Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/19, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów dla naboru Nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna , Działanie IV.3. Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 01.10.2020
Czytany 35 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  01.10.2020 - 14:54
//todo move to script