Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Dłutów w ramach trybu pozakonkursowego w III.1.1.Niskoemisyjny transport miejski - ZIT. Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-001/20.

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0002/20, pn. „Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna” złożony przez Gminę Dłutów uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 75,00% punktów. Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-001/20.

Czytany 45 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  28.04.2021 - 09:59