Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-006/20

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0011/20 pn. „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeziny – budynek w Małczewie’’ złożony przez Gminę Brzeziny uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.02.2021
Czytany 48 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  19.02.2021 - 10:45