Komisja Ochrony Zdrowia

 Termin posiedzenia: 26 września 2017 roku (wtorek), o godz.9:00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 6.6.).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia;  29 sierpnia 2017 roku (wtorek), o godz.9:00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniający uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok – (889.865 zł), (Druk Nr 8.6).
3.     Prezentacja: „Współpraca z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w obszarze ochrony zdrowia w latach 2016-2017”. – wystąpienie – Małgorzata Amrozik, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.
4.     Sprawy różne i wniesione.
 

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu: 14 czerwca 2017 roku (środa), o godz.10:30 (sala 107, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 9.9.).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 


Termin posiedzenia:  5 czerwca 2017 roku (poniedziałek), o godz.10:30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2016 rok,   sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267  i art. 269  pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2016 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3.      Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa  Łódzkiego z wykonania budżetu za 2016 rok.
4.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 24 maja 2017 roku (środa), o godz.10:00 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 10.5.).
3. Sprawozdanie o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 za rok 2016 (Druk Nr 7).
4. Sprawy różne i wniesione.Termin posiedzenia: 19 kwietnia 2017 roku (środa), o godz.10:00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 10.11),
b)     ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018 (Druk Nr 10.10).
3.     Podsumowanie realizacji Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 za okres 2014-2015 – prezentacja – Magdalena Amrozik – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.
4.     Sprawy różne i wniesione.

 Termin posiedzenia:   22 marca 2017 roku (środa), o godz.12:15 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniającego uchwałę Nr XXX/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 11.11),
b)     ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018.
3.     Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 10).
4.     Sprawy różne i wniesione. 


 Termin posiedzenia:  22 lutego 2017 roku (środa), o godz. 12.45 (sala 104 ,I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a)     zmieniająca Uchwałę Nr XXI/258/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi (Druk Nr 6.4.);
b)     w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Druk Nr 6.5);
c)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020  oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 6.7.);
3.     Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze zdrowia psychicznego – prezentacja – Małgorzata Amrozik, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.
4.     Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych na oddziałach psychiatrycznych jednostek, których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, dokonywanych przez Sędziów Sądów Rejonowych.
5.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 7 lutego 2017 roku (wtorek), o godz. 9:00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmiany Uchwały Nr VII/61/99 w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. (Druk Nr 10.1);
b)     zmiany uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi. (Druk Nr 10.5);
c)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007–2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok. (Druk Nr 10.10).
3.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 14 grudnia 2016 roku (czwartek), o godz. 11.30  (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8


Termin posiedzenia: 1 grudnia 2016 roku (czwartek), o godz. 10.15  (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia:  21 listopada 2016 roku (poniedziałek), o godz. 13:45 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca Uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 8.10.);
b)      uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (Druk Nr 8.6).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 19 października 2016 roku (środa), o godz. 12.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.
3.   Nowe zasady zawierania umów z placówkami ochrony zdrowia – Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
4.   Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 27 września 2016 roku (wtorek), o godz. 9.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 6.15).
3.   Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 14 września 2016 roku (środa), godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi (Sala Konferencyjna Nr 1, budynek główny – wysoki parter, wejście od ul. Pabianickiej 62)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Ocena dotychczasowego funkcjonowania „pakietu onkologicznego” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi – prezentacje multimedialne nt.:
- Informacja w sprawie funkcjonowania „pakietu onkologicznego” w placówkach medycznych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego – referuje Magdalena Amrozik, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej,
- „Pakiet Onkologiczny”- referuje dr n. med. Jolanta Łuniewska – Bury, Zastępca  Dyrektora ds. Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi,
- „Centrum Leczenia Chorób Piersi” – referuje dr n. med. Piotr Pluta, starszy asystent II Oddziału Chirurgii Onkologicznej – Kliniki Chirurgii Onkologicznej,
- „Rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o fundusze europejskie – referuje Wojciech Szrajber, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
3.     Wizytacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi (m.in. Oddział Ginekologii Onkologicznej, Oddział Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia, Oddział Medycyny Paliatywnej i Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna).
4.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 24 sierpnia 2016 roku (środa), o godz. 13:45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (56.105 zł)  (Druk Nr 7.11.).
3.    Prezentacja dotycząca działalności Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o. - referuje Pan Janusz Kazimierczak – Prezes Zarządu Spółki IMŁ oraz Pani Magdalena Amrozik – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.
4.   Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 2 czerwca 2016 roku (czwartek), o godz. 10:00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji.
  2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2015 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2015 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
  3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2015 rok.
  4. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia w dniu: 18 maja 2016 roku (środa), o godz. 11.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8) 

  Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.10);
b) zmieniająca Uchwałę Nr X/187/07 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego  do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej (Druk Nr 10.6);
c) wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi (Druk Nr 10.7);
d) zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika  w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 10.8);
e) przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Ochrony Zdrowia (Druk Nr 11.1).
  3.Informacja o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 - 2015 (Druk Nr 9).
4.Realizacja Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 - 
,, Plan monitorowania poziomu jakości w podmiotach, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego’’  - referuje Pani Magdalena Amrozik -  Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.
5.Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 20 kwietnia 2016 roku (środa), o godz. 9.45 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1)     Otwarcie posiedzenia komisji.
2)     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)  w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok oraz sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXI/271/16 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, zadań realizowanych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 11.8);
b) zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/901/14 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. (Druk Nr 11.7);
c)  zmieniająca Uchwałę Nr II/16/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia (Druk Nr 11.12).
3)     Realizacja Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020: ,,Plan działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla Województwa Łódzkiego’’- referuje Pani Magdalena Amrozik – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.
4)   Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 16 marca 2016 roku (środa), o godz. 10.45 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
 Tematyka posiedzenia:
1)     Otwarcie posiedzenia komisji.
2)     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanychw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 10.30.),
b)     uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniająca Uchwałę Nr X/187/07 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki  zdrowotnej, zmienionej Uchwałami Nr: XXV/621/08 z dnia 20 maja 2008 r., XXIX/708/08 z dnia 8 lipca 2008 r., XXXVII/1053/09 z dnia 10 marca 2009 r., XXXVIII/1063/09 z dnia 31 marca  2009 r., XLIX/1455/09, XLIX/1456/09, XLIX/1457/09, XLIX/1458/09, XLIX/1459/09, XLIX/1460/09i XLIX/1461/09 z dnia 22 grudnia 2009 r., LII/1516/10 z dnia 16 marca 2010 r., LIV/1524/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r., LIX/1646/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., zmienioną Uchwałą Nr XXI/370/12 z dnia 14 lutego 2012 r., zmienionej Uchwałami Nr: XXIII/431/12 i XXIII/432/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r., XXXII/643/13 z dnia 29 stycznia 2013 r., L/927/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r. oraz V/78/15 z dnia 24 lutego 2015 r., XII/144/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz XIV/163/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Druk Nr 10.14.),
c)     wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (Druk Nr 10.15.),
d)     wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi (Druk Nr 10.16.),
e)     wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi (Druk Nr 10.17.),
f)      wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi
(Druk Nr 10.18.),
g)     wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Druk Nr 10.19.),
h)     wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 10.20.),
i)      wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 10.21.),
j)      wyboru przedstawicieli Sejmiku  Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach (Druk Nr 10.22.),
k)     wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu (Druk Nr 10.23.).
l)    przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 marcu 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych ze zm., za 2015 r. (Druk Nr 10.24.),
m)   zmiany Uchwały Nr XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad  wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. zmienionej Uchwałą Nr XII/141/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r. (Druk Nr 10.25.).
3)     Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2015 rok.
4)     Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
5)     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 9 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 11.30 sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XV/173/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą Nr XVIII/199/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2015 roku (Druk Nr 8.5).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 2 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 12.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok.
3.     Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 18 listopada 2015 roku (środa), o godz. 12.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiegoz dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku oraz uchwałą Nr XV/173/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku (Druk Nr 7.12);
b)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 7.13);
c)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Druk Nr 7.14.);
d)     uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (Druk Nr 7.9);
e)     uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 (Druk Nr 7.10).
3.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 21 października 2015 roku (środa), o godz. 12.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych (465.533 zł) (Druk Nr 9.3);
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (2.696.563 zł) (Druk Nr 9.4).
3.Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 23 września 2015 roku (środa), o godz. 11.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 rokuw sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 26 maja 2015 roku oraz uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku (Druk Nr 6.2)
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 25 sierpnia 2015 roku (wtorek), o godz. 12.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Druk Nr  7.17);
b)     wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.6);
c)     zmiany Uchwały Nr VII/83/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. zmienionej Uchwałą Nr X/130/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 r. i Uchwałą Nr XII/140/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r.(Druk Nr 7.7);
d)     zmiany Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie: wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXV/621/08 z dnia 20 maja 2008 r., XXIX/708/08 z dnia 2008 r., XXXVII/1053/09 z dnia 10 marca 2009 r., XXXVIII/1063/09 z dnia 31 marca 2009 r., XLIX/1455/09,  XLIX/1456/09, XLIX/1457/09, XLIX/1458/09,  XLIX/1459/09,  XLIX/1460/09, XLIX/1461/09 z dnia 22 grudnia 2009 r., LII/1516/10 z dnia 16 marca 2010 r., LIV/1524/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r., LIX/1646/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., XIV/238/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.: zmienionej Uchwałą Nr XXI/370/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXIII/431/12 i XXIII/432/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r., XXXII/643/13 z dnia 29 stycznia 2013 r., L/927/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r., V/78/15 z dnia 24 lutego 2015 roku oraz XII/144/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku (Druk Nr 7.13);
e)     wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi (Druk Nr 7.14);
f)      wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN – MED w Pabianicach (Druk Nr 7.15);
g)     zmiany Uchwały Nr XXI/370/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXV/621/08 z dnia 20 maja 2008 roku, XXIX/708/08 z dnia 8 lipca 2008 roku, XXXVII/1053/09 z dnia 10 marca  2009 roku, XXXVIII/1063/09 z dnia 31 marca 2009 roku XLIX/1455/09, XLIX/1456/09, XLIX/1457/09, XLIX/1458/09, XLIX/1459/09, XLIX/1460/09,  XLIX/1461/09 z dnia 22 grudnia 2009 r., LII/1516/10 z dnia 16 marca 2010 r., LIV/1524/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r., LIX/1646/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., XIV/238/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.: zmienionej Uchwałą Nr XXI/370/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXIII/431/12 i XXIII/432/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r., XXXII/643/13 z dnia 29 stycznia 2013 r., L/927/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r., V/78/15 z dnia 24 lutego 2015 roku oraz XII/144/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku (Druk Nr 7.16)
3.     Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 24 czerwca 2015 roku (środa), o godz. 13.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.  Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku (Druk Nr 9.15);
b) zmiany Uchwały Nr XXXV/697/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zasad udzielania, sposobu rozliczania i kontroli dotacji podmiotowej z budżetu województwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi (Druk Nr 9.7);
c) zmiany Uchwały Nr VII/83/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o. zmienionej Uchwałą Nr X/130/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.(Druk Nr 9.8.);
d) zmiany Uchwały Nr XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów o podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. (Druk Nr 9.9);
e) zmian w Uchwale Nr XXI/370/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr: XXV/621/08 z dnia 20 maja 2008 roku, XXIX/708/08 z dnia 8 lipca 2008 roku, XXXVI1/1053/09 z dnia 10 marca 2009 roku, XXXVI11/1063/09 z dnia 31 marca 2009 roku, XLIX/1455/09, XLIX/1456/09, XLIX/1457/09, XLIX/14S8/09, XLIX/1459/09, XLIX/1460/09 i XLIX/1461/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku, LII/1516/10 z dnia 16 marca 2010 roku, LIV/1524/10 z dnia 19 kwietnia 2010 roku, LIX/1646/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku, XIV/238/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku; zmienioną uchwałą XXIII/431/12 i XXIII/432/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r, XXXII/643/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. oraz L/927/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku oraz V/78/15 z dnia 24 lutego 2015 roku (Druk Nr 9.12).
3. Informacja na temat funkcjonowania pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi – pani Magdalena Amrozik, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 9 czerwca 2015 roku (wtorek), o godz. 10.30 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2014 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania na 2014 rok planów finansowych jednostek,o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2014 rok.
4. Sprawy różne i wniesione

