Ogłoszenie Zarządu Województwa Łódzkiego o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028”

Na podstawie art. 17 ust.1 i 4 ustawy dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Łódzkiego

informuje

o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedmiotowego Programu.

Polityka ochrony środowiska to zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Prowadzona jest na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

Podstawowym celem projektu Programu jest realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najistotniejszych dokumentów o charakterze strategicznym i programowym.

Przyjęte w nim rozwiązania muszą uwzględniać w pierwszym rzędzie działania prowadzące do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, poprawy stanu środowiska, stanu jakości powietrza, zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich, zapobiegania klęskom żywiołowym, a także do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców.

Program będzie określać cele, kierunki interwencji i zadania, ich harmonogram oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.

Komunikat o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu dokumentu i pozostałych załączników zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.lodzkie.pl.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 25.11.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 172 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Janiak-Heythausen
Data publikacji:  25.11.2020 - 12:11
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janiak-Heythausen
Ostatnio zmieniany: 26.11.2020 - 12:18