Komisja Nauki, Kultury i Sportu

Termin posiedzenia; 30 października 2018 roku (wtorek), o godz. 10.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 8.8.);
b)      zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.9.);
c)     zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury (Druk Nr 8.1.);
d)      w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 8.2.).
3.     Informacja z realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2017/ 2018 (Druk Nr 6).
4.     Sprawy różne i wniesione.
 
 
Termin posiedzenia:  19 września 2018 roku (środa), o godz. 10.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (Druk Nr 8.8);
b) w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury (Druk Nr 8.1);
c) w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (Druk Nr 8.5);
d) zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.7).
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia; 28 sierpnia 2018 roku (wtorek), o godz. 9.30 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”.
3. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia; 22 sierpnia 2018 roku (środa), o godz. 12.15 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 10.7.),
b)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 10.8.),
c)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.9.),
d)     w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.11.),
e)     w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonowania Łodzi” (Druk Nr 9),
f)      zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/385/16 w sprawie „Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 10.5.)
3. Sprawy różne i wniesione. 
  

Termin posiedzenia: 11 czerwca 2018 roku (poniedziałek), o godz. 11.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 11.10.),
b)     określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2018/2019 (Druk Nr 11.2),
c)     kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego (Druk Nr 11.3),
d)     tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego (Druk Nr 11.4),
e)     uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego (Druk Nr 11.5).
3. Sprawy różne i wniesione.

 Termin posiedzenia: 29 maja 2018 roku (wtorek), o godz. 13.45 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2017 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2017 rok planów finansowych jednostek, o których mowa
  w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2017 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia:  24 maja 2018 roku (czwartek), o godz. 13.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (Druk Nr 6.8.);
b)      w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 6.9.);
c)     w sprawie przystąpienia Województwa Łódzkiego do NECSTouR (Network of European Regions for Sustainable and Competitive Tourism) Europejskiej sieci regionów na rzecz zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki (Druk Nr 6.4.);  
d)      w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 6.5.);
e)      w sprawieutworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi (Druk Nr 6.6.).
3.   Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 18 kwietnia 2018 roku (środa), o godz. 11.15 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)     w sprawie  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
(Druk Nr 14.9.);
b)    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwał:
Nr LII/1497/10 z dnia 16 marca 2010 r. i Nr XL/506/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2017 rok (Druk Nr 14.2.);
c)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacji (Druk 14.12.)
3.   Sprawozdania o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2020 za rok 2017 (Druk Nr 13).
4.   Sprawy różne i wniesione.
 
 
 
Termin posiedzenia: 21 marca 2018 roku (środa), godz. 11.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawiepowierzenia Gminie i Miastu Warta realizacji wydarzenia pn. „Święto muzyki – letnia akademia opery, operetki & musicalu” w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego na 2018 rok” (Druk Nr 6.1.);
b) w sprawiepowierzenia  Gminie Pęczniew realizacji wydarzenia pn. „Święto Plonów i Wody”w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultu ry w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego na 2018 rok” (Druk Nr 6.2.);
c) w sprawie powierzenia Gminie Sieradz realizacji wydarzenia pn. „Święto Chleba i Wody” w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego na 2018 rok” (Druk Nr 6.3.);
d) w sprawie powierzenia Miastu Opoczno realizacji wydarzenia pn. „Festiwal Płytki ceramicznej”w ramach zadania pn. „Opoczyńska płytka – promuje łódzkie” w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok” (Druk Nr 6.4.).
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 21 lutego 2018 roku (środa), o godz. 9.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę
Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 8.11.);
b)   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 8.12.);
c)   w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji, Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 8.4.);
d)   w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji, Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 8.5.);
e)   w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uczczenia Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (Druk Nr 8.6.);
f)    w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa w formie budżetu obywatelskiego (Druk Nr 8.10).
3.   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2017 rok (Druk Nr 6).
4.   Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 13 grudnia 2017 roku (środa), o godz. 12.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 8.8);
b) w sprawie zmiany uchwały Nr XL/504/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ręczno na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego w Gminie Ręczno” (Druk Nr 8.2);
c) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/281/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania (Druk Nr 8.4).
3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 5 grudnia 2017 roku (wtorek), godz. 10.15 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 22 listopada 2017 roku (środa), o godz. 11.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

 Tematyka posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia komisji.

2.   Zaopiniowanie projektów uchwał:

a)   w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (Druk Nr 7.1.);

b)   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 7.2.);

c)   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi
(Druk Nr 7.3.);

d)   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi (Druk Nr 7.4.);

e)   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi (Druk Nr 7.5.);

f)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi (Druk Nr 7.6.);

g)   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Samorządowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łodzi (Druk Nr 7.7.);

h)   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Łowiczu (Druk Nr 7.8.);

i)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Łowickiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu (Druk Nr 7.9.);

j)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 7.10.);

k)   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 7.11.);

l)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego
w Sieradzu (Druk Nr 7.12.);

m)  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Sieradzkiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu (Druk Nr 7.13.);

n)   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim (Druk Nr 7.14.);

o)   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Samorządowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych
w Tomaszowie Mazowieckim (Druk Nr 7.15.);

p)   w sprawie stwierdzenia przekształcenia Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu (Druk Nr 7.16.).

3.   Sprawy różne i wniesione.

 

 

 

Termin posiedzenia: 18 października 2017 roku (środa), o godz. 12.15 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a )w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 8.6.);
b) w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 8.1.).
3. Informacja z realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2016/2017 (Druk Nr 6).
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 26 września 2017 roku (wtorek), o godz. 10.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 6.6.);
b)    w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 6.7.);
c)   zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/384/16 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 6.1.);
d)   w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury (Druk Nr 6.5.).
3.   Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 29 sierpnia 2017 roku (wtorek), o godz. 11.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – (2.598.432 zł), ( Druk Nr 8.7);
b)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadańrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (85.055 zł), (Druk Nr 8.8);
c)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – (7.338.999 zł), (Druk Nr 8.9).

3. Sprawy różne i wniesione. 


Planowany porządek posiedzenia Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu:14 czerwca 2017 roku (środa), o godz. 11.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 9.9);
b) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ręczno na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego w Gminie Ręczno” (Druk Nr 9.6).
3. Informacje nt. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, udzielonych osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym.

4. Sprawy różne i wniesione. 
 

 


Termin posiedzenia: 5 czerwca 2017 roku (poniedziałek), o godz. 13.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2016 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2016 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2016 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 24 maja 2017 roku (środa), o godz. 13.45 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Sprawozdanie o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 za rok 2016 (Druk Nr 7).
3. Sprawy różne i wniesione.

Po zakończeniu obrad komisji w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaplanowany został wyjazd radnych – członków komisji do Wytwórni Filmów Oświatowych Sp. z o.o. (Łódź, ul. Kilińskiego 210). Spotkanie poświęcone będzie następującym zagadnieniom:
1. Aktualna informacja nt. bieżącej działalności Wytwórni Filmów Oświatowych Sp. z o.o.
2. Zapoznanie się z posiadanymi przez WFO Sp. z o.o. materiałami oraz możliwościami ich wykorzystania przez instytucje kultury, jednostki oświatowe i inne placówki.
3. Demonstracja zakupionego przez WFO Sp. z o.o. skanera służącego do digitalizacji filmów.
4. Sprawy różne i wniesione.
Przewidywany czas przybycia radnych do siedziby WFO Sp. z o.o. – ok. godz. 14.15.


Termin posiedzenia: 19 kwietnia 2017 roku (środa), godz. 14.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 10.11),
b) w sprawie zmiany uchwały nr XXX/403/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (Druk Nr 10.2),
c) w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 10.5),
d) ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018 (Druk Nr  10.10),                
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 27 marca 2017 roku (poniedziałek), godz. 9.45 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.

2.     Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)   w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań  własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniającego uchwałę Nr XXX/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 11.11),
b)   w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań  własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 11.12.),
c)   zmiany Uchwały Nr V/76/15 w sprawie powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Druk Nr 11.9).
3.     Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 10).
4.     Sprawy różne i wniesione.
 


Termin posiedzenia: 22 lutego 2017 roku (środa), o godz. 10.00  (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwaływ sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020  oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 6.7.).
3. Omówienie pisma dyrektora oraz pracowników Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczącego inicjatywy przekształcenia szkoły w Piotrkowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego lub Piotrkowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego.
4. Sprawy różne i wniesione.

 

Termin posiedzenia: 1 lutego 2017 roku (środa), o godz. 9.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał
a)   w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 rokuw sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok, (Druk Nr 10.10);
b)   w sprawie: zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, (Druk Nr 10.11);
c)   w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Władysława  Stanisława Reymonta w województwie łódzkim,(Druk Nr 10.7);
d)   w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie zmian w zakresie finansowania regionalnych inwestycji sportowych realizowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, (Druk Nr 10.8).
3.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
(Druk Nr 6).
4. Przekazanie stanowisk bibliotek pedagogicznych w sprawie ich reorganizacji (otrzymane pisma
5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok.
6. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 14 grudnia 2016 roku (środa), godz. 9.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (Druk Nr 9.3)
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 1 grudnia 2016 roku (czwartek), o godz. 13.30  (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 21 listopada 2016 roku (poniedziałek), godz. 10.45 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych
z organami administracji rządowej,  zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 8.10.);
b)   w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/248/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca
2016 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na lata 2016 - 2020” (Druk Nr 8.5.);
c)   w sprawieuchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (Druk Nr 8.6.).
3.   Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 19 października 2016 roku (środa), o godz. 14.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Otwarcie posiedzenia komisji.
2.      Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)     w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego”  (Druk Nr 8.6);
b)     w sprawie przyjęcia „Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 8.7);
c)     w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.8);
d)     w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców” (Druk Nr 8.9).
3.     Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2015/2016 – Mariola Mirecka – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji (Druk Nr 6).
4.     Sprawy różne i wniesione.
 
