Materiały na Sesje Sejmiku VI kadencji

 

NUMER SESJIDATA SESJIPROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE:NUMER DRUKU
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 w sprawie rozpatrzenia  skargi Druk Nr 5.17
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 w sprawie przekazania petycji Druk Nr 5.16
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Druk Nr 5.15
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.14
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.13
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” i udzielenia w 2024 roku dotacji
z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków województwa łódzkiego
Druk Nr 5.12
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie  zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” Druk Nr 5.11
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania  pn. „Infrastruktura  Rowerowa na Plus 2024” Druk Nr 5.10
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa PLUS” na 2024 r. Druk Nr 5.9
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zdań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych” Druk Nr 5.8
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Druk Nr 5.7
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 20 wraz z prawem własności naniesień posadowionych na tym gruncie na rzecz Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi Druk Nr 5.6
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków
Druk Nr 5.5
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, położonych w Poddębicach przy ul. Targowej 10 i Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1 Druk Nr 5.4
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Sieradzu
Druk Nr 5.3
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.2
LXVI sesja SWŁ 27.02.2024 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
2014-2020, zadań  realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2024 rok
Druk Nr 5.1
LXV sesja SWŁ 23.01.2024 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2023 rok Druk Nr 6
LXV sesja SWŁ 23.01.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Druk Nr 5.10
LXV sesja SWŁ 23.01.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Druk Nr 5.9
LXV sesja SWŁ 23.01.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa Druk Nr 5.8
LXV sesja SWŁ 23.01.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Druk Nr 5.7
LXV sesja SWŁ 23.01.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów     Druk Nr 5.6
LXV sesja SWŁ 23.01.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów     Druk Nr 5.5
LXV sesja SWŁ 23.01.2024 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji  Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030   Druk Nr 5.4
LXV sesja SWŁ 23.01.2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Tomaszów Mazowiecki
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla hospicjum
w Tomaszowie Mazowieckim
Druk Nr 5.3
LXV sesja SWŁ 23.01.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.2
LXV sesja SWŁ 23.01.2024

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zadań realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2024 rok

Druk Nr 5.1
LXIV sesja SWŁ 19.12.2023 Plan pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2024 rok Druk Nr 7
LXIV sesja SWŁ 19.12.2023 w sprawie przekazania petycji Druk Nr 6.10
LXIV sesja SWŁ 19.12.2023 w sprawie rozpatrzenia skargi Druk Nr 6.9
LXIV sesja SWŁ 19.12.2023 w sprawie rozpatrzenia skargi Druk Nr 6.8
LXIV sesja SWŁ 19.12.2023 w sprawie rozpatrzenia skargi Druk Nr 6.7
LXIV sesja SWŁ 19.12.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie Druk Nr 6.6
LXIV sesja SWŁ 19.12.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie Druk Nr 6.5
LXIV sesja SWŁ 19.12.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku Druk Nr 6.4
LXIV sesja SWŁ 19.12.2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu, na jaki oddano w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi nieruchomości położone w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 61/63
i ul. Tymienieckiego 18
Druk Nr 6.3
LXIV sesja SWŁ 19.12.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 6.2
LXIV sesja SWŁ 19.12.2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok Druk Nr 6.1
LXIV sesja SWŁ 19.12.2023 uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2024 rok Druk Nr 5.2
LXIV sesja SWŁ 19.12.2023 uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.1
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Druk Nr 5.20
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Druk Nr 5.19
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa Druk Nr 5.18
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Druk Nr 5.17
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

Druk Nr 5.16
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodzinyi Polityki Społecznej Druk Nr 5.15
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury
i Sportu  
Druk Nr 5.14
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 w sprawie wyboru Przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa  w Łodzi Druk Nr 5.13
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.
Druk Nr 5.12
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych
Druk Nr 5.11
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie łódzkim Druk Nr 5.10
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi Druk Nr 5.9
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
Druk Nr 5.8
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 w sprawie powierzenia Miastu Pabianice wykonania zadania samorządu województwa
z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi
Druk Nr 5.7
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8 od
km 330 + 510 do km 330 + 670
Druk Nr 5.6
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej Druk Nr 5.5
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka Druk Nr 5.4
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 w sprawie zawarcia Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Winnicką Obwodową Administracją Wojskową (Ukraina) Druk Nr 5.3
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego   Druk Nr 5.2
LXIII sesja SWŁ 21.11.2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok Druk Nr 5.1
LXII sesja SWŁ 14.11.2023 Porządek obrad LXII sesji SWŁ zwolanej w tryb. art.21 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa link
LXI sesja SWŁ 24.10.2023 Informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym w 2022 roku Druk Nr 6
LXI sesja SWŁ 24.10. 2023 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania dotacji podmiotowych i celowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi Druk Nr 5.5
LXI sesja SWŁ 24.10.2023 zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi Druk Nr 5.4
LXI sesja SWŁ 24.10.2023 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w formie przystąpienia Województwa Łódzkiego do długu Druk Nr 5.3
LXI sesja SWŁ 24.10.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
Druk Nr 5.2
LXI sesja SWŁ 24.10.2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok
Druk Nr 5.1
LX sesja SWŁ 06.10.2023 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Łódzkie za rok szkolny 2022/2023 Druk Nr 7
LX sesja SWŁ 06.10.2023 Ocena stanu sanitarnego Województwa Łódzkiego w 2022 roku Druk Nr 6
LX sesja SWŁ 06.10.2023 w sprawie rozpatrzenia petycji Druk Nr 5.7
LX sesja SWŁ 06.10.2023 w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 705
w Skierniewicach oraz zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi powiatowej bez numeru w Skierniewicach
Druk Nr 5.6
LX sesja SWŁ 06.10.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku Druk Nr 5.5
LX sesja SWŁ 06.10.2023 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Radzie Seniorów Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.4
LX sesja SWŁ 06.10.2023 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Druk Nr 5.3
LX sesja SWŁ 06.10.2023 w sprawie nadania statutu Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Druk Nr 5.2
LX sesja SWŁ 06.10.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.1
LIX sesja SWŁ 29.08.2023 Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi Druk Nr 6
LIX sesja SWŁ 29.08.2023 w sprawie rozpatrzenia petycji Druk Nr 5.12
LIX sesja SWŁ 29.08.2023 w sprawie rozpatrzenia petycji Druk Nr 5.11
LIX sesja SWŁ 29.08.2023 w sprawie przekazania petycji Druk Nr 5.10
LIX sesja SWŁ 29.08.2023 w sprawie projektu Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Winnickim (Ukraina) Druk Nr 5.9
LIX sesja SWŁ 29.08.2023 w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” i udzielenia
w 2023 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego
Druk Nr 5.8
LIX sesja SWŁ 29.08.2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania Druk Nr 5.7
LIX sesja SWŁ 29.08.2023 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Druk Nr 5.6
LIX sesja SWŁ 29.08.2023 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Druk Nr 5.5
LIX sesja SWŁ 29.08.2023 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi Druk Nr 5.4
LIX sesja SWŁ 29.08.2023 w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2023 i rok 2024 Druk Nr 5.3
LIX sesja SWŁ 29.08.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.2
LIX sesja SWŁ 29.08.2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 Druk Nr 5.1
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za 2022 rok Druk Nr 8
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 w sprawie przekazania petycji Druk Nr 7.14
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 w sprawie rozpatrzenia wniosku Druk Nr 7.13
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 w sprawie przejęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Wieluń wraz z dotacją celową Druk Nr 7.12
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 w sprawie wyrażenia zgody  na dokonanie darowizny  nieruchomości na rzecz  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  S.A. z siedzibą w Bełchatowie Druk Nr 7.11
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 w sprawie powierzenia Powiatowi Piotrkowskiemu prowadzenia zadania samorządu województwa z zakresu gospodarowania nieruchomościami Druk Nr 7.10
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Łódzkie, w roku szkolnym 2023/2024 Druk Nr 7.9
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców na obszarze województwa łódzkiego Druk Nr 7.8
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych” Druk Nr 7.7
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” Druk Nr 7.6
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów
w sołectwach „Sołectwo na plus”
Druk Nr 7.5
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej gminom z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację  zadania polegającego na zakupie i montażu automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej” Druk Nr 7.4
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 w sprawie zmiany statutu samorządowej wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego” Druk Nr 7.3
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
Druk Nr 7.2
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, pomocy finansowej  dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Druk Nr 7.1
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2022 r. Druk Nr 6.8
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego  Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2022 r. Druk Nr 6.7
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. Druk Nr 6.6
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 Uchwała nr  1/06/2023 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za  2022 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego za 2022 r.
Druk Nr 6.5
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2022 Druk Nr 6.4
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 Uchwała nr I/48/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2022 r. Druk Nr 6.3
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 Sprawozdanie finansowego Województwa Łódzkiego za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Druk Nr 6.2
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2022 r., sprawozdania
o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sprawozdania
z wykonania za 2022 r. planów finansowych jednostek, o których mowa
w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Druk Nr 6.1
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.2
LVIII sesja SWŁ 27.06.2023 Raport o stanie Województwa Łódzkiego za 2022 r. Druk Nr 5.1
 LVII sesja SWŁ 23.05.2023 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Druk Nr 5.10
 LVII sesja SWŁ 23.05.2023 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2023 r. Druk Nr 5.9
 LVII sesja SWŁ 23.05.2023 w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych na obszarze województwa łódzkiego sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami Druk Nr 5.8
 LVII sesja SWŁ 23.05.2023 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2023” Druk Nr 5.7
 LVII sesja SWŁ 23.05.2023 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego Druk Nr 5.6
 LVII sesja SWŁ 23.05.2023 w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” i udzielenia
w 2023 roku  dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego
Druk Nr 5.5
 LVII sesja SWŁ 23.05.2023 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu ”Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” Druk Nr 5.4
 LVII sesja SWŁ 23.05.2023 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.3
 LVII sesja SWŁ 23.05.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
Druk Nr 5.2
 LVII sesja SWŁ  23.05.2023  w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok  Druk Nr 5.1
LVI sesja SWŁ 25.04.2023 w sprawie rozpatrzenia wniosku Druk Nr 8.9
LVI sesja SWŁ 25.04.2023 zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Druk Nr 8.8
LVI sesja SWŁ 25.04.2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności gruntowej Druk Nr 8.7
LVI sesja SWŁ 25.04.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu z przeznaczeniem na realizację prac w ramach zadania  inwestycyjnego pn.:”Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza-Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)”, Druk Nr 8.6
LVI sesja SWŁ 25.04.2023 w sprawie określenia kryteriów oraz punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do burs i internatu, dla których organem prowadzącym jest Województwo Łódzkie Druk Nr 8.5
LVI sesja SWŁ 25.04.2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego Druk Nr 8.4
LVI sesja SWŁ 25.04.2023 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania pn.Infrastruktura Turystyczna Plus 2023 Druk Nr 8.3
LVI sesja SWŁ 25.04.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 8.2
LVI sesja SWŁ 25.04.2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok Druk Nr 8.1
LVI sesja SWŁ 25.04.2023 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
Druk Nr 7
LVI sesja SWŁ 25.04.2023

