Nabór na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na lata 2023-2028

Regionalne Centrum Polityki Społecznej rozpoczyna nowy nabór na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na lata 2023-2028.

Z dniem 16 marca 2023 r. upływa okres powołania składów Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, działających w poszczególnych województwach.
W związku z powyższym, Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (CKE) na mocy art. 117 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) i § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. poz. 486 oraz z 2022 r. poz. 2358), rozpoczyna procedurę powoływania nowych składów RKE.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny Członkami RKE, mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej danego województwa posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej. Członków RKE powołuje CKE na okres 5-letniej kadencji spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa.

Do zadań RKE zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej należy:

  • przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej;
  • nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
  • prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
  • opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Wypełniony przez kandydata na członka RKE formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź

z dopiskiem: Nabór kandydatów na członków RKE na lata 2023-2028.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 20 marca 2023 r. O terminie złożenia kandydata decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego do Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat naboru członków do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej uzyskać można pod numerem telefonu 42 203 48 25, 42 203 48 29.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 07.03.2023
Czytany 24 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  07.03.2023 - 15:06