Informacja o aktualizacji Listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20.

W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach procedury odwoławczej od oceny merytorycznej Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o zaktualizowaniu Listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 13.05.2021
Czytany 351 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  13.05.2021 - 08:24