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie łódzkim w 2022 roku

Druk Nr 6
LVI sesja SWŁ 25.04.2023 Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2022 rok w: Łodzi, Sieradzu i Skierniewicachi Piotrkowie Trybunalskim
Druk Nr 5.1 Druk Nr 5.2 Druk Nr 5.3 Druk Nr 5.4
LV sesja SWŁ 28.03.2023 Sprawozdanie z działalności komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2022 rok Druk Nr 12
LV sesja SWŁ 28.03.2023 Informacja dotycząca Rynku Pracy w Województwie Łódzkim w 2022 r. Druk Nr 11
LV sesja SWŁ 28.03.2023 Informacja o stanie realizacji programu działań  na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” za rok 2022 Druk Nr 10
LV sesja SWŁ 28.03.2023 Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” za rok 2022 Druk Nr 9
LV sesja SWŁ 28.03.2023 Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy za 2022 rok Druk Nr 8
LV sesja SWŁ 28.03.2023 Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania  COVID -19 za 2022 rok Druk Nr 7
LV sesja SWŁ 28.03.2023 Sprawozdanie Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania uchwały nr XL/506/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. za 2022 rok Druk Nr 6
LV sesja SWŁ 28.03.2023 w sprawie wniosku organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców dotyczącego wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy Druk Nr 5.8
LV sesja SWŁ 28.03.2023 w sprawie rozpatrzenia petycji Druk Nr 5.7
LV sesja SWŁ 28.03.2023 w sprawie rozpatrzenia petycji Druk Nr 5.6
LV sesja SWŁ 28.03.2023 w sprawie rozpatrzenia skargi Druk Nr 5.5
LV sesja SWŁ 28.03.2023 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji  Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Łódzkiego 2025 za 2022 rok
Druk Nr 5.4
LV sesja SWŁ 28.03.2023 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku Druk Nr 5.3
LV sesja SWŁ 28.03.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
Druk Nr 5.2
LV sesja SWŁ 28.03.2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok Druk Nr 5.1
LIV sesja SWŁ 28.02.2023 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Druk Nr 5.4
LIV sesja SWŁ 28.02.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy Druk Nr 5.3
LIV sesja SWŁ 28.02.2023 zmieniająca uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.2
LIV sesja SWŁ 28.02.2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok Druk Nr 5.1
LIII sesja SWŁ 31.01.2023 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2022 rok Druk Nr 6
LIII sesja SWŁ 31.01.2023 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
Druk Nr 5.4
LIII sesja SWŁ 31.01.2023 zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim 
Druk Nr 5.3
LIII sesja SWŁ 31.01.2023 zmieniająca uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.2
LIII sesja SWŁ 31.01.2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok Druk Nr 5.1
LII sesja SWŁ 12.01.2023 Porządek obrad LII sesji SWŁ zwolanej w tryb. art.21 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa link
LI sesja SWŁ 20.12.2022 Przyjęcie Planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2023 rok Druk Nr 8
LI sesja SWŁ 20.12.2022 Informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym w 2021 roku Druk Nr 7
LI sesja SWŁ 20.12.2022 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Druk Nr 6.8
LI sesja SWŁ 20.12.2022 w sprawie rozpatrzenia petycji Druk Nr 6.7
LI sesja SWŁ 20.12.2022 zmieniająca uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 6.6
LI sesja SWŁ 20.12.2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok Druk Nr 6.5
LI sesja SWŁ 20.12.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego Druk Nr 6.4
LI sesja SWŁ 20.12.2022 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030
Druk Nr 6.3
LI sesja SWŁ 20.12.2022 zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim  
Druk Nr 6.2
LI sesja SWŁ 20.12.2022 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu  Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Druk Nr 6.1
LI sesja SWŁ 20.12.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok Druk Nr 5.2
LI sesja SWŁ 20.12.2022 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.1
L sesja SWŁ 22.11.2022 Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata
2017 - 2020 z perspektywą do 2024 za rok 2020 oraz Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do 2028 za rok 2021
Druk Nr 6
L sesja SWŁ 22.11.2022 w sprawie rozpatrzenia petycji Druk Nr 5.9
L sesja SWŁ 22.11.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.8
L sesja SWŁ 22.11.2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok Druk Nr 5.7
L sesja SWŁ 22.11.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie  eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Druk Nr 5.6
L sesja SWŁ 22.11.2022 w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
Druk Nr 5.5
L sesja SWŁ 22.11.2022 w sprawie ustanowienia Funduszu Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.4
L sesja SWŁ 22.11.2022 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa łódzkiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań Druk Nr 5.3
L sesja SWŁ 22.11.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych   Druk Nr 5.2
L sesja SWŁ 22.11.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku Druk Nr 5.1
XLIX sesja SWŁ 25.10.2022 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie za rok szkolny 2021/2022 Druk Nr 6
XLIX sesja SWŁ 25.10.2022 rozpatrzenia petycji Druk Nr 5.8
XLIX sesja SWŁ 25.10.2022 przyznania Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury Druk Nr 5.7
XLIX sesja SWŁ 25.10.2022 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.6
XLIX sesja SWŁ 25.10.2022 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok Druk Nr 5.5
XLIX sesja SWŁ 25.10.2022 zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie Druk Nr 5.4
XLIX sesja SWŁ 25.10.2022 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie Druk Nr 5.3
XLIX sesja SWŁ 25.10.2022 ustanowienia jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.2
XLIX sesja SWŁ 25.10.2022

        przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Druk Nr 5.1)

