Materiały na Sesje SWŁ

piątek, 21 lipiec 2017 11:14

Materiały na Sesje Sejmiku VI kadencji

 

Numer sESJIData SESJIPROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIEnUMER dRUKU
XI sesja SWŁ 24.09.2019 przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podjęcia działań w celu przywrócenia komunikacji tramwajowej na trasie Łódź-Zgierz-Ozorków DRUK NR 5.8
XI sesja SWŁ 24.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 5.7
XI sesja SWŁ 24.09.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 5.6
XI sesja SWŁ 24.09.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK NR 5.5
XI sesja SWŁ 24.09.2019 wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2019 i 2020 DRUK NR 5.4
XI sesja SWŁ 24.09.2019 pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich Nr 707 i Nr 726 w Rawie Mazowieckiej DRUK NR 5.3
XI sesja SWŁ 24.09.2019 wskazania miasta Bełchatów, na terenie którego może być przeprowadzony egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM DRUK NR 5.2
XI sesja SWŁ 24.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu DRUK NR 5.1
X sesja SWŁ 27.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 5.7
X sesja SWŁ 27.08.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 5.6
X sesja SWŁ 27.08.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK NR 5.5
X sesja SWŁ 27.08.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego
w Łodzi
DRUK NR 5.4
X sesja SWŁ 27.08.2019 wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych DRUK NR 5.3
X sesja SWŁ 27.08.2019 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi DRUK NR 5.2
X sesja SWŁ 27.08.2019 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED. w Pabianicach DRUK NR 5.1
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR 10.17
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  DRUK NR 10.16
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowe  DRUK NR 10.15
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu  DRUK NR 10.14
IX sesja SWŁ 25.06.2019 przyjęcia apelu Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wsparcia Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta przez władze centralne oraz samorządowe oraz rozpoczęcia współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT  DRUK NR 10.13
IX sesja SWŁ 25.06.2019 upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego DRUK NR 10.12
IX sesja SWŁ 25.06.2019 udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2019 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  DRUK NR 10.11
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  DRUK NR 10.10
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 10.9
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  DRUK NR 10.8
IX sesja SWŁ 25.06.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi i nadania tekstu jednolitego  DRUK NR 10.7
IX sesja SWŁ 25.06.2019 scalenia wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego poprzez likwidację Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach i włączenia ich majątku oraz pracowników i struktur organizacyjnych w strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi  DRUK NR 10.6
IX sesja SWŁ 25.06.2019 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztelańskiej 7, 9 i 10
 DRUK NR 10.5
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmieniająca uchwałę nr VI/108/11 w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym Województwa Łódzkiego  DRUK NR 10.4
IX sesja SWŁ 25.06.2019

ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2019/2020 (Druk Nr 10.3.).

DRUK NR 10.3
IX sesja SWŁ 25.06.2019 rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego DRUK NR 10.2
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 DRUK NR 10.1
IX sesja SWŁ 25.06.2019 Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012
za rok 2016 oraz Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 za rok 2017
DRUK NR 9
IX sesja SWŁ 25.06.2019 Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej  Województwa Łódzkiego za rok 2018 DRUK NR 8
IX sesja SWŁ 25.06.2019 absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 r. DRUK NR 7.2
IX sesja SWŁ 25.06.2019 zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 rok. DRUK NR 7.1
IX sesja SWŁ 25.06.2019 udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego DRUK NR 6
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ogłoszenia roku 2020 Rokiem Jana Pawła II w województwie łódzkim DRUK NR 5.25
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich DRUK NR 5.24
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 5.23
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 5.22
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK NR 5.21
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu
DRUK NR 5.20
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi DRUK NR 5.19
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi DRUK NR 5.18
VIII sesja SWŁ 28.05.2019

zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

DRUK NR 5.17
VIII sesja SWŁ 28.05.2019

dostosowania nazwy Sieradzkiej Szkoły Policealnej  Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu

DRUK NR 5.16
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 dostosowania nazwy Samorządowej Szkoły Policealnej  dla Dorosłych w Łodzi DRUK NR 5.15
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 dostosowania nazwy Samorządowej Szkoły Policealnej  dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim DRUK  NR 5.14
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim DRUK NR 5.13
VIII sesja SWŁ 28.05.2019

dostosowania nazwy Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi

DRUK NR 5.12
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 dostosowania nazwy Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu DRUK NR 5.11
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 dostosowania nazwy Łowickiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu DRUK NR 5.10
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniający uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządowego „Ziemia Łódzka”, a także powołania składu Rady Programowej oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy i działalności Rady Programowej DRUK NR 5.9
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 rozpatrzenia skargi Pana (...) na działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi DRUK NR 5.8
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 powołania składu Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego DRUK NR 5.7
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego DRUK NR 5.6
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR 5.5
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury
i Sportu
DRUK NR 5.4
VIII sesja SWŁ 28.05.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

