Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-005/20

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0009/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zgierz” złożony przez Gminę Zgierz uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną w wyniku której uzyskał 61,11 % punktów.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 25.02.2021
Czytany 70 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  25.02.2021 - 10:13