Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Nowosolna w ramach trybu pozakonkursowego w Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0013/20, pn. „Eko - Szkoła” złożony przez Gminę Nowosolna uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 72,22% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-004/20

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 31.03.2021
Czytany 98 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  31.03.2021 - 15:15