Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT. Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-004/20

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/20, pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolnazłożony przez Gminę Nowosolna uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 05.01.2021
Czytany 89 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  05.01.2021 - 14:15