Informacje dotyczące Indywidualnego Projektu Kluczowego, dla którego została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WŁ na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuje, iż w dniu 15 lipca 2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Indywidualnego Projektu Kluczowego pn. „Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego – etap II” złożonego przez Miasto Piotrków Trybunalskiw ramach Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych RPO WŁ na lata 2007-2013.
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla ww. projektu wynosi: 17 168 414,83PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.07.2013
Czytany 986 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  17.07.2013 - 10:08