Aktualizacja załączników do Regulaminu Konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 w ramach Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż z uwagi na omyłki pisarskie zaktualizowano treść załączników nr I oraz II do Regulaminu konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20.

Wykaz zmian:

  • W treści załącznika nr I oraz II ujednolicono wartość stawki ryczałtowej poprzez zastąpienie zapisu „3 %” zapisem „2,5 %”, wynikającym z § 2 pkt 8 Regulaminu konkursu.
  • W załączniku nr I w punkcie 9.4 uzupełniono limit „inwestycje w zakresie dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu)”, wynikający z § 2 pkt 7 Regulaminu konkursu.

W treści załącznika nr II ujednolicono numerację poddziałania, poprzez zastąpienie zapisu „działanie VII.3.” zapisem „poddziałanie VI.2.1” oraz usunięto niezwiązane z przedmiotowym konkursem zapisy dotyczące sposobu uzupełnienia punktu 6.1 wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 09.06.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 140 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  09.06.2020 - 12:14