Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-006/20 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0011/20, pn. „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeziny – budynek w Małczewie’’ złożony przez Gminę Brzeziny został wybrany
do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 304/21 z dnia 07.04.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 759 015,88
PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.04.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 23 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  08.04.2021 - 12:17