DRUK NR 5.3
VIII sesja SWŁ 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi DRUK NR 5.2
VIII sesja SWŁ 28.05.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Zgierzu

DRUK NR 5.1
VII sesja SWŁ 30.04.2019

przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie „uczczenia 15.lecia Polski

w Unii Europejskiej

DRUK NR 12.13
VII sesja SWŁ 30.04.2019 uchylenia Regulaminu Pracy Zarządu Województwa Łódzkiego DRUK NR 12.12
VII sesja SWŁ 30.04.2019 projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr III/42/19 wsprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 12.11
VII sesja SWŁ 30.04.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 12.10
VII sesja SWŁ 30.04.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK NR 12.9
VII sesja SWŁ 30.04.2019 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej  jednostkom samorządu terytorialnego województwa  łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej DRUK NR 12.8
VII sesja SWŁ 30.04.2019 udzielenia pomocy finansowej Miastu Skierniewice DRUK NR 12.7
VII sesja SWŁ 30.04.2019 powierzenia Gminie Sokolniki zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi DRUK NR 12.6
VII sesja SWŁ 30.04.2019 projekt uchwały zmieniający uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolei Aglomeracyjna” Sp. z o.o. DRUK NR 12.5
VII sesja SWŁ 30.04.2019 udzielenia pełnomocnictwa procesowego DRUK NR 12.4
VII sesja SWŁ 30.04.2019 przekazania do sądu administracyjnego skargi (...) z dnia 8 kwietnia 2019 r. na uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego na XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie DRUK NR 12.3
VII sesja SWŁ 30.04.2019 przekazania do sądu administracyjnego skargi Pana (...) z dnia 3 kwietnia 2019 r. na uchwałę Nr IV/60/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (...) na p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Pana (...) i uznania jej jako bezzasadnej DRUK NR 12.2
VII sesja SWŁ 30.04.2019 wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Województwa Łódzkiego DRUK NR 12.1
VI sesja SWŁ 09.04.2019 przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie DRUK
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK NR 7.25
V sesja SWŁ 26.03.2019  w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualnej sytuacji
w rolnictwie
DRUK NR 7.24
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji nielegalnego składowiska odpadów w Zgierzu i wynikającego z jego funkcjonowania zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz dla środowiska naturalnego DRUK NR 7.23
V sesja SWŁ 26.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej DRUK NR 7.22
V sesja SWŁ 26.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą
i Współpracy Regionalnej
DRUK NR 7.21

V sesja SWŁ

26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr XL/506/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2018 rok DRUK NR 7.20.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 DRUK Nr 7.19
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie powierzenia Gminie Warta realizacji wydarzeń pn.: „LATO NAD JEZIORSKIEM – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn.: „Letnie nurty kultury” DRUK NR 7.18
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie powierzenia Gminie Sieradz realizacji wydarzenia pn.: „Powitanie lata w Gminie Sieradz”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn. „Letnie nurty kultury” DRUK NR 7.17
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie powierzenia Gminie Pęczniew realizacji wydarzenia pn.: „Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn. „Letnie nurty kultury” DRUK NR 7.16
V sesja SWŁ 26.03.2019 . w sprawie emisji obligacji Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.15
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok DRUK NR 7.14
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu DRUK NR 7.13
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

