Komisja Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej

Termin posiedzenia: 30 października 2018 roku (wtorek), o godz. 12.30  (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 8.8.);
b)      zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.9.).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 19 września 2018 roku (środa), o godz. 12.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (Druk Nr 8.5).
3.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 22 sierpnia 2018 roku (środa), o godz. 11.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 10.7.),
b)     w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.9.),
c)     w sprawie przystąpienia Województwa Łódzkiego do Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE (Druk Nr 10.4.).
3.     Podsumowanie współpracy zagranicznej województwa łódzkiego za 2017 r.
4.      Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 29 maja 2018 roku (wtorek), o godz. 12.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2017 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2017 rok planów finansowych jednostek, o których mowa
  w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2017 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.Termin posiedzenia: 29 maja 2018 roku (wtorek), o godz. 9.30 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwaływ sprawie przystąpienia Województwa Łódzkiego do NECSTouR (Network of European Regions for Sustainable and Competitive Tourism) Europejskiej sieci regionów na rzecz zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki (Druk Nr 6.4.).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 


Termin posiedzenia: 18 kwietnia 2018 roku (środa), godz. 12.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)     w sprawie  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
(Druk Nr 14.9.);
b)    w sprawiepodpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Krajem Związkowym Badenia - Wirtembergia, reprezentowanym przez Sekretarz Stanu Kraju Związkowego Badenia - Wirtembergia (Druk Nr 14.3.).
3.     Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 21 lutego 2018 roku (środa), o godz. 13.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 rokuw sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 8.11.);
b) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 8.12.);
c) w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa w formie budżetu obywatelskiego (Druk Nr 8.10).
3. Projekt Listu Intencyjnegoo współpracy pomiędzy Krajem Związkowym Badenia Wirtembergia a Województwem Łódzkim.
4. Sprawozdanie z działalności Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli za 2017 rok.
5. Sprawy różne i wniesione

Termin posiedzenia: 13 grudnia 2017 roku (środa), o godz. 9.45 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.
3.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 5 grudnia 2017 roku (wtorek), godz. 12.30(sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 22 listopada 2017 roku (środa), o godz. 10.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia komisji.

2.     Zaopiniowanie projektów uchwał:

a)      w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 7.22.);

b)      w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 7.23.).

3.     Sprawy różne i wniesione.Termin posiedzenia: 29 sierpnia 2017 roku (wtorek), o godz. 10.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – (7.338.999 zł), (Druk Nr 8.9).
3.     Sprawy różne i wniesione.

Planowany porządek posiedzenia Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu:
 
14 czerwca 2017 roku (środa), o godz. 15.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)       zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 9.10);
b)      zmiany nazwy Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego i Miasta Łodzi w Chengdu, prowincja Syczuan, Chińska Republika Ludowa (Druk Nr 9.7).
3.     Podsumowanie współpracy zagranicznej województwa łódzkiego za 2016 r.
4.     Szansa i wyzwanie: Internacjonalizacja polskiej gospodarki – oferta wsparcia dla potencjalnych inwestorów z Polski przez Agencję Inwestycji i Promocji kraju związkowego Nadrenia Północna Westfalia – NRW.INWEST (prezentacja – Pani Katarzyna Sokołowska, Agencja Inwestycji
i Promocji kraju związkowego Nadrenia Północna Westfalia).
5.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 5 czerwca 2017 roku (poniedziałek), o godz. 10.00  (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2016 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2016 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2016 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 24 maja 2017 roku (środa), o godz. 11.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 10.5.),
b) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.6.).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 19 kwietnia 2017 roku (środa), godz. 12.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, …. (Druk Nr 10.11),
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.12).
c) ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018 (Druk Nr  10.10),                
3. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 22 marca 2017 roku (środa), godz. 11.30  (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)   zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań  własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniającego uchwałę Nr XXX/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 11.11),
b)   zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań  własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 11.12.),
c)   ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego.
3.     Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 10).
4.     Sprawozdanie z działalności Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli za 2016 rok.
5.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 22 marca 2017 roku (środa), godz. 11.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)   zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań  własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniającego uchwałę Nr XXX/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 11.11),
b)   zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań  własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 11.12.),
c)   ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego.
3.     Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 10).
4.     Sprawozdanie z działalności Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli za 2016 rok.
5.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia; 22 lutego 2017 roku (środa), o godz. 11.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

 Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 6.8.).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 14 grudnia 2016 roku (środa), o godz. 12.30  (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)     w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok
w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (Druk Nr 9.3);
b)     w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 9.4).
3.     Strategia współpracy zagranicznej Województwa Łódzkiego.
4.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 1 grudnia 2016 roku (czwartek), o godz. 12.45  (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 21 listopada 2016 roku (poniedziałek), godz. 9.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartychz organami administracji rządowej,  zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 8.10.);
b)   w sprawieuchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (Druk Nr 8.6.).
3.   Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 21 września 2016 roku (środa), o godz. 14.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 6.15)
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 21 czerwca 2016 roku (środa), o godz. 9.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego przystąpienia Województwa Łódzkiego do Stowarzyszenia Gubernatorów Prowincji Chińskiej Republiki Ludowej oraz Przedstawicieli Regionów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Druk Nr 9.1).
 3. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 2 czerwca 2016 roku (czwartek), o godz. 14:00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2015 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2015 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2015 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia:  18 maja 2016 roku ( środa ), o godz. 12.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 11.3);
b) zmieniająca Uchwałę Nr II/18/14 w sprawie powołania składu osobowego Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 11.6).
3. Informacja o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3ust. 3 Ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 - 2015 (Druk Nr 9).
4.Podsumowanie współpracy zagranicznej Województwa Łódzkiego za 2015 rok – referuje Pan Maciej  Łaski - p.o. Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej.
5. Sprawy różne i wniesione.
Termin posiedzenia: 20 kwietnia 2016 roku (środa), o godz. 12.15 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1)  Otwarcie posiedzenia komisji.
2)  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: podpisania umowy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Syczuan  (Chińska Republika Ludowa) w sprawie ustanowienia partnerskich relacji (Druk Nr 11.5).
3)  Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 16 marca 2016 roku (środa), o godz. 12.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2015 rok.
3. Sprawozdanie z działalności Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli za 2015 rok – referuje Pan Marcin Podgórski – Dyrektor Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.
4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
5. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia:  9 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 11.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zadań realizowanychw ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XV/173/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą Nr XVIII/199/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2015 roku (Druk Nr 8.5);
b)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zadań realizowanych  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 8.8).
3. Sprawy różne i wniesione
 

Termin posiedzenia: 2 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 13.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok.
3.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 21 października 2015 roku (środa), o godz. 11.30  (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (2.696.563 zł) (Druk Nr 9.4).
3. Sprawy różne i wniesione. 

Termin posiedzenia: 24 czerwca  2015 roku (środa), o godz. 9.00 (sala  201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku (Druk Nr 9.15);
b) zmian budżetu i w budżecie województwa Łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zdań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnegona lata 2014-2020 (Druk Nr 9 16).
3. Sprawy różne i wniesione. 
 
Termin posiedzenia: 9 czerwca  2015 roku (wtorek), o godz. 12.30  (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2014 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania na 2014 rok planów finansowych jednostek,o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2014 rok.
4. Sprawy różne i wniesione

Termin posiedzenia: 20 maja  2015 roku (środa), o godz. 10.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na    2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego (Druk Nr 9.10).
3.     Efekty współpracy zagranicznej Województwa Łódzkiego z regionami partnerskimi
– wystąpienie – Maciej Łaski – Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej.
4.     Sprawozdanie z działalności Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli za
 2014 rok.
5.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 22 kwietnia 2015 roku (środa), o godz. 12.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku (DRUK NR 11.13).
3. Sprawy różne i wniesione.
 
 
Termin posiedzenia: 18 lutego 2015 roku (środa), o godz. 13.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok (382.911 zł) (Druk Nr 5.15.),
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (3.567.081 zł) (Druk Nr 5.17.).
3. Sprawy różne i wniesione.
 


Termin posiedzenia: 21 stycznia 2015 roku (środa), o godz. 15.00, (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego), al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wybór wiceprzewodniczących Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej.
3. Omówienie propozycji do planu pracy komisji na 2015 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.Termin posiedzenia: 12 stycznia 2015 roku (poniedziałek), o godz. 14:00,  (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8) 

Tematyka posiedzenia:
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok.
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Czytany 5444 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  21.12.2012 - 08:42
Osoba modyfikująca: Grażyna Gradowska-Panek
Ostatnio zmieniany: 23.10.2018 - 09:20