Komisja Budżetu i Finansów

Termin posiedzenia: 30 października 2018 roku (wtorek), godz.14.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 8.8.);
b) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.9.);
c) zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.10.).
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 25 września 2018 roku (wtorek), godz.9.30  (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
3. Sprawy różne i wniesione.
 
 
Termin posiedzenia: 19 września 2018 roku (środa), godz.12.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (Druk Nr 8.8);
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.9);
c) zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.10).
3. Informacja na temat wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r.
4. Informacja dotycząca realizacji projektów drogowych zapisanych w planie budżetu na 2018 r.
5. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 22 sierpnia 2018 roku (środa), godz. 10.00 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał:
a) zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/575/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałóww podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o. (Druk Nr 10.2.),
b) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 10.7.),
c) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 10.8.),
d) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.9.),
e) zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.10.),
f) w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.11.).
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 10 lipca 2018 roku (wtorek), godz. 14.45 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 5.2),
b) zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.3).
3. Sprawy różne i wniesione.
 
 
Termin posiedzenia: 11 czerwca 2018 roku (poniedziałek), godz. 12.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:
a) podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2017 rok (Druk Nr 6.1);
b) upoważnienia Zarządu Województwa do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Miastem Bełchatów dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej (Druk Nr 11.1),
c) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 11.10.),
d) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 11.11),
e) zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 11.12).
3. Sprawy różne i wniesione.
 
 

 Termin posiedzenia: 29 maja 2018 roku (wtorek), o godz. 14.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2017 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2017 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2017 rok.
 4. Omówienie sprawozdania finansowego województwa łódzkiego za 2017 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu.
 5. Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2017 rok.
 6. Sprawy różne i wniesione.
 
 
Termin posiedzenia: 24 maja 2018 roku (czwartek), godz. 14.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:
a) udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2018 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Druk Nr 6.3.);
b) zmieniającej  Uchwałę Nr VI/108/11 w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.7.);
c) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (Druk Nr 6.8.);
d) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 6.9.);
e) zmieniającej uchwały Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.10.).
3. Sprawy Różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 18 kwietnia 2018 roku (środa), godz. 12.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał:
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwał: Nr LII/1497/10 z dnia 16 marca 2010 r. i Nr XL/506/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2017 rok (Druk Nr 14.2.);
b) w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Miastem i Gminą Działoszyn dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej (Druk
Nr 14.7.);
c) w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. (Druk Nr 14.8.);
d) w sprawie  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 14.9.);
e) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie    zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 14.10.);
f) zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 14.11.);
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacji (Druk 14.12.).
3. „Lodzkie4business”- prezentacja Departamentu ds. Przedsiębiorczości.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 21 marca 2018 roku (środa), godz. 12.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie projektów  uchwał:
a) w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Warta realizacji wydarzenia pn. „Święto muzyki – letnia akademia opery, operetki & musicalu” w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego na 2018 rok” (Druk Nr 6.1.);
b) w sprawie powierzenia  Gminie Pęczniew realizacji wydarzenia pn. „Święto Plonów i Wody” w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego na 2018 rok” (Druk Nr 6.2.);
c) w sprawie
powierzenia Gminie Sieradz realizacji wydarzenia pn. „Święto Chleba i Wody” w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego na 2018 rok” (Druk Nr 6.3.);
d) w sprawie powierzenia Miastu Opoczno realizacji wydarzenia pn. „Festiwal Płytki ceramicznej” w ramach zadania pn. „Opoczyńska płytka – promuje łódzkie” w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok” (Druk Nr 6.4.);
e) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 6.6.);

f) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.7.).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 21 lutego 2018 roku (środa), godz. 10.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał:
a) w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa w formie budżetu obywatelskiego (Druk Nr 8.10);
b) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę
Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 8.11.);
c) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 8.12.);
d)  uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.13.).
3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 13 grudnia 2017 roku (środa), godz. 13.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały Nr XL/504/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ręczno na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego w Gminie Ręczno”. (Druk Nr 8.2);
b) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 8.8);
c) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.9);
d) zmieniającej uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.10);
e) w sprawie emisji obligacji Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.11).
3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 5 grudnia 2017 roku (wtorek), godz. 14.00(sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 22 listopada 2017 roku (środa), godz. 13.15 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)


Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał:
a) w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2017 i rok 2018 (Druk Nr 7.21.);
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 7.22.);
c) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 7.23.);
d) zmieniającej uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.24).
3. Sprawy różne i wniesione.

