Wynik oceny merytorycznej projektu nr RPLD.13.03.00-10-0003/22 złożonego przez WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu XIII.3 REACT-EU dla zdrowia.

Projekt nr RPLD.13.03.00-10-0003/22 pn. „Rozbudowa Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej oraz utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa Pacjentów” złożony przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach naboru RPLD.13.03.00-IZ.00-10-001/22, Oś Priorytetowa XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie XIII.3 REACT-EU dla zdrowia uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 16.12.2022
Czytany 188 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  16.12.2022 - 07:28