Komisja Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa.

Termin posiedzenia: 30 października 2018 roku (wtorek), o godz. 10.30 (sala104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)   zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 8.8.);
b)   zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.9.).
3.   Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 19 września 2018 roku (środa), o godz. 10.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2.Zaopiniowanie projektów uchwały
a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (Druk Nr 8.8);
b) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.9);
c) w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (Druk Nr 8.5).
3. Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi dotycząca realizacji projektów drogowych zapisanych  w planie budżetu na 2018 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.

 

Termin posiedzenia: 22 sierpnia 2018 roku (środa), o godz. 9.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok(Druk Nr 10.7.),
b)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 10.8.),
c)     w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.9.),
d)     w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.11.),
e)     w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonowania Łodzi” (Druk Nr 9),
f)      w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Druk Nr 10.1.),
g)     zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/575/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o. (Druk Nr 10.2.),
h)     w sprawie wskazania miast Radomsko i Błaszki, na terenie których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM (Druk Nr 10.3.).
3.     Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku (Druk Nr 8).
4.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 11 czerwca 2018 roku (poniedziałek), o godz. 10.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 11.10.),
b) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 11.11),
c) upoważnienia Zarządu Województwa do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Miastem Bełchatów dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej (Druk Nr 11.1).
Informacja na temat nieruchomości Województwa Łódzkiego i sposobu gospodarowania nimi
w 2017 roku przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7).

3. Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg  wojewódzkich w sezonie 2017-2018 (Druk Nr 10).

4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia:  29 maja 2018 roku (wtorek), o godz. 11.45 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji.
  2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2017 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2017 rok planów finansowych jednostek, o których mowa
    w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
  3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2017 rok.
  4. Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2017 rok.
  5. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia:  24 maja 2018 roku (czwartek), o godz. 13.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:                                                                    
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)     w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2018 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Druk Nr 6.3.);
b)     zmieniająca  Uchwałę Nr VI/108/11 w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.7.);
c)      w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (Druk Nr 6.8.);
d)      w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 6.9.).
3.   Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 18 kwietnia 2018 roku (środa), o godz. 13.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:                                                                   
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)   w sprawie  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
(Druk Nr 14.9.);
b)   w sprawie zmiany budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie    zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 14.10.);
c)   w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwał:
Nr LII/1497/10 z dnia 16 marca 2010 r. i Nr XL/506/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2017 rok (Druk Nr 14.2.);
d)   w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Biuru Geodezji w Łodzi (Druk Nr 14.6.);
e)   w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Miastem i Gminą Działoszyn dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej (Druk Nr 14.7.).
3.   Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Województwie Łódzkim
w 2017 roku (Druk Nr 6).
4.   Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych za 2017 rok (Druk Nr 10).
5.   Rynek pracy w Województwie Łódzkim w 2017 roku (Druk Nr 12).
6.   Sprawozdania o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2020 za rok 2017 (Druk Nr 13).
7.   Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 21 marca 2018 roku (środa), godz. 11.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:                                                              
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 6.6.).
3. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia:  27 lutego 2018 roku (wtorek) godz. 13.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

 Tematyka posiedzenia:                                                                   

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie nierzetelności konkursu przeprowadzonego pod nadzorem Zarządu Województwa dla naboru wniosków w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2.   Sprawy różne i wniesione.

             

Termin posiedzenia: 21 lutego 2018 roku (środa), o godz. 11.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:                                                                   
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę
Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 8.11.);
b)   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 8.12.);
c)   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 4 (Druk Nr 8.7.);
d)   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Poddębicach przy ul. Targowej 10 (Druk Nr 8.8.);
e)   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1 (Druk Nr 8.9.);
f)    w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa w formie budżetu obywatelskiego (Druk Nr 8.10).
3.   Sprawy różne i wniesione.
 


Termin posiedzenia: 13 grudnia 2017 roku (środa), o godz. 10.15  (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:                                                                   
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 8.8);
b) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.9);
c) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Powiatu Tomaszowskiego zabudowanej nieruchomości gruntowej Województwa Łódzkiego, położonej w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Konstytucji 3 Maja 46 bez pobierania pierwszej opłaty z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynku i innych urządzeń  oraz wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku i innych urządzeń wpisanych do rejestru zabytków (Druk Nr 8.1).
2.Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia; 5 grudnia 2017 roku (wtorek), o godz. 13.15 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:                                                                    
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 22 listopada 2017 roku (środa), godz. 9.00  (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:                                                                    
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawiezmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 7.22.);
b) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 7.23.);
c) w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (Druk Nr 7.1.).
3. Sprawy różne i wniesione.
Czytany 12973 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  21.12.2012 - 08:53
Osoba modyfikująca: Grażyna Gradowska-Panek
Ostatnio zmieniany: 23.10.2018 - 09:39