Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

KONSULTACJE SPOŁECZNE, opiniowanie i uzgadnianie projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 9 maja 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 677/18 przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczął etap konsultacji społecznych, opiniowania i uzgadniania wymienionych dokumentów.

Załączniki:
  1. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
  2. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
  3. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA – TOM I
  4. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA – TOM II
  5. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA – TOM III
  6. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Załączniki graficzne do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi – wysoka rozdzielczość

1 Osadnictwo uwarunkowania PW
2 Transport uwarunkowania PW
3 Infrastruktura uwarunkowania PW
4 Środowisko uwarunkowania PW
5
Kultura uwarunkowania PW
6
Turystyka uwarunkowania PW
7
Krajobraz uwarunkowania PW
8
Uwarunkowania zbiorcze PW
9
Osadnictwo kierunki PW
10
Transport kierunki PW
11
Infrastruktura kierunki PW
12
Środowisko kierunki PW
13
Kultura kierunki PW
14
Turystyka kierunki PW
15
Krajobraz kierunki PW
16
Istniejące struktury MOF
17
Plany rozwojowe samorządów lokalnych MOF
18
Transport MOF
19
Infrastruktura techniczna MOF
20
Dziedzictwo kulturowe MOF
21
Środowisko przyrodnicze MOF
22
Turystyka i rekreacja MOF
23
Metropolitalność MOF
24
Waloryzacja MOF
25
Kierunki rozwoju MOF
26
Kierunki rozwoju MOF ETAP I
27
Kierunki rozwoju MOF ETAP II
28
Kierunki rozwoju MOF ETAP III
 

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji