Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dla wersji 9.0 i 10.0)

15 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwały:

- nr 569/22 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 9.0)

- nr 570/22 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 10.0)

Na podstawie art. 48 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zarząd Województwa Łódzkiego, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmian zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla wersji 9.0 i 10.0.

Zmiany stanowią niewielkie modyfikacje zapisów pierwotnego dokumentu, a realizacja postanowień zmiany RPO WŁ nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.06.2022
Czytany 46 razy
Osoba publikująca :  Radosław Małek
Data publikacji:  15.06.2022 - 12:00