Informacja na temat Uchwały nr 163/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 lutego 2013 roku

W dniu 22 lutego 2013 r. Uchwałą Nr 163/13 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w związku z wolnymi środkami finansowymi w ramach przedmiotowego działania oraz realokacją środków z działania VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej postanowił podnieść poziom dofinansowania z kwoty 2 100 832,27 PLN do kwoty pierwotnie wnioskowanej, to jest do kwoty 5 371 504,07 PLN projekt nr WND-RPLD.06.01.00-00-065/11 pn.: „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego Centrum Miasta Wielunia - V etap” złożony przez SGM Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zakwalifikować do dofinansowania kolejne projekty znajdujące się na liście rezerwowej projektów tj. nr WND-RPLD.06.01.00-00-038/11 pn. „Rewitalizacja układu infrastruktury drogowej i terenu zieleni w Rawie Mazowieckiej na Os. Wielorodzinnym Zwolińskiego” złożony przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka, nr WND-RPLD.06.01.00-00-016/11 pn. „Odnowienie, modernizacja i renowacja budynku przy ulicy 1 Maja 4 oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych” złożonego przez firmę APJ CONSULTING ANNA JACKOWSKA na obniżonym poziomie przy niezmienionym zakresie rzeczowym.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 25.02.2013
Czytany 1208 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  25.02.2013 - 13:29