Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.05.03.01-IP.03-10-001/21, Działanie V.3 Gospodarka wodno - kanalizacyjna, poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno - kanalizacyjna - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/21, pn. „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Tuszynie” złożony przez Gminę Tuszyn został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1146/21 z dnia 14.12.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 8 557 449,90 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.12.2021
Czytany 116 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  15.12.2021 - 11:49