DRUK NR 7.12
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczemu w Łodzi DRUK NR 7.11
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach DRUK NR 7.10
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana   Wyszyńskiego w Sieradzu DRUK NR 7.9
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Łodzi
DRUK NR 7.8.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa
w Łodzi
DRUK NR 7.7.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim
DRUK NR 7.6.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
PABIAN - MED w Pabianicach
DRUK NR 7.5.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi DRUK NR 7.4.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Wielospecjalistycznemu Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi DRUK NR 7.3.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi DRUK NR 7.2.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Bełchatowie DRUK NR 7.1.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 DRUK NR 6.5.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 DRUK NR 6.4.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020 DRUK NR 6.3.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020 DRUK NR 6.2.
V sesja SWŁ 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 - 2020 DRUK NR 6.1.
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie apelu do mieszkańców  regionu o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.18
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.17
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów DRUK NR 7.16
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku na terenie województwa łódzkiego DRUK NR 7.15
IV sesja SWŁ 26.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 DRUK NR 7.14
IV sesja SWŁ 26.02.2019 zmieniającej uchwałę Nr III/42/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.13
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 7.12
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój DRUK NR 7.11
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi DRUK NR 7.10
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Osnowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.9
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany planu transportowego poprzez włączenie do planu transportowego zdekompletowanej, nieużywanej  linii kolei z miasta Łask do miasta Zelów DRUK NR 7.8
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji r.pr.                             dotyczącej wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym DRUK NR 7.7
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi                        na p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi dotyczącej przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści DRUK NR 7.6
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi                        na WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc
  i  Rehabilitacji w Łodzi dotyczącej dyskryminacji płacowej lekarzy specjalistów
DRUK NR 7.5
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi               na Dyrekcję Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącej zaniedbań, które rzutują na leczenie i życie pacjenta, braku kontroli i dyscypliny nad swoimi pracownikami lekarzami i pielęgniarkami DRUK NR 7.4
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi DRUK NR 7.3
IV sesja SWŁ 26.02.2019 . w sprawie budżetu obywatelskiego DRUK NR 7.2
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Białaczowie  DRUK NR 7.1
III sesja SWŁ 29.01.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska wzywającego do eliminowania mowy nienawiści z życia publicznego DRUK NR 8.8.
III sesja SWŁ 29.01.2019 w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii DRUK NR 8.7.
III sesja SWŁ 29.01.2019 wyznaczenia wiceprzewodniczącego/ wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi DRUK NR 8.6.
III sesja SWŁ 29.01.2019 wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach DRUK NR 8.5.
III sesja SWŁ 29.01.2019 powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 DRUK NR 8.4.
III sesja SWŁ 29.01.2019 rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi DRUK NR 8.3.
III sesja SWŁ 29.01.2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR 8.2.
III sesja SWŁ 29.01.2019 zmieniająca Uchwałę Nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 DRUK NR 8.1.
III sesja SWŁ 29.01.2019 uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 6.2.
III sesja SWŁ 29.01.2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 6.1.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej DRUK NR 6.1.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej DRUK NR 6.2.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów DRUK NR 6.3.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki
i Bezpieczeństwa
DRUK NR 6.4.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska DRUK NR 6.5.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołanie składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR 6.6.
II sesja SWŁ 18.12.2018 ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu DRUK NR 6.7
II sesja SWŁ 18.12.2018 ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR 6.8
II sesja SWŁ 18.12.2018 ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji DRUK NR 6.9
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej DRUK  NR 6.10
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej DRUK NR 6.11
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów DRUK NR 6.12
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa DRUK NR 6.13
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska DRUK NR 6.14
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR  6.15
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu DRUK NR_6.16
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR_6.17
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycj DRUK NR 6.18
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej DRUK NR 6.19
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej DRUK NR 6.20
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów DRUK NR 6.21
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa DRUK NR 6.22
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska DRUK NR 6.23
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR 6.24
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu DRUK NR 6.25
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR_6.26
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji DRUK NR 6.27
II sesja SWŁ 18.12.2018 upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego do dokonywania czynności związanych z udzielaniem delegacji służbowych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego DRUK NR 6.28
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej DRUK NR 6.29
II sesja SWŁ 18.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr LV/691/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem  stypendia dla najzdolniejszych” DRUK NR 6.30
II sesja SWŁ 18.12.2018 przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020 za rok 2017 DRUK NR 6.31
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego DRUK NR 6.32
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok
w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
DRUK NR 6.33
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
DRUK NR 6.34
II sesja SWŁ 18.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 6.35
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie drożejącego prądu DRUK NR 6.36
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego o konieczności realizacji kluczowych dla województwa łódzkiego dróg ekspresowych S – 8 na odcinku pomiędzy Łodzią a Tomaszowem Mazowieckim oraz S – 14 na odcinku stanowiącym obwodnicę Łodzi DRUK NR 6.37
II sesja SWŁ 18.12.2018 Przyjęcie planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2019 r. DRUK NR 7

 

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji