Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położnych wzdłuż dróg miasta Skierniewice o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie

Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem

„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położnych wzdłuż dróg miasta Skierniewice o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami LDWN i LN”

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o przystąpieniu do prac mających na celu przygotowanie projektu
„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położnych wzdłuż dróg miasta Skierniewice o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami LDWN i LN”,
wraz
z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Komunikat o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu dokumentu
zostanie podany do publicznej wiadomości po opracowaniu ww. projektów dokumentów.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.06.2021
Czytany 86 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Topolska
Data publikacji:  17.06.2021 - 12:42
Osoba modyfikująca: Agnieszka Topolska
Ostatnio zmieniany: 17.06.2021 - 12:45