Druk Nr 5.1
XLVIII sesja SWŁ 27.09.2022 Ocena stanu sanitarnego województwa łódzkiego w 2021 roku Druk Nr 6
XLVIII sesja SWŁ 27.09.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.10
XLVIII sesja SWŁ 27.09.2022 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok Druk Nr 5.9
XLVIII sesja SWŁ 27.09.2022 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych Druk Nr 5.8
XLVIII sesja SWŁ 27.09.2022 przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Łódzkiego 2025 Druk Nr 5.7
XLVIII sesja SWŁ 27.09.2022 przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Łódzkiego 2025 Druk Nr 5.6
XLVIII sesja SWŁ 27.09.2022 przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych Województwa Łódzkiego 2030 Druk Nr 5.5
XLVIII sesja SWŁ 27.09.2022 przyjęcia „Strategii w zakresie polityki społecznej województwa łódzkiego do 2030 roku” Druk Nr 5.4
XLVIII sesja SWŁ 27.09.2022 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa- Biała Druk Nr 5.3
XLVIII sesja SWŁ 27.09.2022 pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej (Nr 488) Druk Nr 5.2
XLVIII sesja SWŁ 27.09.2022 pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej (na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem  węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej  S14 do węzła Pabianice Północ na drodze ekspresowe S14) Druk Nr 5.1
XLVII sesja SWŁ 30.08.2022 ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.14
XLVII sesja SWŁ 30.08.2022 zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w formie przystąpienia Województwa Łódzkiego do długu Druk Nr 5.13
XLVII sesja SWŁ 30.08.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.12
XLVII sesja SWŁ 30.08.2022 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok Druk Nr 5.11
XLVII sesja SWŁ 30.08.2022 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach  „Infrastruktura sołecka na plus” Druk Nr 5.10
XLVII sesja SWŁ 30.08.2022 rozstrzygnięcia drugiego konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” i udzielenia w 2022 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego Druk Nr 5.9
XLVII sesja SWŁ 30.08.2022 określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek Druk Nr 5.8
XLVII sesja SWŁ 30.08.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu Druk Nr 5.7
XLVII sesja SWŁ 30.08.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej  w Rogowcu Druk Nr 5.6
XLVII sesja SWŁ 30.08.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu Druk Nr 5.5
XLVII sesja SWŁ 30.08.2022 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu Druk Nr 5.4
XLVII sesja SWŁ 30.08.2022 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi Druk Nr 5.3
XLVII sesja SWŁ 30.08.2022 zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi Druk Nr 5.2
XLVII sesja SWŁ 30.08.2022 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Druk Nr 5.1
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023”. Stadium 2020-2021  Druk Nr 9
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za 2021 rok  Druk Nr 8
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 rozpatrzenia petycji  Druk Nr 7.20
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 rozpatrzenia skargi  Druk Nr 7.19
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy  Druk Nr 7.18
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  Druk Nr 7.17
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego oraz zasad i trybu nadawania i noszenia  Druk Nr 7.16
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż linii kolejowych województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie”  Druk Nr 7.15
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  Druk Nr 7.14
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg  miasta Skierniewice o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami  LDWN i LN” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  Druk nr 7.13
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg  miasta Skierniewice o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami  LDWN i LN” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  Druk Nr 7.12
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 7.11
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok
 Druk Nr 7.10
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
 Druk Nr 7.9
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi  Druk Nr 7.8
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w 2022 rok II nabór  Druk Nr 7.7
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 wyrażenia zgody na zamianę  nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim
a Miastem Skierniewice – miastem na prawach powiatu
 Druk Nr 7.6
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 powierzenia Miastu Pabianice wykonania zadania samorządu województwa
z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi
 Druk Nr 7.5
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu
„Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”
 Druk Nr 7.4
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych” Druk Nr 7.3
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie  wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2022”  Druk Nr 7.2
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej  architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego

 Druk Nr 7.1
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2021 rok Druk Nr 6.8
 XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 zatwierdzenia Sprawozdania finansowego  Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem w wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2021 ro Druk Nr 6.7
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. (Druk Nr 6.6).

Druk Nr 6.6
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 Uchwała Nr 1/06/2022 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za  2021 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego za 2021 r. Druk Nr 6.5
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2021 Druk Nr 6.4
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 Uchwała Nr I/50/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2021 r. Druk Nr 6.3
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 Sprawozdanie finansowego Województwa Łódzkiego za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Druk Nr 6.2
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2021 r., sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2020 r. planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Druk Nr 6.1.
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.2
XLVI sesja SWŁ 23.06.2022 Raport o stanie Województwa Łódzkiego za 2021 r.
Druk Nr 5.1
XLV sesja SWŁ 11.05.2022 Rynek Pracy w Województwie Łódzkim w 2021 roku
Druk Nr 9
XLV sesja SWŁ 11.05.2022 Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku. Druk Nr 8 cz.I, czII, cz.III, cz.IV
XLV sesja SWŁ 11.05.2022 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Druk Nr 7
XLV sesja SWŁ 11.05.2022 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Województwie Łódzkim w 2021 roku Druk Nr 6
XLV sesja SWŁ 11.05.2022 w sprawie rozpatrzenia petycji Druk Nr 5.5
XLV sesja SWŁ 11.05.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.4
XLV sesja SWŁ 11.05.2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok Druk Nr 5.3
XLV sesja SWŁ 11.05.2022 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania  pn. Infrastruktura Turystyczna Plus 2022 Druk Nr 5.2
XLV sesja SWŁ 11.05.2022 w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego konkursu i udzielenia w 2022 roku dotacji
z budżetu  Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego
Druk Nr 5.1
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok Druk Nr 10
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 Sprawozdanie Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania uchwały nr XL/506/17 Sejmiku Województwa z dnia 20 czerwca 2017 r. za 2021 rok Druk Nr 9
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” za rok 2021 Druk Nr 8
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” za rok 2021 Druk Nr 7
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 Sprawozdanie z działalności komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2021 rok Druk Nr 6
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 w sprawie rozpatrzenia petycji Druk Nr 5.12
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
Druk Nr 5.11
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok Druk Nr 5.10
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach naboru do programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2022 rok Druk Nr 5.9
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu  Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 za 2021 rok Druk Nr 5.8
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017- 2020 za 2021 rok Druk Nr 5.7
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2020 za 2021 rok Druk Nr 5.6
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na lata 2017- 2020 za 2021 rok
Druk Nr 5.5
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku Druk Nr 5.4
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wieruszów, w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów - Lubczyna Druk Nr 5.3
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Druk Nr 5.2
XLIV sesja SWŁ 29.03.2022 zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi Druk Nr 5.1.
XLIII sesja SWŁ 18.03.2022  

w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Województwo Łódzkie obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa

Punkt 3.3
XLIII sesja SWŁ 18.03.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Punkt 3.2
XLIII sesja SWŁ 18.03.2022

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok;

Punkt 3.1
XLII sesja SWŁ 28.02.2022 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2021 rok Druk Nr 6
XLII sesja SWŁ 28.02.2022 uchylająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim - Rzeczpospolita Polska a Obwodem Saratowskim - Federacja Rosyjska Druk Nr 5.10
XLII sesja SWŁ 28.02.2022 uchylająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Leningradzkim (Federacja Rosyjska) Druk Nr 5.9
XLII sesja SWŁ 28.02.2022 w sprawie przeyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Druk Nr 5.8
XLII sesja SWŁ 28.02.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
Druk Nr 5.7
XLII sesja SWŁ 28.02.2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020,  zadań realizowanych  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok Druk Nr 5.6
XLII sesja SWŁ 28.02.2022 w sprawie przystąpienia Województwa Łódzkiego do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich Druk Nr 5.5
XLII sesja SWŁ 28.02.2022 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” i przystąpienia do Stowarzyszenia Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.4
XLII sesja SWŁ 28.02.2022 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku na terenie województwa łódzkiego Druk Nr 5.3
XLII sesja SWŁ 28.02.2022 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie Druk Nr 5.2
XLII sesja SWŁ 28.02.2022 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi Druk Nr 5.1
XLI sesja SWŁ 25.01.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.11
XLI sesja SWŁ 25.01.2022 zmian budżetu i w budżecie  województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020,  zadań realizowanych  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok Druk Nr 5.10
XLI sesja SWŁ 25.01.2022 nadania statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.9
XLI sesja SWŁ 25.01.2022 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.8
XLI sesja SWŁ 25.01.2022 określenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie Druk Nr 5.7
XLI sesja SWŁ 25.01.2022 ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie
Druk Nr 5.6
XLI sesja SWŁ 25.01.2022 określenia wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie
Druk Nr 5.5
XLI sesja SWŁ 25.01.2022 uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie
Druk Nr 5.4
XLI sesja SWŁ 25.01.2022 utworzenia Biblioteki Pedagogicznej w Zgierzu Druk Nr 5.3
XLI sesja SWŁ 25.01.2022 likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi Druk Nr 5.2
XLI sesja SWŁ 25.01.2022 likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Druk Nr 5.1
XL sesja SWŁ 7.12.2021 Plan pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2022 rok
Druk Nr 7
XL sesja SWŁ 7.12.2021 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego Druk Nr 6.12
XL sesja SWŁ 7.12.2021 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego Druk Nr 6.11
XL sesja SWŁ 7.12.2021 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego Druk Nr 6.10
XL sesja SWŁ 7.12.2021  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego Druk Nr 6.9
XL sesja SWŁ 7.12.2021 zmieniająca uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 6.8
XL sesja SWŁ 7.12.2021

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok

Druk Nr 6.7
XL sesja SWŁ 7.12.2021 w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
Druk Nr 6.6
XL sesja SWŁ 7.12.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji  „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2020 Druk Nr 6.5
XL sesja SWŁ 7.12.2021 zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Druk Nr 6.4
XL sesja SWŁ 7.12.2021 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie Druk Nr 6.3
XL sesja SWŁ 7.12.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
w przewozach autobusowych
Druk Nr 6.2
XL sesja SWŁ 7.12.2021 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Druk Nr 6.1
XL sesja SWŁ 7.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok Druk Nr 5.2budżet 2022
XL sesja SWŁ 7.12.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.1, wpf
XXXIX sesja SWŁ 3.11.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 3.1
XXXVIII sesja SWŁ 26.10.2021 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach  prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2020/2021 Druk Nr 6
XXXVIII sesja SWŁ 26.10.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.3
XXXVIII sesja SWŁ 26.10.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok Druk Nr 5.2
XXXVIII sesja SWŁ 26.10.2021 w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury
Druk Nr 5.1
XXXVII sesja SWŁ 28.09.2021 nowelizacji stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego – Samorządowej Karty Praw Rodzin link
XXXV sesja SWŁ 23.09.2021

w sprawie uchylenia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego – Samorządowej Karty Praw Rodzin

Druk Nr 3.1
XXXVI sesja SWŁ 28.09.2021 Ocena stanu sanitarnego województwa łódzkiego w 2020 roku Druk Nr 6
XXXVI sesja SWŁ 28.09.2021 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Druk Nr 5.10
XXXVI sesja SWŁ 28.09.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.9
XXXVI sesja SWŁ 28.09.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok Druk Nr 5.8
XXXVI sesja SWŁ 28.09.2021 w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii Druk Nr 5.7
XXXVI sesja SWŁ 28.09.2021 w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031” Druk Nr 5.6
XXXVI sesja SWŁ 28.09.2021 w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu i udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego Druk Nr 5.5
XXXVI sesja SWŁ 28.09.2021 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” Druk Nr 5.4
XXXVI sesja SWŁ 28.09.2021 zmieniającej Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim
Druk Nr 5.3
XXXVI sesja SWŁ 28.09.2021 zmieniającej Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach Druk Nr 5.2
XXXVI sesja SWŁ 28.09.2021 zmieniającej Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Druk Nr 5.1
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021  Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 w latach 2018-2019 Druk Nr 6
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021  w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031 Druk Nr 5.18, WPGO, PI, PUWZA, Prognoza
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021  w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach  Druk Nr 5.17
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021  w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2021 i rok 2022 Druk Nr 5.16
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021  w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Druk Nr 5.15
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.14
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021  w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok
Druk Nr 5.13
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021  w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego Druk Nr 5.12
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021  w sprawie zamiaru przekształcenia Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Druk Nr 5.11
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021  w sprawie zamiaru przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi Druk Nr 5.10
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021  w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Druk Nr 5.9
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021  sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim
Druk Nr 5.8
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021

w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi

Druk Nr 5.7
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021 w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Sieradzu
Druk Nr 5.6
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu Druk Nr 5.5
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021 w sprawie zmiany nazwy szkoły i zespołu Druk Nr 5.4
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii i skierowaniu go do zaopiniowania przez Zespół opiniodawczo-doradczy Druk Nr 5.3
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021 w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028" Druk Nr 5.2
XXXIV sesja SWŁ 27.08.2021 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi gminnej Nr 113371E ulicy Białej i części odcinka drogi gminnej Nr 113332E ulicy Mszczonowskiej i ulicy Jerozolimskiej na terenie miasta Rawa Mazowiecka Druk Nr 5.1
XXXIII sesja SWŁ 27.07.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiernozia na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 15 i 17 lipca 2021 r. punkt 3.4
XXXIII sesja SWŁ 27.072021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielawy na usuwanie skutków klęski żywiołowej w dniach 14-16 lipca 2021 r. punkt 3.3
XXXIII sesja SWŁ 27.07.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduny na usuwanie skutków klęski żywiołowej w dniach 14-16 lipca 2021 r punkt 3.2
XXXIII sesja SWŁ 27.07.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bedlno na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 14 lipca 2021 r. punkt 3.1
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze we wsi Nowa Biała Druk Nr 10.16
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  województwa łódzkiego w ramach II naboru do programu „Infrastruktura Sportowa Plus” Druk Nr 10.15
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach Druk Nr 10.14
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2030 Druk Nr 10.13
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego konkursu i udzielenia w 2021 roku dotacji
z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego
Druk Nr 10.12
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Druk Nr 10.11
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 10.10
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok
w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok
Druk Nr 10.9
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego Druk Nr 10.8
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021”
Druk Nr 10.7
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego Druk Nr 10.6
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi Druk Nr 10.5
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Druk Nr 10.4
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach zadania  pn. Infrastruktura Turystyczna Plus Druk Nr 10.3
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego oraz prawa własności Województwa Łódzkiego, położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 67 Druk Nr 10.2
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 zmieniająca uchwałę nr XX/306/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których  płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19 Druk Nr 10.1
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 Informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym w 2020 roku Druk Nr 9
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie łódzkim za rok 2020 Druk Nr 8
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 Rynek pracy w Województwie Łódzkim w 2020 roku Druk Nr 7
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2020 rok Druk Nr 6.8
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego  Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem w wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2020 rok Druk Nr 6.7
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie uchwały Komisji Rewizyjnej SWŁ w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Druk Nr 6.6
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 Uchwała Komisji Rewizyjnej SWŁ z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za  2020 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego za 2020 r. Druk Nr 6.5
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2020 Druk Nr 6.4
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 Uchwała Nr I/61/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2020 r. Druk Nr 6.3
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 Sprawozdanie finansowego Województwa Łódzkiego za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Druk Nr 6.2
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2020 r., sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2020 r. planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tom I, tom II, tom III
XXXII sesja SWŁ 22.06.2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.2
XXXII sesja SW 22.06.2021 Raport o stanie Województwa Łódzkiego za 2020 r. Druk Nr 5.1
XXXI sesja SWŁ 6.05.2021 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 za rok 2020 Druk Nr 10
XXXI sesja SWŁ 6.05.2021 Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 za lata 2017-2019 Druk Nr 9
XXXI sesja SWŁ 6.05.2021 Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz wsparcia osób starszych
w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego za rok 2020”
Druk Nr 8
XXXI sesja SWŁ 6.05.2021 Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” za rok 2020 Druk Nr 7
XXXI sesja SWŁ 6.05.2021 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej Druk Nr 6.8
XXXI sesja SWŁ 6.05.2021 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Druk Nr 6.7
XXXI sesja SWŁ 6.05.2021 w sprawie wskazania kandydatów do Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Druk Nr 6.6
XXXI sesja SWŁ 6.05.2021 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” Druk Nr 6.5.
XXXI sesja SWŁ 6.05.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 6.4
XXXI sesja SWŁ 6.05.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok Druk Nr 6.3
XXXI sesja SWŁ 6.05.2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 Druk Nr 6.2
XXXI sesja SWŁ 6.05.2021 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego Druk Nr 6.1
XXXI sesja SWŁ 6.05.2021

Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2020 rok w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach (Druk Nr 5).

