego na Uchwałę nr XL/502/2017 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 8.1);
b) odmowy utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8 (Druk Nr 8.2);
c) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 ( Druk Nr 8.7).
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 14 czerwca 2017 roku (środa), godz. 13.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie  zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 9.9);
b) wyznaczenia aglomeracji Głuchów (Druk Nr 9.1);
c) przyjęcia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Druk Nr 9.2);
d) wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Druk Nr 9.3);
e) uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022
z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Druk Nr 9.4);
f) wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022
z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Druk Nr 9.5).
3. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Tomasz Łysek – Prezes Zarządu WFOŚiGW.
4. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 5 czerwca 2017 roku (poniedziałek), o godz. 8.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2016 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2016 rok planów finansowych jednostek,
  o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2016 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 24 maja 2017 roku (środa), godz. 13.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok
(Druk Nr 10.5.),
b) w sprawie odmowy zmiany bądź uchylenia Uchwały nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie (Druk Nr 10.2.),
c) w sprawie odmowy zmiany bądź uchylenia Uchwały nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie (Druk Nr 10.3.).
3. Informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa Spółkom Wodnym w 2016 roku (Druk Nr 9).
4. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 19 kwietnia 2017 roku (środa), godz. 13.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok ….. (Druk Nr 10.11.),
b) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/416/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuszyn (Druk Nr 10.3),
c)  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Drzewica (Druk Nr 10.4).
3. Aktualny stan prawny przy tworzeniu ustawy o szkodach łowieckich – Informacja Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 27 marca 2017 roku (poniedziałek), godz. 9.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz    rejonizacji tych upraw w 2017 r. na terenie województwa łódzkiego (Druk Nr 11.2.),
b) odmowy zmiany bądź uchylenia  Uchwały Nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie (Druk Nr 11.3.).
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 10).
4. Projekt podziału dotacji dla spółek wodnych.
5. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia:  22 lutego 2017 roku (środa), godz. 11.00  (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Uniejów (Druk Nr 6.2.);
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 1 lutego 2017 roku (środa), godz. 10.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń, (Druk Nr 10.2);
b) przyjęcia stanowiska w sprawieprojektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej, (Druk Nr 10.9).
3. Omówienie planowanych zmian w ustawie Prawo wodne.
4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok.
5. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 9 stycznia 2017 roku (poniedziałek), godz. 14.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia stanowiska o wycofanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Druk nr 1127 z dnia 7 grudnia 2016 r.)
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 14 grudnia 2016 roku (środa), godz. 9.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej
(Druk Nr 9.3);
b) wyznaczenia aglomeracji Tuszyn (Druk Nr 9.1);
c) zmiany trybu postępowania w zakresie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji  celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy  w zakresie realizacji małych  projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań (Druk Nr 9.2).
3. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012 za lata 2014 -2015, (Druk Nr 8).
4. Sprawy różne i wniesione.
 
 
Termin posiedzenia: 1 grudnia 2016 roku (czwartek), o godz. 11.00  (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 21 listopada 2016 roku (poniedziałek), godz. 10.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,  zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 8.10.);
b) w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (Druk Nr 8.1.);
c) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gidle (Druk Nr 8.2.);
d) w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej
(Druk Nr 8.3.);
e) w sprawieuchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (Druk Nr 8.6.).
3. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim za rok 2015 - pan Piotr Maks - Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia:  25 października 2016 roku (wtorek), o godz. 10.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask (Druk Nr 8.1);
b) w sprawie utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8 (Druk Nr 8.2);
c) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Inowłódz (Druk Nr 8.3);
d) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rawa Mazowiecka (Druk Nr 8.4);
e) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Aleksandrów Łódzki (Druk Nr 8.5);
f) wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającego przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach (Druk Nr 8.15)
3. Sprawy różne i wniesione. 

Termin posiedzenia:  21 września 2016 roku (środa), o godz. 12.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15
w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 6.15);
b) w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka (załącznik na płycie CD), (Druk Nr 6.5);
c) w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej (złącznik na płycie CD), (Druk Nr 6.6);
d) w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg krajowych w województwie łódzkim, po których przejeżdża ponad 6 mln pojazdów rocznie (załącznik na płycie CD), (Druk Nr 6.7);
e) w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Wielkopolskim w przedmiocie powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego powierzonego zadania publicznego  w zakresie planowania odpadami komunalnymi (Druk Nr 6.8);
f) w sprawie porozumienia z Województwem Mazowieckim w przedmiocie przyjęcia od Województwa Mazowieckiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi (Druk Nr 6.9);
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 30 sierpnia 2016 roku (wtorek), godz. 9.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Omówienie sytuacji w rolnictwie, w województwie łódzkim.
3. Omówienie projektów uchwał dotyczących Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
a) zmieniającej Uchwałę Nr XIV/135/15 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skierniewice (Druk Nr 7.8.),
b) w sprawie likwidacji aglomeracji Patrzyków (Druk Nr 7.9.),
c) zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/1577/10 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Druk Nr 7.10.).
4. Omówienie wsparcia finansowego dla funduszy sołeckich że środków Sejmiku Województwa Łódzkiego.
5. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 24 sierpnia 2016 roku (środa), godz. 11.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

 Tematyka wpólnego posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (56.105 zł) (Druk Nr 7.11.),
b)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 7.12.),
c)     w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu opoczyńskiego (Druk Nr 7.1.),
d)     w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego (Druk Nr 7.2.),
e)     w sprawie pozbawienia kategorii odcinków dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu sieradzkiego (Druk Nr 7.3.),
f)      w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu wieruszowskiego (Druk Nr 7.4.),
g)     zmieniającej Uchwałę Nr XIV/135/15 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skierniewice (Druk Nr 7.8.),
h)     w sprawie likwidacji aglomeracji Patrzyków (Druk Nr 7.9.),
i)      zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/1577/10 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Druk Nr 7.10.).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 21 czerwca 2016 roku (wtorek), o godz. 9.45 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żarnów. Druk 9.11
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 15 czerwca 2016 roku (środa), o godz. 10.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań (Druk Nr 9.3);
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 r. (Druk Nr 9.5);
3. Zasady funkcjonowania spółki Hatrans Logistics Spółka z o.o. – informacja Prezesa Zarządu - Pana
Tomasza Grzelaka.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 2 czerwca 2016 roku (czwartek), o godz. 8:30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2015 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2015 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2015 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 24 maja 2016 roku (wtorek), godz. 9.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:: przekazania skargi Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła” w Łodzi na uchwałę Nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody Łowieckie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (druk 10.14).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 18 maja 2016 roku (środa), godz. 9.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: odmowy zmiany bądź uchylenia Uchwały
Nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie (Druk Nr 10.1).
3.     Informacja o pomocy finansowej udzielonej z budżetu województwa Spółkom Wodnym
w 2015 roku (Druk Nr 7).
4.     Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 20 kwietnia 2016 roku (środa), o godz. 9.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok oraz sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXI/271/16 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, zadań realizowanych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 11.8);
b) zmieniająca uchwałę Nr XXVI/48212 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 (Druk Nr 11.1).
3. Informacja ze „Sprawozdania z realizacji programu działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za 2015 rok.
4. Podjęcie Stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: zwiększenia limitów środków dla Województwa Łódzkiego w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020 (Druk Nr 12).
5. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 16 marca 2016 roku (środa), o godz. 10.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 10.30.),
b) rozpatrzenia petycji spółki Bioelektra Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Druk Nr 10.1.),
c) odmowy zmiany Uchwały Nr LI/1469/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask (Druk Nr 10.2.),
d) zmiany Uchwały Nr LVIII/1577/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej Uchwałą Nr V/77/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 24 lutego 2015 r. (Druk Nr 10.3.),
e) określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego (Druk Nr 10.4.),
f) likwidacji aglomeracji Zawada wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 45/07 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zawada (Druk Nr 10.5.),
g) wyznaczenia aglomeracji Tuszyn (Druk Nr 10.6.),
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2015 rok.
4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
5. Sprawy różne i wniesione.
 

Rekomendacje z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 26 stycznia 2016 r.
 
Rekomendacje w zakresie rozwoju rolnictwa:
Rekomenduje się:
1. Wzmocnienie obszarów wiejskich województwa łódzkiego przez zwiększenie udziału w środkach finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.
2. Rekomenduje się podwyższenie kwot obszarowych dopłat bezpośrednich.
3. Zwiększenie możliwości korzystania przez rolników z województwa łódzkiego z programów płatności rolno-środowiskowych.
4. Stworzenie możliwości zaliczenia do okresu naliczania składek emerytalnych czasu funkcjonowania w ZUS dla ubezpieczonych w KRUS. 
5. Szybkie uruchomienie programów pomocy i wspierania rolnictwa ze środków UE aby efektywnie wykorzystać je w okresie programowania 2014-2020.
6. Rozwiązanie problemu przejmowania gruntów nieuregulowanych.
7. Usprawnienie procesu obejmowania w dzierżawę gruntów przez młodych rolników.
8. Rozwinięcie programów sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych przez rolników.
9. Pomoc dla rolników dotkniętych kryzysem cenowym w produkcji żywca rzeźnego i mleka.
10. Wzmocnienie szkół rolniczych w zakresie edukacji rolniczej oraz praktyk zawodowych w gospodarstwach rolnych.
11. Zwiększenie kontroli jakości żywności importowanej do Polski.
12. Zwiększenie wsparcia finansowego dla Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
13. Zwrócenie większej uwagi na zapobieganie szkodom w rolnictwie i na obszarach wiejskich wywołanych wzrostem liczby dzikich zwierząt.
14. Wprowadzenie systemu cen sugerowanych w obrocie produktami rolnymi, zwłaszcza na linii rolnik – pośrednik.
 
 
Rekomendacje w zakresie środowiska obszarów wiejskich:
Rekomenduje się:
1.   Wspieranie Zarządu Województwa Łódzkiego dla ponownego uruchomienia dofinansowania dla rolników na zakup środków do wapnowania gleby w oparciu o wykonane badanie gleby i zalecenia nawozowe.
 
2.   Utworzenie instrumentu finansowego na dofinansowanie rewitalizacji i odbudowy systemów melioracyjnych w celu spowolnienia odpływu, redukcji wezbrań i zwiększenia retencji wody w krajobrazie jak również wdrożenie programu małej retencji dla województwa łódzkiego.
 
3.   Utworzenie instrumentu finansowego na dopłaty do powierzchni śródpolnych oczek wodnych na polu oraz ich konserwację w przypadku całkowitego zamulenia oraz utworzenie instrumentu finansowego dla realizacji zadań z zakresu zagospodarowania wód opadowych w gospodarstwach rolnych.
 
4. Rozpowszechnienie metody pasmowej i doglebowej aplikacji gnojowicy i gnojówki wśród rolników połączonej z dofinansowaniem zakupu specjalistycznych maszyn rolniczych oraz uruchomienie instrumentu finansowego na budowę przydomowych i gminnych biogazowni na gnojowicę i substrat organiczny.

5. Rozpatrzenie możliwości wprowadzenia obligoratoryjnego zapisu w ramach płatności bezpośrednich dotyczących wdrożenia płatności za utrzymywanie stref buforowych.

Termin posiedzenia: 25 stycznia 2016 roku (poniedziałek), o godz. 10.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka debaty:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Priorytety rozwoju rolnictwa – przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 3. Specjalizacja w produkcji rolniczej województwa łódzkiego - ujęcie regionalne i przestrzenne - prof. nadzw. UŁ, dr hab. Marcin Wójcik, Uniwersytet Łódzki.
 4. Zrównoważone rolnictwo w świetle wymagań Dyrektyw Wodnych UE – Wojciech Frątczak- koordynator projektu LIFE+ EKOROB - RZGW w Warszawie, ERCE PAN.
 5. Dyskusja.
 6. Rekomendacje „Okrągłego Stołu Rolniczego”.

Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 9 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 10.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XV/173/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą Nr XVIII/199/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2015 roku (Druk Nr 8.5);
b)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (Druk Nr 8.6);
c)     wyznaczenia aglomeracji Kutno (Druk Nr 8.1).
3. Sprawy różne i wniesione.
 
 
Termin posiedzenia: 2 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 9.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok.
3.     Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia:  18 listopada 2015 roku (środa), o godz. 9.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Druk Nr 7.14.);
b)     określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami LDWN i LN (załącznik na płycie CD) (Druk Nr 7.2);
c)     wyznaczenia aglomeracji Szczerców (załącznik na płycie CD) (Druk Nr 7.3);
d)     wyznaczenia aglomeracji Warta (załącznik na płycie CD) (Druk Nr 7.4);
e)     wyznaczenia aglomeracji Paradyż (załącznik na płycie CD) (Druk Nr 7.5);
f)      uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (Druk Nr 7.9);
g)     uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 (Druk Nr 7.10).
3. Informacja o stanie sanitarnym i jakościowym produktów spożywczych – wystąpienie – Tomasz Fraszka – Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.
4. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2014 roku: wystąpienia – Piotr Maks – Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska; Krzysztof Wójcik – dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.
5. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 21 października 2015 roku (środa), o godz. 9.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (2.696.563 zł) (Druk Nr 9.4);
b) Wyznaczenia aglomeracji Głowno (Druk Nr 9.1).
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 23 września 2015 roku (środa), o godz. 10.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – wykorzystanie środków (wystąpienie – Pan Ryszard Deluga – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska).
3.   Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (omówienie – Pan Hieronim Andrzejewski – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego).
4.     Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia:  25 sierpnia  2015 roku (wtorek), o godz. 9.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zjawisko suszy na obszarze Województwa Łódzkiego – omówienie tematu.
3.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)      zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Druk Nr 7.17);
b)      wyznaczenia aglomeracji Wieluń (załącznik do uchwały na płycie CD) (Druk Nr 7.1);
c)      wyznaczenia aglomeracji Łęczyca (załącznik do uchwały na płycie CD) (Druk Nr 7.2);
d)      wyznaczenia aglomeracji Skierniewice (załącznik do uchwały na płycie CD) (Druk Nr 7.3);
e)      wyznaczenia aglomeracji Lipce Reymontowskie (załącznik do uchwały na płycie CD) (Druk Nr 7.4);
f)       wyznaczenia aglomeracji Wartkowice (załącznik do uchwały na płycie CD) (Druk Nr 7.5).
4.     Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia:  24 czerwca 2015 roku (środa), o godz. 11.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku (Druk Nr 9.15);
b) wyznaczenia aglomeracji Białaczów (Druk Nr 9.1);
c) likwidacji aglomeracji Bolimów wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 28/2005 Wojewody    Łódzkiego z dnia 27 lipca 2005 r. (Druk Nr 9.2);
d) likwidacji aglomeracji Marzenin wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 31/06 Wojewody  Łódzkiego z dnia 8 listopada 2006 r.(Druk Nr 9.3);
e) likwidacji aglomeracji Sędziejowice wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 31/06 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 listopada 2006 r.(Druk Nr 9.4);
f) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr X/120/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Sieradz (Druk Nr 9.5);
g) zmiany Uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie: wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, zmienionej uchwałą Nr XXXV/687/13 SWŁ z dnia 26 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXXVIII/726/13 SWŁ z dnia 24 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XLI/765/13 SWŁ z dnia 29 października 2013 r., uchwałą Nr XLV/834/14 SWŁ z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Nr XLI/880/14SWŁ z dnia 24 czerwca 2014 roku (Druk Nr 9.6).
3. Omówienie spraw związanych ze szkodami łowieckimi wyrządzonymi przez zwierzynę łowną i leśną w gospodarstwach rolnych na terenie województwa łódzkiego.
3.1  Wystąpienie przedstawicieli: kół łowieckich, nadleśnictwa, samorządu terytorialnego i rolniczego, rolników.
3.2  Omówienie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzynę łowną i leśną w płodach rolnych.
3.3  Podsumowanie. 
4. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia:  9 czerwca 2015 roku (wtorek), o godz. 9:30  (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2014 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania na 2014 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2014 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.
Termin posiedzenia:  20 maja 2015 roku (środa), o godz. 9.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wyznaczenia aglomeracji Stryków (załącznik do uchwały na płycie CD) (Druk Nr 9.1),
b) wyznaczenia aglomeracji Sieradz (załącznik do uchwały na płycie CD) (Druk Nr 9.2),
c) wyznaczenia aglomeracji Aleksandrów Łódzki (załącznik do uchwały na płycie CD) (Druk Nr 9.3).
3. Informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa Spółkom Wodnym w 2014 roku (Druk Nr 8).
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 22 kwietnia 2015 roku (środa), o godz. 14.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały
Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2015 roku (DRUK NR 11.13);
b) wyznaczenia aglomeracji Sulejów, (DRUK NR 11.1);
c) wyznaczenia aglomeracji Brzeziny, (DRUK NR 11.2).
3. Informacja ze „Sprawozdania z realizacji działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Bratoszewicach za 2014 rok”, (DRUK NR  9).
4. Sprawy różne i wniesione.
 
 

Termin posiedzenia: 25 marca 2015 roku (środa), o godz. 9.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany Uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku (Druk Nr 8.6.),
b) zmiany Uchwały Nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001 (Druk Nr 8.1.),
c) wyznaczenia aglomeracji Andrespol (Druk Nr 8.2.),
d) określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego (Druk Nr 8.3.).
3. Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi w krajobrazie rolniczym w celu poprawy jakości środowiska glebowego i wodnego dla trwałego rozwoju socjoekonomicznego województwa łódzkiego i wypełnienia zobowiązań dyrektyw Komisji Europejskiej.
3.1. Realizacja strategii  rozwoju turystyki w obszarze doliny Pilicy poprzez poprawę potencjału ekologicznego zbiornika Sulejowskiego.
3.2. Program działań dla ograniczenia transferu zanieczyszczeń z terenów rolniczych z wykorzystaniem wapnowania jako istotnego elementu w ograniczaniu strat substancji nawozowych do wód.
3.3. Odprowadzenie wód opadowych z autostrad w obszarach produkcji rolniczej – problemy podtopień (przyczyny, skutki, proponowane rozwiązania).
3.4. Zarządzanie substancjami biogenicznymi w zlewni jako istotny element strategii rekultywacji zbiornika zaporowego i rozwoju socjoekonomicznego regionu na przykładzie zlewni Pilicy (projekt LIFE+ EKOROB) – prezentacja multimedialna.
4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 17 marca 2015 roku (wtorek), o godz. 12.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wypracowanie projektu stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: sytuacji w rolnictwie na terytorium RP w związku z licznymi protestami rolniczymi m.in. na Ziemi Łódzkiej.
3. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 18 lutego 2015 roku (środa), o godz. 10.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok (382.911 zł) (Druk Nr 5.15.),
b) likwidacji aglomeracji Dobroń wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 7/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 maja 2005 r. (Druk Nr 5.7.),
c) wyznaczenia aglomeracji Łowicz (Druk Nr 5.8.),
d) wyznaczenia aglomeracji Biała Rawska(Druk Nr 5.9.),
e) wyznaczenia aglomeracji Przedbórz (Druk Nr 5.10.),
f) wyznaczenia aglomeracji Wierzchlas (Druk Nr 5.11.)
g) wyznaczenia aglomeracji Poddębice (Druk Nr 5.12.),
h) zmiany Uchwały Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa    Łódzkiego na obwody łowieckie (Druk Nr 5.13),
i) zmiany Uchwały Nr LVIII/1577/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Druk Nr 5.20.),
3. Informacja Departamentu Promocji I Współpracy Zagranicznej nt. porozumień dotyczących współpracy zagranicznej z partnerami zagranicznymi w zakresie rolnictwa.
4. Informacja Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska nt. sytuacji rolnictwa w województwie łódzkim.
5. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia:  21 stycznia 2015 roku (środa), o godz. 10.30, (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wyznaczenia aglomeracji Mokrsko (Druk Nr 10.1);
b) wyznaczenia aglomeracji Łask (Druk Nr 10.2);
c) likwidacji aglomeracji Pęczniew wyznaczonej Rozporządzeniem nr 12/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2005 r.(Druk Nr 10.3);
d) wyznaczenia aglomeracji Wolbórz – Północ (Druk Nr 10.4);
e) wyznaczenia aglomeracji Wolbórz – Południe (Druk Nr 10.5);
f) wyznaczenia aglomeracji Źychlin (Druk Nr 10.6);
g) wyznaczenia aglomeracji Rokiciny (Druk Nr 10.7);
h) wyznaczenia aglomeracji Ozorków (Druk Nr 10.8);
i) wyznaczenia aglomeracji Tomaszów Mazowiecki (Druk Nr 10.9);
3. Wybór wiceprzewodniczących komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
4. Omówienie planu pracy komisji na 2015 rok.
5. Sprawy różne i wniesione.Termin posiedzenia: 12 stycznia 2015 roku (poniedziałek), o godz. 14:00,  (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8) 

Tematyka posiedzenia:
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok.
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Czytany 8898 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  21.12.2012 - 08:32
Osoba modyfikująca: Grażyna Gradowska-Panek
Ostatnio zmieniany: 23.10.2018 - 08:48