Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-009/20

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/21 pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach’’ złożony przez Gminę Koluszki uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Czytany 185 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  13.05.2021 - 08:13