Wyniki konsultacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Projekt Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. (dalej: Program współpracy) udostępniono do konsultacji w dniach 23 września – 8 października 2021 r.

Konsultacje prowadzone były w:

  1. formie pisemnej poprzez złożenie wypełnionych formularzy osobiście, pocztą na adres Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub drogą elektroniczną poprzez przesyłanie formularzy z uwagami na podany adres mailowy:

        W ramach konsultacji wpłynął 1 formularz zgłaszania uwag do Programu współpracy. Odpowiedzi na zgłoszone uwagi zawarte zostały w tabeli poniżej.

     b. przekazania projektu Programu do zaopiniowania przez Łódzką Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego (dalej: Wojewódzka Rada):

         Projekt Programu współpracy omówiony został podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady w dniu 7 października 2021 r.

         Wojewódzka Rada w trakcie posiedzenia pozytywnie zaopiniowała projekt Programu.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 05.11.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 39 razy
Osoba publikująca :  Barbara Orłowska
Data publikacji:  05.11.2021 - 09:00