Podniesienie dofinansowania dla projektu pozakonkursowego Gminy Miasta Ozorków złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-003/17 w ramach Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0020/17, pn. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej” złożony przez Gminę Miasto Ozorków Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1189/20 z dnia 30.11.2020 r. uzyskał podniesienie dofinansowania do 85,00% kosztów kwalifikowanych projektu. Wartość dofinansowania z EFRR zmniejszyła się jednak z kwoty 1 424 975,09 PLN do kwoty 1 122 735,26 PLN, co stanowi 85,00% nowych kosztów kwalifikowalnych projektu uwzględniających zmiany jakie zaszły w budżecie projektu w trakcie realizacji.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 01.12.2020
Czytany 89 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  01.12.2020 - 13:17