Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Rogów w ramach trybu pozakonkursowego w Poddziałaniu IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0005/21 pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów – II etapzłożony przez Gminę Rogów uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 97,33% punktów. Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/21.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 04.04.2022
Czytany 93 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  04.04.2022 - 13:40