Po zakończeniu posiedzenia komisji w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaplanowany został wyjazd radnych – członków komisji do Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina (Łódź, ul. Narutowicza 20/22). Spotkanie poświęcone będzie następującym zagadnieniom:
 
1.     Wizytacja Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina oraz zapoznanie się z informacją nt. bieżącej działalności placówki.
2.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 21 września 2016 roku (środa), o godz. 13.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1.      Otwarcie posiedzenia komisji.
2.      Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 6.15);
b)     w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 6.16);
c)     w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury
(Druk Nr 6.11).
3.     Omówienie zadań realizowanych przez Departament Kultury i Edukacji w roku 2016.
4.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 24 sierpnia 2016 roku (środa), o godz. 12.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia: 
1.      Otwarcie posiedzenia komisji.
2.      Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałęNr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok(56.105 zł) (Druk Nr 7.11.),
b)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 7.12.),
c)     w sprawie wysokości odpłatności za korzystanie z nauki oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez osoby niebędące obywatelami polskimi w szkołach policealnych i centrach kształcenia ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.7.).
3.     Informacja nt. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Teatrze Wielkim w Łodzi – Pan Bartosz Łataś, Dyrektor Departamentu Kontroli i Skarg.
4.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 15 czerwca 2016 roku (środa), godz. 11.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1.      Otwarcie posiedzenia komisji.
2.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 r. (Druk Nr 9.5);
b)     zmian budżetu  i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 9.7);
c)     przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016 – 2019 (materiał na płytach CD), (Druk nr 9.2).
3.     Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń za I kwartał 2016 r. pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego.
4.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 2 czerwca 2016 roku (czwartek), o godz. 13.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2015 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2015 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2015 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego (wspólnego z posiedzeniem Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej SWŁ) w dniu:18 maja 2016 roku (środa), godz. 13.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Informacja o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy
o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3ust. 3 Ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 - 2015 (Druk Nr 9).
3.   Sprawy różne i wniesione, dotyczące wspólnego posiedzenia Komisji Nauki, Kultury i Sportu oraz Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej SWŁ.
 
 
Posiedzenie Komisji Nauki, Kultury i Sportu SWŁ
1.   Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę
Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.10);
b) w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia 2016 dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 10.4).
2. Sprawy różne i wniesione.
 
Kolejna (wyjazdowa) część posiedzenia Komisji Nauki, Kultury i Sportu odbędzie się w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym, Łódź, ul. Dubois 114/116, zgodnie z następującym harmonogramem:
1.     Informacja dotycząca bieżącej działalności Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego, perspektyw jego rozwoju oraz różnorodnych form współpracy z innymi instytucjami oraz samorządem województwa łódzkiego.
2.     Zapoznanie się ze strukturą Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego.
3.     Sprawy różne i wniesione.
Wyjazd z siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego nastąpi ok. godz. 14.00.
Termin posiedzenia: 20 kwietnia 2016 roku (środa), godz. 12.45 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia komisji.
2.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok oraz sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXI/271/16 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, zadań realizowanych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 11.8);
b)    określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu (Druk Nr 11.2);
c)     ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określanie zasad i trybu jej przyznawania (Druk Nr 11.4).
3.     Omówienie zadań realizowanych przez Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
w roku 2016.
4.     Informacja Pana Jacka Sokalskiego, Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury, dotycząca działalności ŁDK.
5.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 16 marca 2016 roku (środa), godz. 12.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia komisji.
2.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 10.30.),
b)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 10.32.),
c)     przyjęcia „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na lata 2016 – 2020 (Druk Nr 10.7.),
d)     wyłączenia ze składu Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu, ul. 3 Maja 46 Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu (Druk Nr 10.8.),
e)     likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu (Druk Nr 10.9.),
f)      likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu (Druk Nr 10.10.),
g)     przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 marcu 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych ze zm., za 2015 r.
(Druk Nr 10.24.),
h)     ustanowienia Nagrody Kulturalnej Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania (Druk Nr 10.34.).
3.     Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2015 rok.
4.     Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
5.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 20 stycznia 2016 roku (środa), godz. 11.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1.      Otwarcie posiedzenia komisji.
2.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu (Druk Nr 10.1);
b)     zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu (Druk Nr 10.2);
c)     wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Druk Nr 10.3).
3.     Omówienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania (projekt ten będzie procedowany na posiedzeniu sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego w lutym 2016 roku).
4.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2015 rok (Druk Nr 6).
5.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 9 grudnia 2015 roku (środa), godz. 10.30 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia komisji.
2.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zadań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XV/173/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą Nr XVIII/199/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2015 roku (Druk Nr 8.5);
b)     przyjęcia „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na lata 2016-2020 (Druk Nr 8.2);
c)     przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Druk Nr 8.3);
d)     przyjęcia regulaminu przyznawania nagród zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Druk Nr 8.4).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 2 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 10.00 (sala 210, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok.
3.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 18 listopada 2015 roku (środa), godz. 9.15 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
 Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Druk Nr 7.14.);
b)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(Druk Nr 7.17);
c)     uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (Druk Nr 7.9);
d)     uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 (Druk Nr 7.10).
3.   Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 21 października 2015 roku (środa), godz. 12.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych (465.533 zł) (Druk Nr 9.3);
b)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych (189.349 zł) (Druk Nr 9.5).
3.   Informacja o realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2014/2015 – wystąpienie – Mariola Mirecka – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji (Druk Nr 7).
4.   Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 23 września 2015 roku (środa), godz. 11:30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku (Druk Nr 6.2).
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 25 sierpnia 2015 roku (wtorek), godz. 11:00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)   zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Druk Nr 7.17);
b)   rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2015 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 7.8);
c)   szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury (Druk Nr 7.9).
3. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 24 czerwca 2015 roku (środa), godz. 15:00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

 Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku (Druk Nr 9.15);
b) rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2015 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 9.14).
 
Druga część posiedzenia odbędzie się w:
Muzeum Pałac Herbsta (oddział Muzeum Sztuki w Łodzi), ul. Przędzalniana 72
zgodnie z następującym harmonogramem:
3.     Omówienie zadań realizowanych przez Departament Kultury i Edukacji w roku 2015.
4.     Przekazanie informacji nt. historii i działalności Muzeum Sztuki w Łodzi przez Pana Jarosława Suchana Dyrektora Muzeum.
5.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 9 czerwca 2015 roku (wtorek), godz. 11:30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
 Tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2014 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2014 rok planów finansowych jednostek,
  o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2014 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 20 maja 2015 roku (środa), godz. 11.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku oraz uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku (Druk Nr 9.8),
b) informacji o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 – 2015 (Druk Nr 9.4).
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 22 kwietnia 2015 roku (środa), godz. 11.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały
Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2015 roku (DRUK NR 11.13);
b)określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego
w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, (DRUK NR 11.3);
c) określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47, (DRUK NR 11.4),
d) określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego
w Łowiczu, ul. Ułańska 2, (DRUK NR 11.5);
e) określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu województwa   Łódzkiego
w Łodzi, ul. G Narutowicza 122, (DRUK NR 11.6);
f) likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu, (DRUK NR 11.7);
g) likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Łowiczu wchodzących w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu, (DRUK NR 11.8);
h) ustalenia kryteriów oraz punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do burs Samorządu Województwa Łódzkiego, (DRUK NR 11.9).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 25 marca 2015 roku (środa), godz. 11.45 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany Uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku (Druk Nr 8.6.).
3. Omówienie zadań realizowanych przez Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w 2015 roku.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 18 lutego 2015 roku (środa), godz. 15.30 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok (382.911 zł) (Druk Nr 5.15.),
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (3.567.081 zł) (Druk Nr 5.17.),
c) zmiany uchwały Nr LXI/1688/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na lata 2011 – 2015” (Druk Nr 5.4.),
d) zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łowiczu wchodzących w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu (Druk Nr 5.5.),
e) zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu (Druk Nr 5.6.).
3. Plan pracy Komisji Nauki, Kultury i Sportu na 2015 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 21 stycznia 2015 roku (środa), godz. 12.30, (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Omówienie projektu uchwały  w sprawie: wydawania pisma samorządowego „Ziemia Łódzka”,
a także powołania składu Rady Programowej oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy i działalności Rady Programowej (Druk Nr 10.10).
3. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2014 rok (Druk Nr 9).
4. Informacja o sytuacji w Teatrze Wielkim w Łodzi – dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi pan Wojciech Nowicki.
5. Wybór wiceprzewodniczących Komisji Nauki, Kultury i Sportu.
6. Omówienie propozycji do planu pracy Komisji Nauki, Kultury i Sportu na 2015 rok.
7. Sprawy różne i wniesione.Termin posiedzenia: 12 stycznia 2015 roku (poniedziałek), o godz. 14:00,  (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8) 

Tematyka posiedzenia:
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok.
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Czytany 10976 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  20.12.2012 - 15:50
Osoba modyfikująca: Grażyna Gradowska-Panek
Ostatnio zmieniany: 23.10.2018 - 09:44