SKO Łódź

SKO Piotrków Trybunalski

SKO Sieradz

SKO Skierniewice

XXX sesja SWŁ 30.03.21 Sprawozdanie z działalności Komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego za rok 2020  Druk Nr 7
XXX sesja SWŁ 30.03.21 Sprawozdanie Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania uchwały nr XL/506/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. za rok 2020  Druk Nr 6
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie rozpatrzenia petycji  Druk Nr 5.20
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie 200 rocznicy podpisania Umowy Zgierskiej  Druk Nr 5.19
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość dotyczącą postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko w związku z eksploatacją drogi - ulicy Zgierskiej w Łodzi  Druk Nr 5.18
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi dotyczącej wnoszenia opłat za wjazd i parkowanie na terenie placówki oraz punktu informacyjnego w izbie przyjęć szpitala  Druk Nr 5.17
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczącej zaniechania zgłoszenia  do prokuratury zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w związku z postępowaniem prowadzonym przez Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko, w związku z eksploatacją drogi – ulicy Zgierskiej w Łodzi  Druk Nr 5.16
XXX sesja SWŁ 30.03.21 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
 Druk Nr 5.15
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej  Druk Nr 5.14
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok  Druk Nr 5.13
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie emisji obligacji Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.12
XXX sesja SWŁ 30.03.21 zmieniająca uchwałę nr XXIII/357/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego  w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn.”Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja.” Druk Nr 5.11
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu Druk Nr 5.10
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego Województwa Łódzkiego
i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu
Druk Nr 5.9
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego
i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu
Druk Nr 5.8
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 za rok 2020 Druk Nr 5.7
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 za rok 2020 Druk Nr 5.6
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałaniu ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 za rok 2020 Druk Nr 5.5
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 za rok 2020 Druk Nr 5.4
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017- 2020 za rok 2020
Druk Nr 5.3
XXX sesja SWŁ 30.03.21 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku Druk Nr 5.2
XXX sesja SWŁ 30.03.21 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Druk Nr 5.1
XXIX sesja SWŁ 2.03.21 przyjęcia stanowiska Sejmiku w sprawie niewystarczającej kwoty przypadającej na RPO Województwa Łódzkiego w projekcie umowy partnerstwa Uchwała
XXIX sesja SWŁ 2.03.21 przyjęcia stanowiska Sejmiku w sprawie likwidacji 18 filii bibliotek pedagogicznych na terenie województwa łódzkiego Uchwała
XXVIII sesja SWŁ 2.03.21 przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie alokacji środków dla Województwa Łódzkiego w unijnej perspektywie finansowej 2021-2021 Uchwała
XXVIII sesja SWŁ 2.03.21 przyjęcia apelu Sejmiku Województwa Łódzkiego o zaniechanie przez władze Miasta Łodzi działań dążących do marginalizacji i likwidacji Rad Osiedli w Łodzi Uchwała
XXVII sesja SWŁ 23.02.21 Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok Druk Nr 6
XXVII sesja SWŁ 23.02.21 przekazania Wojewodzie Łódzkiemu skargi dotyczącej organizacji ruchu drogowego oraz sposobu zarządzania ruchem na drodze wojewódzkiej Nr 707 Druk Nr 5.8
XXVII sesja SWŁ 23.02.21 rozpatrzenia skargi dotyczącej postępowania administracyjnego prowadzonego przez Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w sprawie udostępnienia informacji publicznej związanej z ochroną środowiska Druk Nr 5.7
XXVII sesja SWŁ 23.02.21 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.6
XXVII sesja SWŁ 23.02.21 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok Druk Nr 5.5
XXVII sesja SWŁ 23.02.21 określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku na terenie województwa łódzkiego Druk Nr 5.4
XXVII sesja SWŁ 23.02.21 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, położonych w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 4, Poddębicach przy ul. Targowej 10 i Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1 Druk Nr 5.3
XXVII sesja SWŁ 23.02.21 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała Druk Nr 5.2
XXVII sesja SWŁ 23.02.21 kontynuowania w roku 2021 realizacji programów stanowiących część Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020 Druk Nr 5.1
XXVI sesja SWŁ 5.02.21 odwołania Przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego projekt uchwały
XXV sesja SWŁ 26.01.21 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2020 rok Druk Nr 6
XXV sesja SWŁ 26.01.21 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.6
XXV sesja SWŁ 26.01.21 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok Druk Nr 5.5
XXV sesja SWŁ 26.01.21 w sprawie rozpatrzenia wniosku p. (….) o podjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały o utworzeniu  obszaru ograniczonego użytkowania w Łodzi wokół odcinka ulicy Zgierskiej, od północnej granicy miasta do skrzyżowania z ul. Świtezianki Druk Nr 5.4
XXV sesja SWŁ 26.01.21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Druk Nr 5.3
XXV sesja SWŁ 26.01.21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Druk Nr 5.2
XXV sesja SWŁ 26.01.21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
Druk Nr 5.1
XXIV sesja SWŁ 15.12.20 Przyjęcie Planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2021 rok Druk Nr 9
XXIV sesja SWŁ 15.12.20 Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami  w województwie łódzkim na lata 2016-2019. Stadium 2018-2019 Druk Nr 8
XXIV sesja SWŁ 15.12.20 przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej Druk Nr 7.11
XXIV sesja SWŁ 15.12.20 rozpatrzenia petycji dotyczącej dokonania zmian w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie budżetu obywatelskiego Druk Nr 7.10
XXIV sesja SWŁ 15.12.20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Druk Nr 7.9
XXIV sesja SWŁ 15.12.20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków Druk Nr 7.8
XXIV sesja SWŁ 15.12.20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 7.7
XXIV sesja SWŁ 15.12.20 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok Druk Nr 7.6
XXIV sesja SWŁ 15.12.20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Druk Nr 7.5
XXIV sesja SWŁ 15.12.20 przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Druk Nr 7.4
XXIV sesja SWŁ 15.12.20 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2019 Druk Nr 7.3
XXIV sesja SWŁ 15.12.20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności
o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19
Druk Nr 7.2
XXIV sesja SWŁ 15.12.20 wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych  Druk Nr 7.1
XXIII sesja SWŁ 24.11.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.12
XXIII sesja SWŁ 24.11.20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.11
XXIII sesja SWŁ 24.11.20 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2014-2020 Druk Nr 5.10
 XXIII sesja SWŁ  24.11.20  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok Druk Nr 5.9
XXIII sesja SWŁ 24.11.20 powierzenia Miastu Łódź zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi Druk Nr 5.8
XXIII sesja SWŁ 24.11.20 pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej w Łowiczu Druk Nr 5.7
XXIII sesja SWŁ 24.11.20 przyjęcia zasad postępowania w zakresie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach Druk Nr 5.6
 XXIII sesja SWŁ 24.11.20   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań Druk Nr 5.5
 XXIII sesja SWŁ 24.11.20  uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
Druk Nr 5.4
XXIII sesja SWŁ 24.11.20 przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych III edycja” Druk Nr 5.3
XXIII sesja SWŁ 24.11.20 zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi Druk Nr 5.2
XXIII sesja SWŁ 24.11.20

zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Druk Nr 5.1
XXI sesja SWŁ  27.10.20  Ocena stanu sanitarnego województwa łódzkiego w 2019 roku  Druk Nr 8
XXI sesja SWŁ  27.10.20  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2019/2020 Druk Nr 7
 XXI sesja SWŁ 27.10.20  Informacja o „Planie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2020 – 2021 na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi” Druk Nr 6
 XXI sesja SWŁ  27.10.20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.31
XXI sesja SWŁ 27.10.20  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok  Druk Nr 5.30
XXI sesja SWŁ 27.10.20  przyjęcia „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020 – 2023”

