Zmiana Regulaminu Konkursu dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20 w ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż dokonano zmiany sposobu dostarczenia wniosku o dofinansowanie, określonego w § 5 pkt. 14 Regulaminu tj. „Wniosek o dofinansowanie projektu należy wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź”.

Ponadto wprowadzono zmianę w zakresie sposobu uzupełniania i korygowania wniosku o dofinansowanie projektu, odnoszącym się do zapisu w § 6 pkt 10d Regulaminu, który otrzymał brzmienie: „Wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić / skorygować wniosek o dofinansowanie projektu, a następnie wysłać go listem poleconym lub przesyłką kurierską do Urzędu Marszałkowskiego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu wysłania informacji o zidentyfikowanych uchybieniach dotyczących kryteriów formalnych, o której mowa w pkt. 10 b), w przypadku pierwszego wezwania do uzupełnienia oraz w terminie 7 dni kalendarzowych w przypadku drugiego wezwania do uzupełnienia.”

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 27.03.2020
Czytany 113 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  27.03.2020 - 18:12