Udostępnienie do konsultacji projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu położonych wzdłuż linii kolejowych województwa łódzkiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389) w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) oraz § 4 Załącznika do uchwały nr LIX/1613/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 338, poz. 2981) Zarząd Województwa Łódzkiego udostępnia do konsultacji projekt:

Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż linii kolejowych województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie”

Z treścią ww. projektu można zapoznać się:

  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w Wydziale Polityki Ekologicznej, Piłsudskiego 8, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 42 291 97 74)
    od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia/komunikaty.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia (liczy się data wpływu do tut. Urzędu):

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
  • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
  • poprzez platformę ePUAP na adres skrytki: /umwl/skrytka,
  • na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.05.2022

Pobierz załącznik:

Czytany 78 razy
Osoba publikująca :  Justyna Siewierska
Data publikacji:  10.05.2022 - 09:01
Osoba modyfikująca: Justyna Siewierska
Ostatnio zmieniany: 10.05.2022 - 11:41