Wynik oceny merytorycznej projektu nr RPLD.13.03.00-10-0002/22 złożonego przez WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu XIII.3 REACT-EU dla zdrowia.

Projekt nr RPLD.13.03.00-10-0002/22 pn. „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych” złożony przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach naboru RPLD.13.03.00-IZ.00-10-002/22, Oś Priorytetowa XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie XIII.3 REACT-EU dla zdrowia uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 09.12.2022
Czytany 209 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  09.12.2022 - 09:14