Informacja o umowie o dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminę Kiernozia zawartej w grudniu 2021 roku ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21

Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w grudniu 2021 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 30.12.2021
Czytany 451 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  30.12.2021 - 12:57