Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-004/20 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0013/20, pn. „Eko - Szkoła’’ złożony przez Gminę Nowosolna został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 373/21 z dnia 21.04.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 141 294,82 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 22.04.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 26 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  22.04.2021 - 13:57