 Druk Nr 5.29,

Cz.II,

Cz.III

XXI sesja SWŁ 27.10.20  zmieniająca Statut samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim
Druk Nr 5.28
XXI sesja SWŁ 27.10.20  zasad udzielania, sposobu rozliczenia i kontroli dotacji podmiotowej z budżetu województwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Łodzi  Druk Nr 5.27
XXI sesja SWŁ 27.10.20  nadania  tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego”  Druk Nr 5.26
XXI sesja SWŁ 27.10.20  rozpatrzenia petycji dotyczącej dokonania zmian w Uchwale nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego  Druk Nr 5.25
XXI sesja SWŁ 27.10.20  przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury
 Druk Nr 5.24
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.23
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.22
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.21
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.20
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.19
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.18
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.17
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.16
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.15
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.14
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.13
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.12
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.11
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.10
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.9
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.8
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.7
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.6
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.5
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.4
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.3
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.2
XXI sesja SWŁ 27.10.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.1
XX sesja SWŁ 15.09.20 Informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym w  2019  roku  Druk nr 6
XX sesja SWŁ 15.09.20 rozpatrzenia skargi na bezczynność Marszałka Województwa Łódzkiego w zakresie rozpatrywania petycji z dnia 15 maja 2020 r. , dotyczącej niewydania koncesji dla planowanej kopalni odkrywkowej piasku Porszewice I w gm. Pabianice Druk Nr 5.27
XX sesja SWŁ 15.09.20 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu Druk Nr 5.26
XX sesja SWŁ 15.09.20 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach Druk Nr 5.25
XX sesja SWŁ 15.09.20 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Druk Nr 5.24
XX sesja SWŁ 15.09.20 sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi  Druk Nr 5.23
XX sesja SWŁ 15.09.20 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Druk Nr 5.22
XX sesja SWŁ 15.09.20 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi  Druk Nr 5.21
XX sesja SWŁ 15.09.20 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim  Druk Nr 5.20
XX sesja SWŁ 15.09.20 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Druk Nr 5.19
XX sesja SWŁ 15.09.20 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Druk Nr 5.18
XX sesja SWŁ 15.09.20 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej  Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie Druk Nr 5.17
XX sesja SWŁ 15.09.20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  Druk Nr 5.16
XX sesja SWŁ 15.09.20 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok Druk Nr 5.15
XX sesja SWŁ 15.09.20 zmian budżetu i w budżecie  województwa łódzkiego  na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój Druk Nr 5.14
XX sesja SWŁ 15.09.20 udzielenia pomocy finansowej Gminie Markowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 26 czerwca 2020 r Druk Nr 5.13
XX sesja SWŁ 15.09.20 określenia przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Druk Nt 5.12
XX sesja SWŁ 15.09.20 określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa  uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Druk Nr 5.11
XX sesja SWŁ 15.09.20 rozstrzygnięcia drugiego konkursu i udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego Druk Nr 5.10
XX sesja SWŁ 15.09.20 programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka Druk Nr 5.9
XX sesja SWŁ 15.09.20 programu ochrony powietrza  i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej Druk Nr 5.8
XX sesja SWŁ 15.09.20 ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostek wojskowych w województwie łódzkim  Druk Nr 5.7
XX sesja SWŁ 15.09.20 zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030  Druk Nr 5.6
XX sesja SWŁ 15.09.20 udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej
Druk Nr 5.5
XX sesja SWŁ 15.09.20 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodz Druk Nr 5.4
XX sesja SWŁ 15.09.20 zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Druk Nr 5.3
XX sesja SWŁ 15.09.20 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Druk Nr 5.2
XX sesja SWŁ 15.09.20 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego Druk Nr 5.1
 XIX sesja SWŁ   29.06.20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  Druk Nr 12.10
 XIX sesja SWŁ   29.06.20 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok Druk Nr 12.9
 XIX sesja SWŁ   29.06.20 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Druk Nr 12.8
 XIX sesja SWŁ   29.06.20 rozpatrzenia wniosku p. (…) o podjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi, na odcinku od północnej granicy miasta do u. Świtezianki w związku
z nadmiernym hałasem komunikacyjnym
Druk Nr 12.7
 XIX sesja SWŁ   29.06.20 nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Druk Nr 12.6
 XIX sesja SWŁ   29.06.20 ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2020/2021 Druk Nr 12.5
 XIX sesja SWŁ   29.06.20 rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego Druk Nr 12.4
 XIX sesja SWŁ   29.06.20 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji  celowej, przeznaczonej na dofinansowanie  zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich Druk Nr 12.3
 XIX sesja SWŁ   29.06.20 programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu Druk Nr 12.2
 XIX sesja SWŁ   29.06.20 aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej Druk Nr 12.1
 XIX sesja SWŁ   29.06.20 Informacja z wykonania  „Planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie
2019-2020”
Druk Nr 11
 XIX sesja SWŁ   29.06.20 Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie łódzkim za rok 2019 Druk Nr 10

                                       XIX sesja SWŁ        

29.06.20 Rynek pracy w województwie łódzkim w 2019 r. Druk Nr 9
XIX sesja SWŁ 29.06.20 absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2019 r. Druk Nr 8
XIX sesja SWŁ 29.06.20 Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2019 r. Druk Nr 7.4
XIX sesja SWŁ 29.06.20 zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2019 rok. Druk Nr 7
XIX sesja SWŁ 29.06.20

sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Druk Nr 7.2
XIX sesja SWŁ 29.06.20

sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2019 r., sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2019 r. planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Tom I

Tom II

Tom III

XIX sesja SWŁ 29.06.20 udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego Druk Nr 6
XIX sesja SWŁ 29.06.20 Raport o stanie Województwa Łódzkiego za 2019 r. Druk Nr 5
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 za rok 2019
 DRUK NR 12
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 Sprawozdanie z działalności komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2019 rok  DRUK NR 11
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 Sprawozdanie Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr XL/506/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2019 rok  DRUK NR 10
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2019 rok w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach  DRUK NR 9
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” za rok 2019  DRUK NR 8
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” za rok 2019  DRUK Nr 7
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku  DRUK NR 6
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  DRUK NR 5.12
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku  DRUK NR 5.11
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 5.10
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 zmiany budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok  DRUK NR 5.9
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 zmiany  budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok  w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK NR 5.8
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 rozpatrzenia wniosku p. (…) o podjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi, na odcinku od północnej granicy miasta do ul. Świtezianki w związku z nadmiernym hałasem komunikacyjnym  DRUK Nr 5.7
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 emisji obligacji Województwa Łódzkiego  DRUK NR 5.6
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych i pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych  DRUK NR 5.5
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie walki z zagrożeniem koronawirusem na terenie województwa łódzkiego  DRUK NR 5.4
XVIII sesja SWŁ 5.05.20 udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulejów  DRUK NR 5.3

XVIII sesja SWŁ

5.05.20 przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020, za rok 2019
 DRUK NR 5.2

XVIII sesja SWŁ

5.05.20 przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020, za rok 2019  DRUK NR 5.1
XVI sesja SWŁ 25.02.20 przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie negatywnej opinii dla zmian w przebiegu projektowanej Linii  Kolejowej KDP Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław DRUK NR 6.12
XVI sesja SWŁ 25.02.20

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego

DRUK NR 6.11
XVI sesja SWŁ 25.02.20 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok DRUK NR 6.10
XVI sesja SWŁ 25.02.20 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 DRUK NR 6.9
XVI sesja SWŁ 25.02.20 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie DRUK NR 6.8
XVI sesja SWŁ 25.02.20 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego
w Łodzi
DRUK NR 6.7
XVI sesja SWŁ 25.02.20 w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Teatr Wielki
w Łodzi
DRUK NR 6.6
XVI sesja SWŁ 25.02.20 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku na terenie województwa łódzkiego DRUK NR 6.5
XVI sesja SWŁ 25.02.20 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 za rok 2019 DRUK NR 6.4
XVI sesja SWŁ 25.02.20 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020 za rok 2019
DRUK NR 6.3
XVI sesja SWŁ 25.02.20 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania    Narkomanii na lata 2017-2020 za rok 2019 DRUK NR 6.2

