Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej.

Termin posiedzenia: 30 października 2018 roku (wtorek), o godz.13:00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 8.8.);
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.9.).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 19 września 2018 roku (środa), o godz. 13:00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2.Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok, w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (Druk Nr 8.8.).
b) zasad i trybu wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców województwa łódzkiego (Druk Nr 8.2.).
c) uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (Druk Nr 8.5).
3.Informacja na temat oceny stanu sanitarnego w województwie łódzkim w 2017 rok
4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 22 sierpnia 2018 roku (środa), o godz.9:00 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzeniaa:
1. Otwarcie posiedzenia komisji
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 10.7.),
b)     uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonowania Łodzi”: (Druk Nr 9).
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia:  11 czerwca 2018 roku (poniedziałek), o godz.11:30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
Tematyka posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia komisji
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 11.10.)
  3. Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej Województwa Łódzkiego za rok 2017” (Druk Nr 8).
  4. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia:  29 maja 2018 roku (wtorek), o godz.13:15 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2017 rok,   sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267  i art. 269  pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania
 z wykonania za 2017 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3.      Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa  Łódzkiego z wykonania budżetu za 2017 rok.
4.     Sprawy różne i wniesione.
 
 

Termin posiedzenia:   29 maja 2018 roku (wtorek), o godz.9:30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Druk Nr 6.8).
b)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 6.9).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 
 

Termin posiedzenia: 18 kwietnia 2018 roku (środa), o godz.10:45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     w sprawie  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 14.9.);
b)    w sprawie zmiany budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie    zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 14.10.);
c)     w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. (Druk Nr 14.8).
3.     Sprawozdania o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2020 za rok 2017 (Druk Nr 13).
4.     Sprawy różne i wniesione.Termin posiedzenia: 13 grudnia 2017 roku (środa), o godz. 11.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:                                                             
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/454/17 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” i zmiany jej nazwy na „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020” (Druk Nr 8.3).
3 .Prezentacja nt. „Regionalne Programy Zdrowotne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.
5. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 5 grudnia 2017 roku (wtorek), o godz. 11.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:                                                                    
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok.
4.Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 22 listopada 2017 roku (środa), o godz. 12:15 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (Druk Nr 7.1);
b) Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 7.22).
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Czytany 10853 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  21.12.2012 - 08:53
Osoba modyfikująca: Grażyna Gradowska-Panek
Ostatnio zmieniany: 23.10.2018 - 12:36