Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014 - 2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 11.08.2021
Czytany 336 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  11.08.2021 - 14:50
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 11.08.2021 - 15:29