Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT. Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/20.

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0003/20, pn. „OZE w Gminie Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 18.01.2021
Czytany 97 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  18.01.2021 - 11:38