XVI sesja SWŁ

25.02.20 sprawie uchwalenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” DRUK NR 6.1
 XV sesja SWŁ  28.01.20  przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego – Samorządowej Karty Praw Rodzin DRUK NR 5.7
 XV sesja SWŁ  28.01.20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 5.6
 XV sesja SWŁ  28.01.20 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok DRUK NR 5.5
 XV sesja SWŁ  28.01.20 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK NR 5.4
 XV sesja SWŁ  28.01.20 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach DRUK NR 5.3
XV sesja SWŁ  28.01.20  zmieniająca Uchwałę nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 DRUK NR 5.2
 XV sesja SWŁ 28.01.20  przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki  Społecznej 2020” za rok 2018 DRUK NR 5.1
XIV sesja SWŁ 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
w Łodzi
 DRUK NR 7.15
XIV sesja SWŁ 19.12.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji ARGENTA z siedzibą w Łodzi na naruszającą praworządność oraz interesy Skarżącej odmowę podpisania aneksu do umowy o dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łodzi DRUK NR 7.14
XIV sesja SWŁ 19.12.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmian w regulaminie określającym zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków województwa łódzkiego oraz we wzorach dokumentów DRUK NR 7.13
XIV sesja SWŁ 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej  DRUK NR 7.12
XIV sesja SWŁ 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa DRUK NR 7.11
XIV sesja SWŁ 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa  DRUK NR 7.10
XIV sesja SWŁ 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  DRUK NR 7.9
XIV sesja SWŁ 19.12.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zdań  własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 7.8
XIV sesja SWŁ 19.12.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań  własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2014-2020 DRUK NR 7.7
XIV sesja SWŁ 19.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki prawa handlowego – Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  DRUK NR 7.6
XIV sesja SWŁ 19.12.2019 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu Województwa Łódzkiego do Europejskiego Stowarzyszenia  Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE  DRUK NR 7.5
XIV sesja SWŁ 19.12.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego DRUK NR 7.4
XIV sesja SWŁ 19.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych DRUK NR 7.3
XIV sesja SWŁ 19.12.2019 zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie  Trybunalskim DRUK NR 7.2
XIV sesja SWŁ 19.12.2019 w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.1
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska   DRUK NR 6.22
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR 6.21
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa DRUK NR 6.20
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska DRUK NR 6.19
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji DRUK NR 6.18
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR 6.17
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu
i Finansów
DRUK NR 6.16
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu DRUK NR 6.15
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR 6.14
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa DRUK NR 6.13
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu DRUK NR 6.12
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej DRUK NR 6.11
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 6.10
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok
DRUK NR 6.9
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK NR 6.8
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
DRUK NR 6.7
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. DRUK NR 6.6
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie DRUK NR 6.5
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu DRUK NR 6.4
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi DRUK NR 6.3
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 w sprawie dostosowania aktu założycielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi DRUK NR 6.2
XIII sesja SWŁ 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok DRUK NR 6.1
XII sesja SWŁ 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  DRUK NR 8.24
XII sesja SWŁ 29.10.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa łódzkiego na 2019 rok DRUK Nr 8.23
XII sesja SWŁ 29.10.2019 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zdań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK Nr 8.22
XII sesja SXII 29.10.2019 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych
w województwie łódzkim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. Zawodowcy
w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS
DRUK NR 8.21
XII sesja SWŁ 29.10.2019 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” DRUK NR 8.20
XII sesja SWŁ 29.10.2019 w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka  DRUK NR 8.19
XII sesja SWŁ 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej DRUK NR 8.18
XII sesja SWŁ 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji DRUK NR 8.17
XII sesja SWŁ 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR 8.16
XII sesja SWŁ 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR 8.15
XII sesja SWŁ 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu DRUK NR 8.14
XII sesja SWŁ 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa DRUK NR 8.13
XII sesja SWŁ 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów DRUK NR 8.12
XII sesja SWŁ 29.10.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów DRUK NR 8.11
XII sesja SWŁ 29.10.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji ARGENTA z siedzibą w Łodzi na naruszające praworządność kontrole przeprowadzone w Zakładzie Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łodzi oraz odmowę usunięcia naruszenia praw DRUK Nr 8.10
XII sesja SWŁ 29.10.2019 w sprawie nadania  tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” DRUK NR 8.9
XII sesja SWŁ 29.10.2019 w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury DRUK NR 8.8
XII sesja SWŁ 29.10.2019 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego DRUK NR 8.7
XII sesja SWŁ 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi DRUK NR 8.6
XII sesja SWŁ 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi DRUK NR 8.5
XII sesja SWŁ 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach DRUK Nr 8.4
XII sesja SWŁ 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach DRUK NR 8.3
XII sesja SWŁ 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu DRUK NR 8.2
XII sesja SWŁ 29.10.2019 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu DRUK NR 8.1
XII sesja SWŁ 29.10.2019 Plan zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019-2020 na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi DRUK NR 7
XII sesja SWŁ 29.10.209 Informacja o realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2018/2019 DRUK NR 6
XII sesja SWŁ 29.10.2019 Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2018 rok DRUK Nr 5
XI sesja SWŁ 24.09.2019 przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podjęcia działań w celu przywrócenia komunikacji tramwajowej na trasie Łódź-Zgierz-Ozorków DRUK NR 5.8
XI sesja SWŁ 24.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 5.7
XI sesja SWŁ 24.09.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 5.6
XI sesja SWŁ 24.09.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK NR 5.5
XI sesja SWŁ 24.09.2019 wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2019 i 2020 DRUK NR 5.4
XI sesja SWŁ 24.09.2019 pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich Nr 707 i Nr 726 w Rawie Mazowieckiej DRUK NR 5.3
XI sesja SWŁ 24.09.2019 wskazania miasta Bełchatów, na terenie którego może być przeprowadzony egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM DRUK NR 5.2
XI sesja SWŁ 24.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu DRUK NR 5.1
X sesja SWŁ 27.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 5.7
X sesja SWŁ 27.08.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 5.6
X sesja SWŁ 27.08.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK NR 5.5
X sesja SWŁ 27.08.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego
w Łodzi
DRUK NR 5.4
X sesja SWŁ 27.08.2019 wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych DRUK NR 5.3
X sesja SWŁ 27.08.2019 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi DRUK NR 5.2
X sesja SWŁ 27.08.2019 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED. w Pabianicach DRUK NR 5.1
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR 10.17
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  DRUK NR 10.16
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowe  DRUK NR 10.15
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu  DRUK NR 10.14
IX sesja SWŁ 25.06.2019 przyjęcia apelu Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wsparcia Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta przez władze centralne oraz samorządowe oraz rozpoczęcia współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT  DRUK NR 10.13
IX sesja SWŁ 25.06.2019 upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego DRUK NR 10.12
IX sesja SWŁ 25.06.2019 udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2019 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  DRUK NR 10.11
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  DRUK NR 10.10
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 10.9
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  DRUK NR 10.8
IX sesja SWŁ 25.06.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi i nadania tekstu jednolitego  DRUK NR 10.7
IX sesja SWŁ 25.06.2019 scalenia wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego poprzez likwidację Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach i włączenia ich majątku oraz pracowników i struktur organizacyjnych w strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi  DRUK NR 10.6
IX sesja SWŁ 25.06.2019 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztelańskiej 7, 9 i 10
 DRUK NR 10.5
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmieniająca uchwałę nr VI/108/11 w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym Województwa Łódzkiego  DRUK NR 10.4
IX sesja SWŁ 25.06.2019

ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2019/2020 (Druk Nr 10.3.).

DRUK NR 10.3
IX sesja SWŁ 25.06.2019 rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego DRUK NR 10.2
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 DRUK NR 10.1
IX sesja SWŁ 25.06.2019 Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012
za rok 2016 oraz Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 za rok 2017
DRUK NR 9
IX sesja SWŁ 25.06.2019 Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej  Województwa Łódzkiego za rok 2018 DRUK NR 8
IX sesja SWŁ 25.06.2019 absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 r. DRUK NR 7.2
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 rok. DRUK NR 7.1
IX sesja SWŁ 25.06.2019 udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego DRUK NR 6
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ogłoszenia roku 2020 Rokiem Jana Pawła II w województwie łódzkim DRUK NR 5.25
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich DRUK NR 5.24
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 5.23
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 5.22
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK NR 5.21
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu
DRUK NR 5.20
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi DRUK NR 5.19
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi DRUK NR 5.18
VIII sesja SWŁ 28.05.2019

zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

DRUK NR 5.17
VIII sesja SWŁ 28.05.2019

dostosowania nazwy Sieradzkiej Szkoły Policealnej  Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu

DRUK NR 5.16
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 dostosowania nazwy Samorządowej Szkoły Policealnej  dla Dorosłych w Łodzi DRUK NR 5.15
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 dostosowania nazwy Samorządowej Szkoły Policealnej  dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim DRUK  NR 5.14
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim DRUK NR 5.13
VIII sesja SWŁ 28.05.2019

dostosowania nazwy Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi

DRUK NR 5.12
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 dostosowania nazwy Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu DRUK NR 5.11
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 dostosowania nazwy Łowickiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu DRUK NR 5.10
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniający uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządowego „Ziemia Łódzka”, a także powołania składu Rady Programowej oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy i działalności Rady Programowej DRUK NR 5.9
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 rozpatrzenia skargi Pana (...) na działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi DRUK NR 5.8
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 powołania składu Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego DRUK NR 5.7
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego DRUK NR 5.6
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR 5.5
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury
i Sportu
DRUK NR 5.4
VIII sesja SWŁ 28.05.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

