Materiały na Sesje SWŁ


Numer sESJI Data SESJI PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE nUMER dRUKU
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie apelu do mieszkańców  regionu o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.18
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.17
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów DRUK NR 7.16
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku na terenie województwa łódzkiego DRUK NR 7.15
IV sesja SWŁ 26.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 DRUK NR 7.14
IV sesja SWŁ 26.02.2019 zmieniającej uchwałę Nr III/42/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.13
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 7.12
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój DRUK NR 7.11
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi DRUK NR 7.10
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Osnowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Województwa Łódzkiego DRUK NR 7.9
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany planu transportowego poprzez włączenie do planu transportowego zdekompletowanej, nieużywanej  linii kolei z miasta Łask do miasta Zelów DRUK NR 7.8
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji r.pr. Konrada Cezarego Łakomego dotyczącej wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym DRUK NR 7.7
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Pawła Nowaczyka na Pana Sławomira Niżnikowskiego  p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi dotyczącej przekroczenia uprawnień
i poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści
DRUK NR 7.6
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bąk na WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc
  i  Rehabilitacji w Łodzi dotyczącej dyskryminacji płacowej lekarzy specjalistów
DRUK NR 7.5
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Grażyny Walczak na Dyrekcję Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącej zaniedbań, które rzutują na leczenie i życie pacjenta, braku kontroli i dyscypliny nad swoimi pracownikami lekarzami i pielęgniarkami DRUK NR 7.4
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi DRUK NR 7.3
IV sesja SWŁ 26.02.2019 . w sprawie budżetu obywatelskiego DRUK NR 7.2
IV sesja SWŁ 26.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Białaczowie  DRUK NR 7.1
III sesja SWŁ 29.01.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska wzywającego do eliminowania mowy nienawiści z życia publicznego DRUK NR 8.8.
III sesja SWŁ 29.01.2019 w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii DRUK NR 8.7.
III sesja SWŁ 29.01.2019 wyznaczenia wiceprzewodniczącego/ wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi DRUK NR 8.6.
III sesja SWŁ 29.01.2019 wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach DRUK NR 8.5.
III sesja SWŁ 29.01.2019 powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 DRUK NR 8.4.
III sesja SWŁ 29.01.2019 rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi DRUK NR 8.3.
III sesja SWŁ 29.01.2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR 8.2.
III sesja SWŁ 29.01.2019 zmieniająca Uchwałę Nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 DRUK NR 8.1.
III sesja SWŁ 29.01.2019 uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok DRUK NR 6.2.
III sesja SWŁ 29.01.2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 6.1.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej DRUK NR 6.1.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej DRUK NR 6.2.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów DRUK NR 6.3.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki
i Bezpieczeństwa
DRUK NR 6.4.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska DRUK NR 6.5.
II sesja SWŁ 18.12.2018 powołanie składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR 6.6.
II sesja SWŁ 18.12.2018 ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu DRUK NR 6.7
II sesja SWŁ 18.12.2018 ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR 6.8
II sesja SWŁ 18.12.2018 ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji DRUK NR 6.9
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej DRUK  NR 6.10
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej DRUK NR 6.11
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów DRUK NR 6.12
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa DRUK NR 6.13
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska DRUK NR 6.14
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR  6.15
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu DRUK NR_6.16
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR_6.17
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycj DRUK NR 6.18
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej DRUK NR 6.19
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej DRUK NR 6.20
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów DRUK NR 6.21
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa DRUK NR 6.22
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska DRUK NR 6.23
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej DRUK NR 6.24
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu DRUK NR 6.25
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej DRUK NR_6.26
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji DRUK NR 6.27
II sesja SWŁ 18.12.2018 upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego do dokonywania czynności związanych z udzielaniem delegacji służbowych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego DRUK NR 6.28
II sesja SWŁ 18.12.2018 wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej DRUK NR 6.29
II sesja SWŁ 18.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr LV/691/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem  stypendia dla najzdolniejszych” DRUK NR 6.30
II sesja SWŁ 18.12.2018 przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020 za rok 2017 DRUK NR 6.31
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego DRUK NR 6.32
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok
w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
DRUK NR 6.33
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
DRUK NR 6.34
II sesja SWŁ 18.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego DRUK NR 6.35
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie drożejącego prądu DRUK NR 6.36
II sesja SWŁ 18.12.2018 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego o konieczności realizacji kluczowych dla województwa łódzkiego dróg ekspresowych S – 8 na odcinku pomiędzy Łodzią a Tomaszowem Mazowieckim oraz S – 14 na odcinku stanowiącym obwodnicę Łodzi DRUK NR 6.37
II sesja SWŁ 18.12.2018 Przyjęcie planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2019 r. DRUK NR 7





 

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji