Informacja o usunięciu z Listy rezerwowej projektu złożonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21.

W wyniku podjęcia w dniu 14 grudnia 2021 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego uchwały nr 1148/21, na Liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21 (stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały) znalazł się projekt nr RPLD.06.01.02-10-0003/21 pn. „Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim”, złożony przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

W dniu 28 lutego 2022 roku wnioskodawca poinformował o rezygnacji z realizacji przedmiotowego projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ RPO WŁ podjęła decyzję o usunięciu ww. projektu z listy rezerwowej.

Tym samym załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020” do uchwały nr 1148/21 zostaje uchylony.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 23.03.2022
Czytany 93 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  23.03.2022 - 11:54