Zmiana Regulaminu Konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 w ramach Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż przedłuża termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 30 czerwca 2020 r. W związku z powyższym zmianie uległ także termin rozstrzygnięcia konkursu z października 2020 r. na grudzień 2020 r.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 27.03.2020
Czytany 116 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  27.03.2020 - 18:15