Termin posiedzenia: 20 maja 2015 roku (środa), o godz. 11.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.  
2. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawach:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku oraz uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku (Druk Nr 9.8),
b) wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.(Druk Nr 9.12).
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 22 kwietnia 2015 roku (środa), o godz. 10.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.  
2. Wybór przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia (DRUK NR 11.16).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku oraz uchwałą
Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku (DRUK NR 11.13).
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia:  25 marca 2015 roku (środa), o godz. 12.30 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany Uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku (Druk Nr 8.6.).
3. Wyznaczenie składu osobowego Regionalnej Rady Polityki Zdrowotnej.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 18 lutego 2015 roku (środa), o godz. 14.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
 Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok (382.911 zł) (Druk Nr 5.15.).
3. Sprawy różne i wniesione.
 
 
Termin posiedzenia: 21 stycznia 2015 roku (środa), o godz. 16.00, (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego), al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wybór wiceprzewodniczących Komisji  Ochrony Zdrowia.
3. Propozycje do planu pracy komisji na 2015 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.Termin posiedzenia: 12 stycznia 2015 roku (poniedziałek), o godz. 14:00,  (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8) 

Tematyka posiedzenia:
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok.
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Czytany 7220 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  21.12.2012 - 08:28
Osoba modyfikująca: Grażyna Gradowska-Panek
Ostatnio zmieniany: 19.09.2017 - 13:16