Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, VI.1.1.Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT. Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-002/20

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0004/20, pn. „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód” złożony przez „EC-1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.02.2021
Czytany 65 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  11.02.2021 - 14:54