„Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031” wraz z załącznikami

Ogłoszenie
Zarządu Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Zarząd Województwa Łódzkiego udostępnia społeczeństwu projekt:

„Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031” wraz z załącznikami: Planem inwestycyjnym, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko.

Z treścią dokumentów można zapoznać się:

  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w Wydziale Polityki Ekologicznej, al. Piłsudskiego 8, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 42 663 34 95),
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia/komunikaty.

Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Planu można składać w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia (liczy się data wpływu do tut. Urzędu):

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
  • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
  • poprzez platformę ePUAP na adres skrytki: /umwl/skrytka,
  • na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.03.2021
Czytany 796 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Pilaszek
Data publikacji:  29.03.2021 - 08:01
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janiak-Heythausen
Ostatnio zmieniany: 13.04.2021 - 13:14