Materiały na Sesje SWŁ


Numer sESJI Data SESJI PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE nUMER dRUKU
VI sesja SWŁ 09.042019 w sprawie przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie DRUK
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK NR 7.25
V sesja SWŁ 26.03.2019  w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualnej sytuacji
w rolnictwie
DRUK NR 7.24
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji nielegalnego składowiska odpadów w Zgierzu i wynikającego z jego funkcjonowania zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz dla środowiska naturalnego DRUK NR 7.23
V sesja SWŁ 26.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej DRUK NR 7.22
V sesja SWŁ 26.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą
i Współpracy Regionalnej
DRUK NR 7.21

V sesja SWŁ

26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr XL/506/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2018 rok DRUK NR 7.20.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK Nr 7.19
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie powierzenia Gminie Warta realizacji wydarzeń pn.: „LATO NAD JEZIORSKIEM – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn.: „Letnie nurty kultury” DRUK NR 7.18
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie powierzenia Gminie Sieradz realizacji wydarzenia pn.: „Powitanie lata w Gminie Sieradz”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn. „Letnie nurty kultury” DRUK NR 7.17
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie powierzenia Gminie Pęczniew realizacji wydarzenia pn.: „Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn. „Letnie nurty kultury” DRUK NR 7.16
V sesja SWŁ 26.03.2019 . w sprawie emisji obligacji Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.15
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok DRUK NR 7.14
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu DRUK NR 7.13
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

DRUK NR 7.12
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczemu w Łodzi DRUK NR 7.11
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach DRUK NR 7.10
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana   Wyszyńskiego w Sieradzu DRUK NR 7.9
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Łodzi
DRUK NR 7.8.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa
w Łodzi
DRUK NR 7.7.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim
DRUK NR 7.6.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
PABIAN - MED w Pabianicach
DRUK NR 7.5.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi DRUK NR 7.4.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Wielospecjalistycznemu Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi DRUK NR 7.3.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi DRUK NR 7.2.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Bełchatowie DRUK NR 7.1.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 DRUK NR 6.5.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 DRUK NR 6.4.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020 DRUK NR 6.3.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020 DRUK NR 6.2.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 - 2020 DRUK NR 6.1.
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie apelu do mieszkańców  regionu o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.18
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.17
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów DRUK NR 7.16
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku na terenie województwa łódzkiego DRUK NR 7.15
IV sesja SWŁ 26.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 DRUK NR 7.14
IV sesja SWŁ 26.02.2019 zmieniającej uchwałę Nr III/42/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.13
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 7.12
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój DRUK NR 7.11
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi DRUK NR 7.10
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Osnowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.9
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany planu transportowego poprzez włączenie do planu transportowego zdekompletowanej, nieużywanej  linii kolei z miasta Łask do miasta Zelów DRUK NR 7.8
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji r.pr.                             dotyczącej wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym DRUK NR 7.7
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi                        na p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi dotyczącej przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści DRUK NR 7.6
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi                        na WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc
  i  Rehabilitacji w Łodzi dotyczącej dyskryminacji płacowej lekarzy specjalistów
DRUK NR 7.5
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi               na Dyrekcję Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącej zaniedbań, które rzutują na leczenie i życie pacjenta, braku kontroli i dyscypliny nad swoimi pracownikami lekarzami i pielęgniarkami DRUK NR 7.4
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi DRUK NR 7.3
IV sesja SWŁ 26.02.2019 . w sprawie budżetu obywatelskiego DRUK NR 7.2
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Białaczowie  DRUK NR 7.1
III sesja SWŁ 29.01.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska wzywającego do eliminowania mowy nienawiści z życia publicznego DRUK NR 8.8.
III sesja SWŁ 29.01.2019 w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii DRUK NR 8.7.
III sesja SWŁ 29.01.2019 wyznaczenia wiceprzewodniczącego/ wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi DRUK NR 8.6.
III sesja SWŁ 29.01.2019 wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach DRUK NR 8.5.
III sesja SWŁ 29.01.2019 powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 DRUK NR 8.4.
III sesja SWŁ 29.01.2019 rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi DRUK NR 8.3.
III sesja SWŁ 29.01.2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR 8.2.
III sesja SWŁ 29.01.2019 zmieniająca Uchwałę Nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 DRUK NR 8.1.
III sesja SWŁ 29.01.2019 uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 6.2.
III sesja SWŁ 29.01.2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 6.1.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej DRUK NR 6.1.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej DRUK NR 6.2.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów DRUK NR 6.3.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki
i Bezpieczeństwa
DRUK NR 6.4.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska DRUK NR 6.5.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołanie składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR 6.6.
II sesja SWŁ 18.12.2018 ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu DRUK NR 6.7
II sesja SWŁ 18.12.2018 ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR 6.8
II sesja SWŁ 18.12.2018 ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji DRUK NR 6.9
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej DRUK  NR 6.10
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej DRUK NR 6.11
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów DRUK NR 6.12
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa DRUK NR 6.13
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska DRUK NR 6.14
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR  6.15
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu DRUK NR_6.16
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR_6.17
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycj DRUK NR 6.18
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej DRUK NR 6.19
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej DRUK NR 6.20
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów DRUK NR 6.21
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa DRUK NR 6.22
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska DRUK NR 6.23
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR 6.24
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu DRUK NR 6.25
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR_6.26
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji DRUK NR 6.27
II sesja SWŁ 18.12.2018 upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego do dokonywania czynności związanych z udzielaniem delegacji służbowych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego DRUK NR 6.28
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej DRUK NR 6.29
II sesja SWŁ 18.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr LV/691/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem  stypendia dla najzdolniejszych” DRUK NR 6.30
II sesja SWŁ 18.12.2018 przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020 za rok 2017 DRUK NR 6.31
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego DRUK NR 6.32
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok
w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
DRUK NR 6.33
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
DRUK NR 6.34
II sesja SWŁ 18.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 6.35
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie drożejącego prądu DRUK NR 6.36
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego o konieczności realizacji kluczowych dla województwa łódzkiego dróg ekspresowych S – 8 na odcinku pomiędzy Łodzią a Tomaszowem Mazowieckim oraz S – 14 na odcinku stanowiącym obwodnicę Łodzi DRUK NR 6.37
II sesja SWŁ 18.12.2018 Przyjęcie planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2019 r. DRUK NR 7

 

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji