Ogólne Informacje

Wojewódzka Rada Seniorów Województwa Łódzkiego (WRSWŁ) ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jest organem działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.

W skład Wojewódzkiej Rady Seniorów wchodzi nie więcej niż 27 członków wybranych w drodze ogłoszenia o naborze kandydatów na członków Rady, zgodnie z procedurą wskazaną w ogłoszeniu
o naborze.

Kryteria wyboru oraz tryb wyboru członków Wojewódzkiej Rady Seniorów określa Statut Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego.

Wojewódzka Rada Seniorów działa w celu:

 • proponowania nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz osób starszych;
 • integrowania środowisk zajmujących się działaniem na rzecz osób starszych (środowisk senioralnych i eksperckich, instytucji samorządowych i rządowych, organizacji pozarządowych itp.), aby zwiększyć efektywność ich działania;
 • tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz osób starszych;
 • dostarczania informacji na temat możliwych sposobów i form wspierania osób starszych.

Wojewódzka Rada Seniorów realizuje zadania określone przepisami ustawy o samorządzie województwa, a także:

 • współpracuje z organami samorządu województwa w zakresie spraw osób starszych;
 • współpracuje z lokalnymi radami seniorów (gminnymi, powiatowymi), organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie spraw dotyczących osób starszych;
 • inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do integracji społecznej osób starszych;
 • identyfikuje i sygnalizuje istotne kwestie związane z sytuacją osób starszych w województwie;
 • opiniuje oraz konsultuje kluczowe dokumenty i propozycje rozwiązań mających wpływ na regionalną politykę senioralną;
 • reprezentuje osoby starsze województwa łódzkiego w zespołach eksperckich, debatach i innych gremiach przygotowujących projekty dokumentów strategicznych lub innych przedsięwzięć w obszarze osób starszych, w tym zgłasza potrzeby i oczekiwania osób starszych;
 • włącza się w charakterze partnera w realizację inicjatyw na rzecz osób starszych m.in. poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego i doradczego;
 • pełni rolę konsultacyjną, doradczą i inicjatywną dla władz województwa łódzkiego w sprawach dotyczących osób starszych – mieszkańców województwa łódzkiego;
 • kieruje zapytania lub wnioski w formie uchwał oraz przedstawia stanowiska w sprawach dotyczących osób starszych.

Członkiem Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego może zostać osoba spełniająca łącznie:

 • warunki formalne:
 • na dzień doręczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłoszenia do udziału w naborze ukończyła 60 lat;
 • ma na terenie województwa łódzkiego miejsce zamieszkania;
 • jest przedstawicielem osób starszych lub jest przedstawicielem podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicielem organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku działających na terenie województwa łódzkiego;
 • wyraziła zgodę na kandydowanie;
 • korzysta w pełni z praw publicznych i nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym wizerunku oraz na upublicznienie określonych informacji zawartych w formularzu zgłoszenia do udziału w naborze;
 • warunki merytoryczne:
 • posiada doświadczenie w zakresie realizowania zadań ze sfery działalności pożytku publicznego na rzecz osób starszych, mieszkańców województwa łódzkiego w tym jako wolontariusz;
 • może wykazać aktywność w organizacjach pozarządowych, w samorządzie terytorialnym / administracji rządowej lub innych podmiotach działających na rzecz zrzeszonych w nich osób lub w grupach nieformalnych podejmujących działania na rzecz społeczności, w szczególności w kołach seniora, klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku;
 • lub może wykazać aktywność naukową, kulturalną, edukacyjną w zakresie dziedzin związanych z polityką senioralną.
Czytany 2126 razy
Data publikacji:  05.01.2024 - 13:11
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 24.01.2024 - 13:07