Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Koluszki w ramach trybu pozakonkursowego w działaniu IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT

Projekt nr WND. RPLD.04.02.01-10-0005/18, pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki” złożony przez Gminę Koluszki uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 88,66 % punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-002/18.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 08 październik 2018
Czytany 66 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  08.10.2018 - 14:38

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji