Komunikat Marszałka Województwa Łódzkiego, w związku z niemożliwością wywiązania się z umów zawartych z podróżnymi przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu imprez turystycznych.

Komunikat Marszałka Województwa Łódzkiego, w związku z niemożliwością wywiązania się z umów zawartych z podróżnymi przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu imprez turystycznych pod firmą WAKACJE NA CYPRZE MARIUSZ MATUSZCZAK z siedzibą Łodzi przy al. Marszałka Śmigłego-Rydza 32/50

 

W związku ze śmiercią przedsiębiorcy działającego pod firmą WAKACJE NA CYPRZE Mariusz Matuszczak z siedzibą w Łodzi przy al. Marszałka Śmigłego-Rydza 32/50, Marszałek Województwa Łódzkiego zawiadamia, że na podstawie informacji zamieszczonej w CEIDG o zgonie przedsiębiorcy i wykreśleniu wpisu z CEIDG, decyzją z dnia 3 czerwca 2024 r. znak: KTIII.5222.173.2024MŁ, wykreślił z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych wpis nr rej. 400 – WAKACJE NA CYPRZE Mariusz Matuszczak.

Marszałek Województwa Łódzkiego wystąpił do Gwaranta Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna z wnioskiem o wypłatę środków wpłaconych przez podróżnych na poczet niezrealizowanych imprez turystycznych, których organizatorem była firma WAKACJE NA CYPRZE Mariusz Matuszczak. Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2211), poinformowano Gwaranta, że okoliczności (zgon przedsiębiorcy) w oczywisty sposób wskazują, że organizator turystyki Mariusz Matuszczak nie jest w stanie wywiązać się
z umów zawartych z podróżnymi i zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2211), podróżni - klienci firmy WAKACJE NA CYPRZE Mariusz Matuszczak, którzy dokonali wpłat lub części wpłat tytułem zapłaty za imprezy turystyczne, które nie zostały zrealizowane z przyczyn dotyczących organizatora turystyki, dotyczy:

1) umów o udział w imprezie turystycznej zawartych w okresach:

- od 27 października 2022 r. do 26 października 2023 r., z terminem realizacji w 2024 r. do dnia 26 października 2024 r. (Gwarancja TU EUROPA nr GT 566/2022),

- od 27 października 2023 r. do 26 października 2024 r. (Gwarancja TU EUROPA nr GT 573/2023).
2 ) niezrealizowanych voucherów wystawionych w okresach:

- od dnia 27 października 2020 r. do dnia 26 października 2021 r. (Gwarancja TU EUROPA nr GT 369/2020),

- od dnia 27 października 2019 r. do dnia 26 października 2020 r. (Gwarancja TU EUROPA nr GT 438/2019).

Wnioski o zwrot wpłaconych środków należy zgłaszać bezpośrednio do Gwaranta Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-659) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 26. Infolinia: (48) 71 36992887; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy    o udział w imprezie turystycznej.

Do przedmiotowego zgłoszenia dołącza się:

  • kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki,
  • kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną,
  • oświadczenie podróżnego:
  • stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych o określonej wartości,
  • zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić wypłata środków z Gwarancji ubezpieczeniowej, albo wskazanie innego sposobu wypłaty.

Podstawa prawna: art. 16 i 17 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2211).

Ubezpieczyciel, TU EUROPA Spółka Akcyjna, dokona weryfikacji zgłoszeń w terminie do 30 dni                       od dnia otrzymania zgłoszenia, biorąc pod uwagę załączone dokumenty oraz stan faktyczny. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin udzielenia odpowiedzi ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 03.06.2024

Pobierz załącznik:

Czytany 95 razy
Osoba publikująca :  Michał Dyśko
Data publikacji:  03.06.2024 - 11:40