Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno – kanalizacyjna - ZIT. Nabór nr RPLD.05.03.01-IP.03-10-001/21

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/21, pn. „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Tuszynie” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Czytany 53 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  08.11.2021 - 11:28