Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy samorządu woj. z org. pozarządowymi na 2014 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
 
Ilekroć w ogłoszeniujest mowa o organizacjach rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

I. cel konsultacji: Uzyskanie opinii oraz uwag organizacji na temat projektu Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

II. przedmiot konsultacji: projekt Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

III.. termin konsultacji:od 19.08.2013 r. do 16.09.2013 r.

IV. forma konsultacji:a) konsultacje pisemne prowadzone poprzez składnie wypełnionych formularzy konsultacyjnych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularze należy składać osobiście w godzinach pracy urzędu lub nadsyłać pocztą na adres Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź), lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 16 września 2013 r. włącznie (w przypadku poczty elektronicznej do godz. 24.00.). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do Urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia;
b) konsultacje w formie co najmniej 2 otwartych spotkań dla przedstawicieli organizacji w okresie 19.08.2013 r. do 16.09.2013 r. z udziałem przedstawicieli Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; godziny oraz miejsca spotkań zostaną podane najpóźniej na 5 dni przed spotkaniem na stronie serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego dla organizacji pozarządowych (www.ngo.lodzkie.pl);
c) konsultacje z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego: przekazanie projektów Programów współpracy do zaopiniowania Radzie nie później niż do 26 sierpnia 2013 r.

V. zasięg terytorialny prowadzonych konsultacji:uwagi do projektu Programu mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego.

VI.W celu potwierdzenia przeprowadzenia konsultacji sporządza się informację zawierającą mi.in. liczbę organizacji biorących udział w danej formie konsultacji. Powyższa informacja oraz wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego, na stronie serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego dla organizacji pozarządowych (www.ngo.lodzkie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia konsultacji, tj. do 16 października 2013 r.

VII.Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach o ile zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Zasadach konsultacji przyjętych Uchwałą Nr LIX/1613/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

VIII.Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Sejmikowi Województwa Łódzkiego w formie części Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.  

IX.Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu województwa.
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.08.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1253 razy
Osoba publikująca :  Patrycja Wojtaszczyk
Data publikacji:  14.08.2013 - 16:24