DRUK NR 5.3
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi DRUK NR 5.2
VIII sesja SWŁ 28.05.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Zgierzu

DRUK NR 5.1
VII sesja SWŁ 30.04.2019

przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie „uczczenia 15.lecia Polski

w Unii Europejskiej

DRUK NR 12.13
VII sesja SWŁ 30.04.2019 uchylenia Regulaminu Pracy Zarządu Województwa Łódzkiego DRUK NR 12.12
VII sesja SWŁ 30.04.2019 projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr III/42/19 wsprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 12.11
VII sesja SWŁ 30.04.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 12.10
VII sesja SWŁ 30.04.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK NR 12.9
VII sesja SWŁ 30.04.2019 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej  jednostkom samorządu terytorialnego województwa  łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej DRUK NR 12.8
VII sesja SWŁ 30.04.2019 udzielenia pomocy finansowej Miastu Skierniewice DRUK NR 12.7
VII sesja SWŁ 30.04.2019 powierzenia Gminie Sokolniki zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi DRUK NR 12.6
VII sesja SWŁ 30.04.2019 projekt uchwały zmieniający uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolei Aglomeracyjna” Sp. z o.o. DRUK NR 12.5
VII sesja SWŁ 30.04.2019 udzielenia pełnomocnictwa procesowego DRUK NR 12.4
VII sesja SWŁ 30.04.2019 przekazania do sądu administracyjnego skargi (...) z dnia 8 kwietnia 2019 r. na uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego na XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie DRUK NR 12.3
VII sesja SWŁ 30.04.2019 przekazania do sądu administracyjnego skargi Pana (...) z dnia 3 kwietnia 2019 r. na uchwałę Nr IV/60/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (...) na p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Pana (...) i uznania jej jako bezzasadnej DRUK NR 12.2
VII sesja SWŁ 30.04.2019 wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Województwa Łódzkiego DRUK NR 12.1
VI sesja SWŁ 09.04.2019 przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie DRUK
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK NR 7.25
V sesja SWŁ 26.03.2019  w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualnej sytuacji
w rolnictwie
DRUK NR 7.24
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji nielegalnego składowiska odpadów w Zgierzu i wynikającego z jego funkcjonowania zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz dla środowiska naturalnego DRUK NR 7.23
V sesja SWŁ 26.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej DRUK NR 7.22
V sesja SWŁ 26.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą
i Współpracy Regionalnej
DRUK NR 7.21

V sesja SWŁ

26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr XL/506/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2018 rok DRUK NR 7.20.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK Nr 7.19
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie powierzenia Gminie Warta realizacji wydarzeń pn.: „LATO NAD JEZIORSKIEM – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn.: „Letnie nurty kultury” DRUK NR 7.18
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie powierzenia Gminie Sieradz realizacji wydarzenia pn.: „Powitanie lata w Gminie Sieradz”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn. „Letnie nurty kultury” DRUK NR 7.17
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie powierzenia Gminie Pęczniew realizacji wydarzenia pn.: „Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn. „Letnie nurty kultury” DRUK NR 7.16
V sesja SWŁ 26.03.2019 . w sprawie emisji obligacji Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.15
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok DRUK NR 7.14
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu DRUK NR 7.13
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
DRUK NR 7.12
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczemu w Łodzi DRUK NR 7.11
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach DRUK NR 7.10
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana   Wyszyńskiego w Sieradzu DRUK NR 7.9
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Łodzi
DRUK NR 7.8.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa
w Łodzi
DRUK NR 7.7.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim
DRUK NR 7.6.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
PABIAN - MED w Pabianicach
DRUK NR 7.5.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi DRUK NR 7.4.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Wielospecjalistycznemu Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi DRUK NR 7.3.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi DRUK NR 7.2.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Bełchatowie DRUK NR 7.1.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 DRUK NR 6.5.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 DRUK NR 6.4.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020 DRUK NR 6.3.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020 DRUK NR 6.2.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 - 2020 DRUK NR 6.1.
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie apelu do mieszkańców  regionu o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.18
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.17
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów DRUK NR 7.16
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku na terenie województwa łódzkiego DRUK NR 7.15
IV sesja SWŁ 26.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 DRUK NR 7.14
IV sesja SWŁ 26.02.2019 zmieniającej uchwałę Nr III/42/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.13
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 7.12
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój DRUK NR 7.11
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi DRUK NR 7.10
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Osnowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.9
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany planu transportowego poprzez włączenie do planu transportowego zdekompletowanej, nieużywanej  linii kolei z miasta Łask do miasta Zelów DRUK NR 7.8
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji r.pr.                             dotyczącej wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym DRUK NR 7.7
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi                        na p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi dotyczącej przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści DRUK NR 7.6
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi                        na WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc
  i  Rehabilitacji w Łodzi dotyczącej dyskryminacji płacowej lekarzy specjalistów
DRUK NR 7.5
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi               na Dyrekcję Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącej zaniedbań, które rzutują na leczenie i życie pacjenta, braku kontroli i dyscypliny nad swoimi pracownikami lekarzami i pielęgniarkami DRUK NR 7.4
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi DRUK NR 7.3
IV sesja SWŁ 26.02.2019 . w sprawie budżetu obywatelskiego DRUK NR 7.2
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Białaczowie  DRUK NR 7.1
III sesja SWŁ 29.01.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska wzywającego do eliminowania mowy nienawiści z życia publicznego DRUK NR 8.8.
III sesja SWŁ 29.01.2019 w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii DRUK NR 8.7.
III sesja SWŁ 29.01.2019 wyznaczenia wiceprzewodniczącego/ wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi DRUK NR 8.6.
III sesja SWŁ 29.01.2019 wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach DRUK NR 8.5.
III sesja SWŁ 29.01.2019 powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 DRUK NR 8.4.
III sesja SWŁ 29.01.2019 rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi DRUK NR 8.3.
III sesja SWŁ 29.01.2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR 8.2.
III sesja SWŁ 29.01.2019 zmieniająca Uchwałę Nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 DRUK NR 8.1.
III sesja SWŁ 29.01.2019 uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 6.2.
III sesja SWŁ 29.01.2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 6.1.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej DRUK NR 6.1.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej DRUK NR 6.2.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów DRUK NR 6.3.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki
i Bezpieczeństwa
DRUK NR 6.4.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska DRUK NR 6.5.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołanie składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR 6.6.
II sesja SWŁ 18.12.2018 ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu DRUK NR 6.7
II sesja SWŁ 18.12.2018 ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR 6.8
II sesja SWŁ 18.12.2018 ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji DRUK NR 6.9
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej DRUK  NR 6.10
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej DRUK NR 6.11
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów DRUK NR 6.12
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa DRUK NR 6.13
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska DRUK NR 6.14
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR  6.15
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu DRUK NR_6.16
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR_6.17
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycj DRUK NR 6.18
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej DRUK NR 6.19
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej DRUK NR 6.20
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów DRUK NR 6.21
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa DRUK NR 6.22
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska DRUK NR 6.23
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR 6.24
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu DRUK NR 6.25
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR_6.26
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE DRUK NR 6.27
II sesja SWŁ 18.12.2018 upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego do dokonywania czynności związanych z udzielaniem delegacji służbowych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego DRUK NR 6.28
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej DRUK NR 6.29
II sesja SWŁ 18.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr LV/691/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem  stypendia dla najzdolniejszych” DRUK NR 6.30
II sesja SWŁ 18.12.2018 przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020 za rok 2017 DRUK NR 6.31
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego DRUK NR 6.32
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok
w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
DRUK NR 6.33
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
DRUK NR 6.34
II sesja SWŁ 18.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 6.35
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie drożejącego prądu DRUK NR 6.36
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego o konieczności realizacji kluczowych dla województwa łódzkiego dróg ekspresowych S – 8 na odcinku pomiędzy Łodzią a Tomaszowem Mazowieckim oraz S – 14 na odcinku stanowiącym obwodnicę Łodzi DRUK NR 6.37
II sesja SWŁ 18.12.2018 Przyjęcie planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2019 r. DRUK NR 7

 

Czytany 10592 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  25.11.2014 - 12:54
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 21.02.2024 - 12:36