Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT. Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-002/19

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/20, pn. „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.11.2020
Czytany 90 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  02.11.2020 - 14:35