Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno - kanalizacyjna - ZIT. Nabór nr RPLD.05.03.01-IP.03-10-002/19

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/20, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny” złożony przez Gminę Andrespol  uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 13.08.2020
Czytany 111 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  13.08.2020 - 12:55
//todo move to script