 

Termin posiedzenia: 18 października 2017 roku (środa), godz. 14.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” (Druk Nr 8.2.);
b) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania na rzecz Miasta Sieradza, na części nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Sieradzu, przy ul. Warneńczyka 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (Druk Nr 8.3.);
c) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach Województwa Łódzkiego położonych w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54, ul. Snycerskiej 8, ul. Solnej 14 i w Skierniewicach przy ul. Batorego 64D (Druk Nr 8.4.);
d) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 8.6.);
e) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.7.);
f) zmieniającej uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.8.).
3. Plan zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018 na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Druk Nr 7); – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi pan Mirosław Szychowski.
4. Informacja dotycząca realizacji projektów drogowych zapisanych w planie budżetu na 2017 rok  – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi pan Mirosław Szychowski.
5. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 26 września 2017 roku (wtorek), godz. 10.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 6.6.);
b) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 6.7.);
c) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.8.);
d) w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do dokonania czynności zmierzających do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.9.).
3. Informacja na temat wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.
4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 29 sierpnia 2017 roku (wtorek), godz. 12.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniający uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok  (Druk Nr 8.6);
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020  ( Druk Nr 8.7);
c) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadańrealizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, (Druk Nr 8.8);
d) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.9);
e) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.10).
3. Sprawy różne i wniesione.

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu:
 
20 czerwca 2017 roku (wtorek), godz. 9.30
(sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 6.1);
b) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ręczno na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego w Gminie Ręczno” (Druk Nr 9.6);
c) zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Druk Nr 9.8);
d) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie  zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 9.9);
e) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 9.10);
f) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/467/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/480/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/492/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2017 roku (Druk Nr 9.11).
5. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia;  5 czerwca 2017 roku (poniedziałek), o godz. 11.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2016 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2016 rok planów finansowych jednostek,o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2016 rok.
 4. Omówienie sprawozdania finansowego województwa łódzkiego za 2016 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu.Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2016 rok.
 5. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 24 maja 2017 roku (środa), godz. 9.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał:
a) w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2017 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Druk Nr 10.4.),
b) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok
(Druk Nr 10.5.),
c) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.6.),
d) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/467/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 rokuoraz uchwałą Nr XXXVII/480/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku (Druk Nr 10.7.),
e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, udziału Województwa Łódzkiego wynoszącego 4777/10000 części  w prawie własności nieruchomości położonej w Cielcach 28, gminie Warta na rzecz Gminy i Miasta Warta (Druk Nr 10.1.).
3. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 19 kwietnia 2017 roku (środa), godz. 10.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały nr XXX/403/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (Druk Nr 10.2),
b) w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 10.5),
c) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 10.11),
d) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.12.),
e) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXV/467/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 roku (Druk Nr 10.13).
f) ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018 (Druk Nr  10.10),                
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 22 marca 2017 roku (środa), godz. 8.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań  własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniającego uchwałę Nr XXX/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok
(Druk Nr 11.11),
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań  własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 11.12.),
c) zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej Uchwałą Nr XXXII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku oraz Uchwałą XXXIV/448/17/Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku (Druk Nr 11.13),
d) ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 10).
4. Informacja nt. stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – referuje Pan Marcin Pawlak – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
5. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 22 lutego 2017 roku (środa), godz. 13.45 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Druk Nr 6.3.);
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020  oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 6.7.);
c) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 6.8.);
d) zmieniającej uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.9.).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 7 lutego 2017 roku (wtorek), godz. 9.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007– 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok, (Druk Nr 10.10);
b) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, (Druk Nr 10.11);
c) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 rokusprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego, (Druk Nr 10.12).
3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia:  14 grudnia 2016 roku (środa), godz. 13.15 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (Druk Nr 9.3);
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanychw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 9.4);
c) zmieniającej uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXV/317/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XXVII/344/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku, uchwałą Nr XXVIII/371/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2016 roku, uchwałą Nr XXIX/396/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 roku oraz uchwałą Nr XXX/409/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 listopada 2016 roku (Druk Nr 9.5).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 5 grudnia 2016 roku (poniedziałek), o godz. 15.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 

1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
3.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok.
4.     Sprawy różne i wniesione.
 Termin posiedzenia: 21 listopada 2016 roku (poniedziałek), godz. 13,00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał:
a) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 8.9.);
b) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,  zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 8.10.);
c) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(Druk Nr 8.11.);
d) zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałąNr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXV/317/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XXVII/344/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku, uchwałą Nr XXVIII/371/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2016 roku oraz uchwałą Nr XXIX/396/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 roku (Druk Nr 8.12.).
3. Informacja Skarbnika Województwa Łódzkiego na temat wykonania budżetu za trzeci kwartał
2016 roku.
4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 25 października 2016 roku (wtorek), godz. 9.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
 Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim
a Miastem Łodzią (Druk Nr 8.10).
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 21 września 2016 roku (środa), godz. 13.15  (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
 Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (Druk Nr 6.1);
b) w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia czynności zmierzających do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 6.10);
c) zmieniającej uchwałę Nr XXIX/575/12 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów pieniężnych i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o. o. (Druk Nr 6.14);
d) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 6.15);
e) w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 6.16);
f) zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXV/317/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku oraz uchwałą Nr XXVII/344/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku (Druk Nr 6.17).
3. Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi dotycząca realizacji projektów drogowych zapisanych w planie budżetu na 2016 r., stan na dzień 31.08.2016 r.
4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 24 sierpnia 2016 roku (środa), godz. 13.15 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

 Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu      Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (56.105 zł)  (Druk Nr 7.11.),
b)   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 7.12.),
c)   zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku oraz uchwałą Nr XXV/317/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku (Druk Nr 7.13.).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 15 czerwca 2016 roku (środa), o godz. 11.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2015 rok (Druk Nr 6.1);
b) przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań (Druk Nr 9.3);
c) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 r. (Druk Nr 9.5);
d) zmian budżetu województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013 (Druk Nr 9.6);
e) zmian budżetu  i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 9.7);
f) zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016r.,uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku oraz uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku (Druk Nr 9.8),
3. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 2 czerwca 2016 roku (czwartek), o godz. 11:30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2015 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2015 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2015 rok.
4. Omówienie sprawozdania finansowego województwa łódzkiego za 2015 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu.
5. Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2015 rok.
6. Sprawy różne i wniesione.

Termin  wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu : 18 maja 2016 roku (środa), o godz. 12.15 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8)

 Tematyka posiedzenia :
1.  Otwarcie posiedzenia komisji.
2.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału Województwa Łódzkiego w nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sienkiewicza 6a (Druk Nr 10.2);
b)    w sprawie: pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej oraz zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Druk Nr 10.3);
c)     rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia 2016 dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 10.4);
d)    zmieniająca uchwałę Nr X/125/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze  oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13,14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze (Druk Nr 10.9);
e)    zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok  w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.10);
f)      zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.11);
g)    zmian budżetu województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  (Druk Nr 10.12);
h)   zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku oraz uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku (Druk Nr 10.13);
i)  zmieniająca Uchwałę Nr II/12/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji   Budżetu i Finansów (Druk Nr 11.4);
j)  zmieniająca Uchwałę Nr II/14/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji (Druk Nr 11.5).
3. Rynek pracy w województwie łódzkim w 2015 roku (Druk Nr 6).
4. Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2015/2016 (Druk Nr 8).
5. Sprawy różne i wniesione.Termin posiedzenia:  20 kwietnia 2016 roku (środa), o godz. 13.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie: udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2016 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu  służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej (Druk Nr 11.6);
b) w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok oraz sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXI/271/16 w sprawie zmian budżetui w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, zadań realizowanych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 11.8);
c) w sprawie: zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007- 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020  (Druk Nr 11.9);
d) w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Druk Nr 11.10);
e) zmieniająca Uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienioną uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 rok (Druk Nr 11.11).
4. Informacja dotycząca realizacji budżetu województwa łódzkiego na 2016 r. za pierwszy kwartał.
5. Sprawy różne i wniesione.
 
 Termin posiedzenia: 16 marca 2016 roku (środa), o godz. 14.45  (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 marcu 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych ze zm., za 2015 r. (Druk Nr 10.24.),
b) zmiany Uchwały Nr XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. zmienionej Uchwałą Nr XII/141/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r. (Druk Nr 10.25.),
c) określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego (Druk Nr 10.26.),
d) zmiany Uchwały Nr XVIII/194/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada  2015 r. w sprawie wykupu akcji spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych (Druk Nr 10.27.),
e) zmiany Uchwały Nr VII/61/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (Druk Nr 10.28.),
f) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych,  zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań  realizowanych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 10.29.),
g) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 10.30.),
h) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 10.31.),
i) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 10.32.),
j) zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.33.),
k) ustanowienia Nagrody Kulturalnej Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania (Druk Nr 10.34.),
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2015 rok.
4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
5. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 20 stycznia 2016 roku (środa), o godz. 10.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Druk Nr 10.4);
b) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 (Druk Nr 10.5).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia:  9 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 12.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XV/173/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą Nr XVIII/199/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2015 roku (Druk Nr 8.5);
b)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (Druk Nr 8.6);
c)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 8.7);
d)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 8.8);
e)     zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/149/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XIV/171/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku, uchwałą Nr XV/176/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku, uchwałą Nr XVII/187/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 201 roku oraz uchwałą Nr XVIII/205/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2015 roku (Druk Nr 8.9).
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 2 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 14.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok.
3.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 18 listopada 2015 roku (środa), o godz. 12.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     wykupu akcji spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych (Druk Nr 7.7);
b)     zmiany Uchwały Nr XII/142/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych akcji nowej serii spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Druk Nr 7.8);
c)     wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2015 rok (Druk Nr 7.11);
d)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku oraz uchwałą Nr XV/173/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku (Druk Nr 7.12);
e)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 7.13);
f)      zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Druk Nr 7.14.);
g)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 7.15);
h)     zmian budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 7.16);
i)      zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 7.17);
j)      zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/149/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą
Nr XIV/171/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku, uchwałą Nr XV/176/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą Nr XVII/187/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2015 rok (Druk Nr 7.18).

Termin posiedzenia: 27 października 2015 roku (wtorek), o godz. 9.45 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych (465.533 zł) (Druk Nr 9.3);
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (2.696.563 zł) (Druk Nr 9.4);
c) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych (189.349 zł) (Druk Nr 9.5);
d) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (250 zł) (Druk Nr 9.6);
e) zmian budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1 403 zł) (Druk Nr 9.7);
f) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (621 zł) (Druk 9.8);
g) zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiegoz dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/149/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XIV/171/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku oraz uchwałą Nr XV/176/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku (Druk Nr 9.9).
3. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 23 września 2015 roku (środa), o godz. 13.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia czynności zmierzających do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego  Województwa Łódzkiego za 2015 rok (Druk Nr 6.1);
b)    zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku (Druk Nr 6.2);
c)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zdań realizowanychw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 6.3);
d)    zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanychw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Druk Nr 6.4);
e)     zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku,uchwałą Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/149/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku oraz uchwałą         Nr XIV/171/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015  (Druk Nr 6.5).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 25 sierpnia 2015 roku (wtorek), o godz. 13.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Druk Nr 7.17);
b)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 7.18);
c)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 7.19);
d)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 7.20);
e)     zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz uchwałą Nr XII/149/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku (Druk Nr 7.21).
3.     Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 24 czerwca 2015 roku (środa), o godz. 14.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2014 rok (Druk Nr 6.1);
b) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku (Druk Nr 9.15);
c) zmian budżetu i w budżecie województwa Łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych,  zadań realizowanych w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego, zdań realizowanychw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Druk Nr 9.16);
d) zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 rokuw sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz uchwałą Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiegoz dnia 26 maja 2015 roku (Druk Nr 9.17).
3. Działalność Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o., realizacja rozszerzenia BioNanoParku – informacja dr Bogdana Wasilewskiego - Prezesa Zarządu.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia:

9 czerwca 2015 roku (wtorek), o godz. 15:00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2014 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2014 rok planów finansowych jednostek,
  o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2014 rok.
 4. Omówienie sprawozdania finansowego województwa łódzkiego za 2014 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu.
 5. Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2014 rok.
 6. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia:

26 maja 2015 roku (wtorek), o godz. 10.00 przed posiedzeniem X sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Druk Nr 9.6),
b) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek,o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze (Druk Nr 9.7),
c) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku oraz uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia28 kwietnia 2015 roku (Druk Nr 9.8),
d) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 9.9),
e) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Druk Nr 9.10),
f) zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku oraz uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku (Druk Nr 9.11).
3. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia:

22 kwietnia 2015 roku (środa), o godz. 12.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały
Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2015 roku (DRUK NR 11.13);
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (DRUK NR 11.14);
c) zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku (DRUK NR 11.15).
3. Informacja dotycząca realizacji budżetu województwa łódzkiego za pierwszy kwartał 2015 r.
4. Sprawy różne i wniesione.
 


Termin posiedzenia: 25 marca 2015 roku (środa), o godz. 13.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Gminą Opoczno dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej (Druk Nr 8.4.),
b) podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Druk Nr 8.5.),
c) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany Uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku (Druk Nr 8.6.),
d) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań  realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 8.7.),
e) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 8.8.),
f) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 8.9.),
g) zmiany Uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej Uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku (Druk Nr 8.10.).
3. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 17 marca 2015 roku (wtorek), o godz. 13.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych ze zm., za 2014 rok (Druk Nr 11.1).
3. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 18 lutego 2015 roku (środa), o godz. 14.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (23.414.496 zł) (Druk Nr 5.14.),
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok (382.911 zł) (Druk Nr 5.15.),
c) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (17.753 zł) (Druk Nr 5.16.),
d) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (3.567.081 zł) (Druk Nr 5.17.),
e) zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.18.).
3. Plan pracy komisji na 2015 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia:  21 stycznia 2015 roku (środa), o godz. 16.30, (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2.  Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2014 rok (Druk Nr 9).
3. Wybór wiceprzewodniczących komisji Budżetu i Finansów.
4. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 12 stycznia 2015 roku (poniedziałek), o godz. 14:00,  ( sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8) 

Tematyka posiedzenia:
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok.
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Czytany 7323 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  21.12.2012 - 08:37
Osoba modyfikująca: Grażyna Gradowska-Panek
Ostatnio zmieniany: 23.10.2018 - 08:46